Harmonogram spotkań

21.04.2022 r. godz. 17.00 - otwarte spotkanie informacyjne o rewitalizacji oraz prezentujące diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zasięg przestrzenny obszaru zdegradowanego oraz propozycję zasięgu przestrzennego obszaru rewitalizacji 

Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności”

Budynek dawnej Zajezdni Trolejbusowej

ul. Knosały 3b

(na otwartym spotkaniu propozycje, uwagi i wnioski będą przyjmowane do protokołu)

Tu znajduje się Protokół ze spotkania oraz jako załacznik poniżej. 

25.04.2022 r. godz. 17.00 - warsztaty dla interesariuszy rewitalizacji, dotyczące lokalnych potencjałów i możliwości ich wykorzystania przy prowadzeniu rewitalizacji w miastach. 

Budynek Ratusza, Urząd Miasta Olsztyna,

Pl. Jana Pawła II 1

Sala 219

Zapraszamy do zgłaszania się na warsztaty. Odpowiadać będziemy wyłącznie na zgłoszenia przesłane na formularzu zgłoszenia, który po wypełnieniu należy przekazać do dnia 21 kwietnia 2022 r. do godz. 15.30:

1. w wersji elektronicznej - na adres: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu,

2. lub w wersji papierowej: Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich, Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, II piętro, pok. 211.  

W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 40 osób, dlatego jeśli reprezentują Państwo jakąś grupę interesariuszy rewitalizacji, to prosimy o wytypowanie jednej osoby, która będzie Państwa reprezentować. O zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie zakwalifikowania się do grupy warsztatowej wysłane zostanie w piątek - 22.04.2022 r. na adres mailowy podany w formularzu. 

Formularz w załączniku poniżej.