• A

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowychZgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu korzystania z usługi Platformy Konsultacji Społecznych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać wiadomość z prośbą o usunięcie z Platformy Konsultacji Społecznych na adres admin@olsztyn.eu

Informujemy że:

  • Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Gmina Olsztyn z siedzibą przy pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: mailowo - iod@olsztyn.eu; telefonicznie - 89 527-31-11 wew. 384; korespondencyjnie - Plac Jana Pawła II 1  10-101 Olsztyn.
  • Przetwarzamy podane przez Panią/Pana dane osobowe, w celu przystąpienia i korzystania z Platformy Konsultacji Społecznych i uczestniczenia w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Gminę  Olsztyn.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz inne organizacje, którym Gmina Olsztyn może ujawnić Pani/Pana dane osobowe. Należą do nich: podmioty zewnętrzne wspierające Gminę  Olsztyn w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takie, które zapewniają usługi informatyczne.
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na udział w usłudze Platforma Konsultacji Społecznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do podanych danych, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje. W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej.