• A

Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna"


Prezydent Olsztyna zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna”. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 258 konsultacje odbędą się w formach:

1) zamieszczenia zagadnień do konsultacji na stronie www.konsultacje.olsztyn.eu

2) zbierania opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną,

3) przekazania do zaopiniowania projektu dokumentu organizacjom pozarządowym za pomocą poczty elektronicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, do udziału w dyskusji na forum oraz przesyłania swoich wniosków i opinii na adres konsultacjespoleczne@kape.gov.pl

Poniżej zamieszczamy streszczenie dokumentu, a w całości dostępny jest do pobrania na dole strony.

 

Streszczenie aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna

Miasto Olsztyn posiada przyjęty uchwałą Nr XVII/246/11 z 30.11.2011 r. Rady Miasta Olsztyn z dnia 30 listopada 2011r. „W sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna”, opracowany dokument obejmuje prognozę zapotrzebowania Miasta na energię do roku 2030.

W związku z wymogami prawnymi dotyczącymi wymagań aktualizacji  Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe sporządzana jest niniejsza aktualizacja. Niniejszy projekt założeń opiera się na dokumencie opracowanym przez Energoekspert w roku 2011 i stanowi aktualizację jego wybranych elementów w oparciu
o Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyn.

Rozdział 1

W przedmiotowym dokumencie przedstawiono podstawę formalno-prawną opracowania.

Celem opracowania jest:

 • ocena stanu aktualnego zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyn,
 • identyfikacja przewidywanych możliwości rozwoju przestrzennego miasta,
 • identyfikacja potrzeb energetycznych istniejącej i planowanej zabudowy,
 • określenie niezbędnych działań dla zapewnienia pokrycia zapotrzebowania,
 • wytyczenie kierunków działań Miasta dla osiągnięcia optymalnego wyniku przy realizacji założeń do planu zaopatrzenia dla miasta.

Rozdział 2

Następny element dokumentu stanowi opis dokumentów obowiązujących na poziomie międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym, których zapisy są spójne z zapisami dokumentu „Założeń…”.

Rozdział 3

Dokument zawiera charakterystykę Miasta Olsztyna uwzględniając:

 • ogólny opis miasta,
 • ludność i zasoby mieszkaniowe,
 • warunki klimatyczne,
 • strukturę zabudowy miasta oraz związane z tym jednostki bilansowe (Zaproponowany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Olsztyna” (czerwiec 2012 r.) podział na strefy, w znacznym stopniu stanowiący spełnienie ww. charakterystyki – dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto podział obszaru miasta na 20 jednostek, korzystając z ustaleń zawartych w ww. „Studium…”),
 • utrudnienia terenowe w rozwoju systemów energetycznych, związane
  z czynnikami geograficznymi oraz z istnieniem obszarów podlegających ochronie.

Rozdział 4

W dalszej części opisano sposoby ogrzewania występujące w Mieście. Obiekty na terenie miasta są zaopatrywane w ciepło przez:

 • 2 źródła zawodowe – Ciepłownię Kortowo i Elektrociepłownię Michelin, z których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej;
 • rozdzielony układ sieciowy SM Pojezierze,
 • kotłownie lokalne,
 • szereg kotłowni indywidualnych,
 • ogrzewanie indywidualne, w tym piece węglowe.

Informacje dotyczące źródeł ciepła zostały zaktualizowane do roku 2014 w oparciu o dane pozyskane na rzecz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyn. Dodatkowo zaktualizowano część danych dotyczących zapotrzebowania ciepła i sposobu pokrycia - bilans stanu istniejącego.

Poza ogólnym opisem systemów ciepłowniczych, w dokumencie zawarto opisy planów rozwoju przedsiębiorstw ciepłowniczych: MPEC Olsztyn, EC Michelin Polska S.A oraz dokonano oceny stanu istniejącego systemu zaopatrzenia w ciepło. Ocenę stanu zaopatrzenia odbiorców w Olsztynie w ciepło rozpatrzono w układzie stanu istniejącego,
tj. mającego na względzie bilanse z lat 2010-2014 oraz informacje o zmianach w roku 2015,
a także w oparciu o wskazania ewentualnych przyszłych zmian.

Z uwagi na bilans roku 2014 stan zaopatrzenia w ciepło odbiorców w Olsztynie należy ocenić jako poprawny, gdyż:

 • obiekty przyłączone do MSC posiadają pełne zabezpieczenie źródłowe; dla szczytowego zapotrzebowania mocy w łącznej mocy zainstalowanej w źródłach systemowych – sumaryczne zamówienie mocy wyniosło ok. 404 MW (łącznie
  z potrzebami technologicznymi Michelin Polska S.A.), a zainstalowane są urządzenia o mocy ok. 468 MW - istnieje rezerwa mocy,
 • obserwując dynamikę zmian bilansu mocy zamówionej z lat ubiegłych można
  z dużym przybliżeniem oszacować, że po roku 2015 realne łączne zapotrzebowanie na ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej będzie rosło ok. 2 MW rocznie. Jako wskazanie na taki punkt widzenia należy uznać proces dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego oraz innej infrastruktury, sukcesywną likwidację źródeł niskiej emisji w mieście, konkurencyjne ceny ciepła innych rodzajów ogrzewania, jak również procesy termomodernizacji istniejących budynków. Takie przyrosty zapotrzebowania ciepła nie wpłyną na konieczność powiększenia mocy zainstalowanej w źródłach systemowych,
 • sieć rurociągów dostarczających ciepło do przyłączonych obiektów oraz węzły transmisji ciepła są stale monitorowane, a w trakcie kampanii remontowych modernizowane i przygotowywane do ruchu ciągłego (w miarę bezawaryjnego). Również realizacja ujętych w Planie Rozwoju MPEC Olsztyn zadań wskazuje na działania zabezpieczające wskazanych nowych odbiorców w zakresie dostaw ciepła w odpowiednim czasie. Systematyczną modernizację majątku istniejącego w zakresie wymiany odcinków rurociągów na preizolowane należy kontynuować, dotychczasowy poziom ok. 53% długości sieci preizolowanych uznać należy za znaczący
  w porównaniu do innych miast w Polsce. Kontynuacja działań modernizacji MSC przez MPEC prowadzi do systematycznego zmniejszania strat ciepła i strat nośnika,
 • odbiorcy, których ogrzewanie obiektów wynika z innych sposobów dostawy ciepła posiadają zabezpieczenie poprzez odpowiednio dostarczane paliwa oraz przygotowane sprawne urządzenia wytwórcze. Słusznym jest prowadzenie procesu likwidacji „niskiej emisji”, przy czym koniecznym jest likwidacja kotłowni węglowych zasilających obiekty, w których istnieje już instalacja ogrzewcza.

Zagrożeniem dla utrzymania dostaw ciepła na żądanym poziomie jest informacja
o rezygnacji EC Michelin z dostaw ciepła na potrzeby systemu ciepłowniczego (do 2022 r.). Sytuację tą pogorszy konieczność zapewnienia dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze, która obecnie zasilana jest bezpośrednio przez EC Michelin. Wynikać z tego będzie konieczność uzupełnienia mocy wytwórczych w systemie ciepłowniczym miasta poprzez budowę nowego źródła ciepła. W związku z tym istotnym zagadnieniem jest sformułowanie zadańw najbliższym czasie poszczególnych uczestników procesu zabezpieczenia przyłączonych do MSC odbiorców w ciepło.

Obecnie zapewnione jest pełne pokrycie zapotrzebowania Olsztyna na ciepło, auruchomienie nowego źródła planowane jest na I połowę 2020 r. Do czasu wybudowania nowej instalacji dostawy ciepła na rzecz miasta realizowane będą przez Michelin. Natomiast potrzeby cieplne SM Pojezierze będą uwzględnione przez MPEC Sp. z o.o. przy uzupełnieniu mocy wytwórczych.

Rozdział 5

Kolejnym elementem dokumentu jest opis systemu elektroenergetycznego.W ramach zagadnienia zidentyfikowano 25 przedsiębiorstw, posiadają koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, których siedziba zlokalizowana jest na obszarze miasta Olsztyna. Ustalono aktualnych przedsiębiorców zajmujących się przesyłem i obrotem energii.

W związku z brakiem znaczących źródeł wytwarzających energię elektryczną na potrzeby zasilania odbiorców zlokalizowanych na obszarze Olsztyna i jego okolic, większość energii elektrycznej jest pobierana z Krajowego Systemu Przesyłowego.

Stwierdzono, że poza poborem energii elektrycznej z Krajowego Systemu Przesyłowego większym źródłem wytwórczym energii elektrycznej na obszarze Olsztyna jest elektrociepłownia przemysłowa zlokalizowana na terenie zakładu MICHELIN POLSKA S.A. Ponadto na terenie Miasta znajduje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, które od 2003 r. eksploatuje siłownię biogazową, zlokalizowaną w Oczyszczalni ścieków „Łyna" w Olsztynie, zasilaną biogazem wytwarzanym na terenie oczyszczalni. Kolejnym przedsiębiorcą wytwarzającym energię elektryczną na potrzeby własne i sprzedaż nadwyżek jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o. o. W dokumencie zawarto opisy planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych m.in. PSE OPERATOR S.A., ENERGA-OPERATOR S.A. i PKP ENERGETYKA S.A.

Pozyskano dane dotyczące stacji GPZ oraz linii WN, SN oraz nN, uwzględniając rezerwy mocy zainstalowanej przy obciążeniu szczytowym (w latach  2010-2014) oraz opisano zapotrzebowanie mocy i zużycie energii elektrycznej w sektorze mieszkalnictwa w podziale na poszczególne jednostki bilansowe. W dokumencie zamieszczono także dane dotyczące sieci oświetlenia drogowego - majątek Gminy Olsztyn.

Zaktualizowano także ocenę stanu zaopatrzenia w energię elektryczną, na podstawie czego stwierdzono, że w stacjach elektroenergetycznych NN/WN GSZ Olsztyn i GSZ Olsztyn Mątki zainstalowane są potężne moce transformacji, większe niż w podobnych stacjach zasilających miasta znacznie większe od Olsztyna, należy pamiętać że stacje Olsztyn
i Olsztyn Mątki służą zasilaniu obszaru o znacznej powierzchni, na którym obecnie występuje ogólny deficyt energii elektrycznej wytwarzanej lokalnie.

Uwzględniając aktualną konfigurację i stan techniczny sieci WN oraz SN, a także urządzeń elektroenergetycznych należy stwierdzić, że w chwili obecnej nie ma zasadniczych zagrożeń pracy sieci elektroenergetycznej na terenie Olsztyna.

Perspektywicznie potencjalnym zagrożeniem może być skokowy wzrost obciążenia ciągów SN na terenie Śródmieścia po uruchomieniu szeregu planowanych tam inwestycji
(np. uruchomienie podstacji tramwajowych). Dlatego też realizacja zamierzeń inwestycyjnych wymaga równoległej budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Olsztyn Centrum,
w celu przejęcia przez nią zasilania ciągów kablowych 15 kV zasilających centrum miasta. Szczegółowa analiza potencjału przyszłego wzrostu zapotrzebowania będzie przedmiotem analiz w dalszej części niniejszego opracowania.

Rozdział 6

Następnie opisano system zaopatrzenia w gaz ziemny. Stwierdzono, że przedsiębiorstwem gazowniczym działającym na terenie Olsztyna jest obecnie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie funkcjonująca uprzednio pod nazwą Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie. W ramach opracowania opisano system źródłowy i dystrybucyjny gazu. Dokonano charakterystyki odbiorców i struktury zużycia gazu.

W dokumencie opisano plany inwestycyjno - modernizacyjne sieci gazowniczej, które związane są z budową:

 • gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Szczytno – Rybno – Mrągowo – Kętrzyn,
 • gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie – Iława,
 • gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Bartąg – Grądek.
 • tłoczni gazu w Nidzicy – w przypadku pojawienia się strategicznych odbiorców,
 • stacji redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia Gutkowo wraz z gazociągiem zasilającym wysokiego ciśnienia relacji Bartąg – Gutkowo oraz stacji redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia w Klewkach k/Olsztyna – w dalszej perspektywie
  w przypadku zwiększającego się zapotrzebowania na paliwo gazowe.

Na podstawie zebranych zamieszczono ocenę stanu, w której stwierdzono, że występujące znaczne rezerwy w stacjach stanowiących źródło zasilania Olsztyna oraz pierścieniowy układ sieci średniego ciśnienia, umożliwiający konfigurowanie zróżnicowanych kierunków zasilania poszczególnych obszarów miasta w gaz, pozwalają na przyłączanie nowych odbiorców do systemu, jak również zwiększenie poboru gazu przez odbiorców istniejących.

Istotnym elementem dla zapewnienia bezpieczeństwa zasilania Miasta w gaz sieciowy będzie realizacja planowanych działań ukierunkowanych na rozbudowę sieci gazociągów wysokiego ciśnienia. Celowym jest w szczególności skoordynowanie działań PSG
i działających na terenie Olsztyna przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem ciepła
i planujących głębokie modernizacje posiadanych źródeł wytwarzania energii potencjalnym wykorzystaniem w przyszłości gazu ziemnego.

Rozdział 7

W dokumencie zamieszczono informacje dotyczące koncesji na nośniki energii z wyszczególnieniem gazu, energii elektrycznej i ciepła. Zamieszczono także uwarunkowania do określenia wielkości zmian zapotrzebowania na nośniki energii, takie jak:

 • prognoza demograficzna,
 • rozwój zabudowy mieszkaniowej,
 • rozwój zabudowy strefy usług i wytwórczości.

