Rewitalizacja

Rozpoczynamy dyskusję nad nowym programem rewitalizacji dla Olsztyna. Zgodnie z procedurą ustanowioną w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w pierwszym etapie prac zastanowimy się wspólnie jaki obszar rewitalizacji wyznaczyć w Olsztynie. Będzie to teren, na którym skoncentrowane będą różne przedsięwzięcia rewitalizacyjne, których suma przyczyni się do zmiany lub co najmniej zainicjowania zmian w obszarach najbardziej problemowych. W tym celu przeprowadzona została szczegółowa analiza rozkładu przestrzennego negatywnych zjawisk na terenie całego miasta, aby wskazać obszary, gdzie ich występowanie jest najintensywniejsze. 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie REWITALIZACJA jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki, skoncentrowanym terytorialnie, prowadzonym przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji (art. 2 ustawy).

OBSZAR ZDEGRADOWANY jest to obszar gminy, znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, oraz występowania co najmniej jednego z innych negatywnych zjawisk wymienionych w ustawie, w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej (art. 9 ustawy).  

OBSZAR REWITALIZACJI jest to obszar obejmujący część lub całość obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, posiadający istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Do obszaru można włączyć tereny niezamieszkałe, poprzemysłowe, poportowe, powydobywcze, powojskowe lub pokolejowe, w przypadku gdy działania prowadzone na tych terenach przyczynia się do przeciwdziałania zidentyfikowanym w diagnozie negatywnym zjawiskom społecznym na obszarze rewitalizacji (art. 10. ustawy).

Zapraszamy do zapoznania się z konsultowanymi dokumentami i wspólnej dyskusji!