• A

Budowa przedłużenia ulicy Wilczyńskiego do ulicy Warszawskiej


Opis projektu

Przedmiotem inwestycji jest sporządzenie dokumentacji tj. koncepcji programowej dla budowy połączenia drogowego – przedłużenia ulicy Wilczyńskiego do ulicy Warszawskiej wraz z powiązaniem układu drogowego z ulicą Bukowskiego w Olsztynie.
Zakres opracowania stanowi koncepcję programową w trzech wariantach, przedstawiających rozwiązania drogowe w zakresie trasy, skrzyżowań, powiązania z otoczeniem oraz istniejącym układem komunikacyjnym (obejmując powiązania układu dróg przyległych do korytarza trasy zasadniczej).

Podstawa opracowania

 • Umowa
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opracowana przez Zamawiającego,
 • Zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500,
 • wizja w terenie z inwentaryzacją zieleni, oznakowania, obiektów inżynierskich i infrastruktury

Lokalizacja

Województwo warmińsko-mazurskie, inwestycja zlokalizowana jest na terenie Olsztyna i częściowo gminy Stawiguda. Lokalizacja została pokazana na rys. Plan
Orientacyjny.

Opis stanu istniejącego

 1. przedłużenie ulicy Wilczyńskiego i powiązanie z układem ulicy Bukowskiego zlokalizowany jest na terenie osiedla Jaroty w Olsztynie i częściowo w zakresie powiązania z ulicą Bukowskiego na terenie gminy Stawiguda,
 2. inwestycja zlokalizowana jest w południowej cześci Olsztyna na styku z gminą Stawiguda.
 3. planowana inwestycja przebiega po terenach nieurządzonych.

Uwarunkowania planistyczne

Planowana inwestycja oparta jest na następujących dokumentach planistycznych:

 1. Uchwała nr LXII/724/2010 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 maja 2010r Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 2. Uchwała Nr XXII/321/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu położonego w południowej części miasta, w rejonie ul. Bartąskiej - Kortowo – Sady,

Uwarunkowania lokalizacyjne

Zakres inwestycji obejmuje:

 1. przedłużenie ulicy Wilczyńskiego od ulicy Hallera i Popiełuszki do projektowanego przebiegu trasy NDP,
 2. odcinek trasy NDP do ulicy Warszawskiej,
 3. przedłużenie ulicy Bukowskiego od ulicy Bartąskiej do przedłużenia ulicy Wilczyńskiego.

 

Pliki do pobrania