Określono także bilans potrzeb energetycznych dla nowych obszarów rozwoju i zapotrzebowanie na nośniki energii na poziomie źródłowym, uwzględniając trzy warianty rozwoju:

 • wariant optymistyczny – realizowany według przedstawionego we wcześniejszej części rozdziału tempa rozwoju;
 • wariant zrównoważony – stanowiący obniżenie tempa rozwoju do poziomu 80% wariantu optymistycznego;
 • wariant stagnacyjny - przyjęto, że w stosunku do wariantu optymistycznego rozwój zabudowy mieszkaniowej, usługowej i wytwórczej będzie na poziomie 50%.

Ponadto określono zakres przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło i bilans przyszłościowy zapotrzebowania na ciepło, uwzględniając także trzy ww. warianty rozwoju.

Wariant zrównoważony uwzględnia zapisy związane z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna:

 • zmiana w stosunku do stanu z 2010r. [%] – bez PGNà 5,66 %
 • zmiana w stosunku do stanu z 2010r. [%] – z PGNà 1,77%

W dokumencie zamieszczono fragmenty związane z częścią prognostyczną, dotyczącą zmian w strukturze zapotrzebowania na ciepło i gaz ziemny.

Rozdział 8

W szerokim zakresie zostały opisane scenariusze rozwoju systemów energetycznych:

 • scenariusze zaopatrzenia nowych odbiorców w nośniki energii, w tym z systemu ciepłowniczego i systemu gazowniczego (z uwzględnienie jednostek bilansowych),
 • scenariusze zaopatrzenia nowych odbiorców w energię elektryczną.

W dokumencie szeroko opisano kwestię rozbudowy i modernizacji systemu ciepłowniczego, w tym:

 • zrealizowane i zaplanowane działania modernizacyjne,
 • analizę zasadności i możliwości budowy nowego źródła ciepła (z uwzględnieniem analizy stanu istniejące, warunków środowiskowych, lokalizacyjnych, oraz konsekwencji realizacji przedsięwzięcia),

Analizy planów władz miasta oraz MPEC Sp. z o.o. związanych z pojawieniem się deficytu mocy zainstalowanej źródeł ciepła zasilającychMSC, i ograniczeniem możliwości pracy tego źródła maksymalnie do końca 2022 r. wskazują na konieczność podjęcia decyzji o budowie nowego źródła ciepła.Biorąc pod uwagę powyższe oraz zmienność cen paliw dostępnych na rynku, celowe jest stworzenie możliwości korzystania z różnych ich rodzajów w możliwie szerokim zakresie. Podniesie to bezpieczeństwo zaopatrzenia w ciepło mieszkańców Olsztyna oraz – odpowiednio do uwarunkowań - umożliwi optymalizację kosztów jego wytwarzania.

Oprócz realizacji przedsięwzięcia w postaci budowy nowego źródła ciepła, w dokumencie przeanalizowano możliwości modernizacji i rozbudowy systemu sieci ciepłowniczych.

Uzyskując potwierdzenie przekazane przez MPEC Sp. z o.o. istnieją podstawy do uznania, że znaczna ilość nowych obiektów przewidzianych w planach rozwojowych będzie mogła być włączona w ten system poprzez zabudowę stosownego węzła transmisji ciepła oraz przyłącze, przy czym koszt przyłączenia będzie się opierał o pozycję taryfową MPEC-u. Jednocześnie z rozwojem systemu ciepłowniczego wynikającym z systematycznego przyłączania przygotowanych obiektów prowadzona jest modernizacja sieci, której zakres MPEC określił na 38 zadań ujętych w planie rozwoju przedsiębiorstwa na lata 2014-2020.

W dokumencie przeprowadzono równieżanalizę i ocenę możliwości zastosowania energetycznej gospodarki skojarzonej w Mieście, w źródłach rozproszonych, na podstawie której określono, że mając na względzie rozwój budownictwa na terenie Olsztyna wskazane jest rozważenie następujących możliwości budowy układów kogeneracyjnych:

 • budowa nowego dużego źródła dla zaopatrzenia miasta po roku 2015,
 • budowa rozproszonych układów kogeneracyjnych wykorzystujących gaz ziemny w obszarach rozwojowych oddalonych od istniejącego systemu ciepłowniczego, w strefie usług i wytwórczości P1, P3, P4, UT1, U11, UT4, a także dla obszarów intensywnej zabudowy mieszkaniowej MW7,  MW8, MW11, MW12.

