Co konsultujemy

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały rady Miasta Olsztyna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Olsztyna wraz z załącznikami:

- mapą obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w skali 1:5000 

Mapa z propozycją obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Olsztyna w serwisie MSIPMO:

https://msipmo.olsztyn.eu/rewitalizacja/ 

Podstawą do wyznaczenia obszaru zdegradowanego jest diagnoza stanu Miasta Olsztyna, która analizuje zjawiska kryzysowe na terenie miasta w ujęciu przestrzennym. 

diagnoza i delimitacja obszaru rewitalizacji 

załącznik 1. Charakterystyka jednostek 

załącznik nr 2. Wskaźniki kryzysu 

załącznik nr 3. Zestandaryzowane wskaźniki kryzysu 

załącznik nr 4. Tabela delimitująca 

Uwagi do projektu uchwały wraz z załącznikami będzie można składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2022 r. - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Olsztyna:

- w wersji elektronicznej - na adres: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu,

- lub w wersji papierowej:

    • drogą korespondencyjną na adres: 

Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1

10-101 Olsztyn

    • osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna: Pl. Jana Pawła II1, pok. 20 w godzinach 8.00-16.00 w poniedziałki oraz w godzinach 7.30-15.30 od wtorku do piątku,

    • osobiście: w Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich, Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, II piętro, pok. 211.  

FORMULARZ OPINII 

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

- z datą wpływu przed dniem 01.04.2022 r. i po dniu 30.04.2022 r.,

- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji zgłaszanych w formie ustnej podczas otwartych spotkań konsultacyjnych z interesariuszami rewitalizacji),

- zgłoszone na formularzu niezawierającym informacji o Zgłaszającym bądź niepodpisane.

  • Formularz_konsultacyjnyOZ_OR.docx POBIERZ PLIK
  • PROJEKT_UCHWAŁY_REWITALIZACJA.docx POBIERZ PLIK
  • PROJEKT_UCHWAŁY_REWITALIZACJA-uzasadnienie.docx POBIERZ PLIK
  • Uchwała nr XLVII 759 22 z dn. 25.05.22 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizcji miasta Olsztyna.pdf POBIERZ PLIK
Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna