• A

Budowa nowej drogi z Jarot do centrum miasta


Opis projektu

 Ulica NDP oraz ulica łącząca ul. T. Wilczyńskiego z ul. Warszawską, jako istotne rezerwy rozwoju systemu komunikacyjnego miasta Olsztyna, zostały wprowadzone do uchwalonego 26.05.2010r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna. Przebieg ulicy NDP został także ustalony w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzeziny – Pozorty” dla terenu położonego w granicach os. Brzeziny oraz przyległych terenów Osiedli Kortowo i Jaroty.

Obecnie są czynione starania o zgromadzenie środków na budowę tych dróg, aby wpisać te inwestycje w budżet gminy, przyjmując połączenie ulicy T. Wilczyńskiego z ul. Warszawską jako priorytet realizowany w pierwszej kolejności.

Celem rozwoju układu komunikacyjnego w mieście jest nie tylko poprawa warunków przemieszczania się grupy mieszkańców, ale także wpływ jego przebiegu na procesy kształtowania podzespołów miejskich i całego miasta. Rozwój układu komunikacyjnego jest prowadzony równolegle i w sposób skoordynowany z rozbudową systemów transportu publicznego, tras rowerowych, ciągów pieszych, systemów sterowania ruchem, itp. Rozwój układów komunikacyjnych wymaga odpowiedniego i optymalnego zaplanowania, przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

 

Pliki do pobrania

Multimedia audio, video