Kolejny elementem zawartym w dokumencie by fragment, w którym opisano rozwój systemu elektroenergetycznego, uwzględniając:

 • źródła energii elektrycznej,
 • sieć przesyłowa systemu krajowego,
 • uwzględnienie przedsięwzięć związanych z:
  • modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnej 110 kV,
  • modernizacją i rozbudową sieci SN.

Rozdział 9

W dokumencie zamieszczono także informacje o przedsięwzięciach racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, wpływających na racjonalizację zużycia energii w mieście.Działania te można podzielić ze względu na miejsce ich realizacji na:

 • działania w poszczególnych systemach energetycznych zaopatrujących Miasto;
 • działania związane z produkcją, przesyłem i konsumpcją energii.

Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie nośników energii na obszarze Miasta mają szczególnie na celu:

 • ograniczenie zużycia energii pierwotnej wydatkowanej na zapewnienie komfortu funkcjonowania Miasta i jego mieszkańców;
 • dążenie do jak najmniejszych opłat dla odbiorców energii przy jednoczesnym spełnieniu warunku samofinansowania się sektora paliwowo-energetycznego;
 • minimalizację szkodliwych dla środowiska skutków funkcjonowania na obszarze Miasta sektora paliwowo-energetycznego;
 • wzmocnienie bezpieczeństwa i pewności zasilania w zakresie dostaw ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.

Przedsięwzięcia te opisano w zależności od sektora: budynków wielorodzinnych
i użyteczności publicznej i w związku z tym uwzględniono takie działania jak:

Rozdział 10

W ramach dokumentu opracowano także analizę lokalnych źródeł energii – lokalnych zasobów paliwowych oraz energii odpadowej. W związku z tym przeprowadzono ocenę możliwości wykorzystania nadwyżek energii oraz energii odpadowej ze źródeł przemysłowych i uwzględniono możliwości wykorzystania nadwyżek energii cieplnej ze źródeł przemysłowych oraz możliwości wykorzystania zasobów energii odpadowej. Dokonano także oceny możliwości wykorzystania paliwa alternatywnego (odpadów komunalnych, osad wtórny, biogaz) do produkcji energii z podaniem czystych technologii.

Rozdział 11

Następnie została wykonana ocena bezpieczeństwa energetycznego zaopatrzenia Miasta w nośniki energii. Zostało rozpatrzone bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców Miasta Olsztyna w ciepło, które obejmowało takie aspekty jak: analiza ryzyka dostawy na kierunkach zaopatrywania Miasta pod kątem zasadności budowy nowych obiektów infrastruktury elektroenergetycznej, wpływ liberalizacji rynku energii elektrycznej na gospodarkę energetyczną Miasta i ocena bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną. Kolejny etap dotyczył bezpieczeństwa zaopatrzenia Miasta w gaz ziemny. Istotny element stanowi analiza możliwości wykorzystania efektu synergii systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe oraz wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Miasta w dokumencie wykonano także analiz® możliwości skorzystania z zasady TPA w zakresie poszczególnych komponentów energii.

Rozdział 12

Bardzo ważną część dokumentu stanowi wpływ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna (PGN) na aktualizowany dokument. Zostały przedstawione cele strategiczne i szczegółowe PGN, a następnie obszary działań i same działania zawarte w PGN. W wyniku realizacji wszystkich zgłoszonych do PGN zadań, szacowana oszczędność energii (wyrażona w MW) to około 58 MW. Rozkłada się to, szacunkowo, na redukcję zużycia ciepła o 23,2 MW, redukcję zużycia energii elektrycznej o 17,4 i redukcję zużycia gazu o 17,4 MW. Ta redukcja, w zużyciu energii, została uwzględniona przy aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna”

Rozdział 13

Kolejny fragmenty dotyczy zakresu współpracy z gminami sąsiednimi. Zostały przeanalizowane działania związane z określeniem zakresu współpracy, przeprowadzona identyfikacja stanu istniejącego zakresu współpracy, a także możliwe przyszłe kierunki współpracy.

Końcową część dokumentu stanowią wnioski i zalecenie wynikające z przeprowadzonych w dokumencie analiz.

Rozdział 14

Podsumowanie opracowania stanowi rozdział, w którym zawarto wnioski i zalecenia wynikające z treści dokumentu. Ponadto zamieszczono w nim zakres działań leżących po stronie przedsiębiorstw energetycznych, z czego wynika, że przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są do realizacji zadań związanych z zapewnieniem ciągłości dostaw energii, przy zachowaniu zasady rynkowości usługi przez siebie świadczonej.

 

DO POBRANIA:

aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło..." cały dokument

Raport z konsultacji społecznych