• A

Budowa ulicy Bukowskiego


Opis projektu

Projektowana ulica miejska o długości L = 790,17 mb objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu KORTOWO-SADY, stanowiąca element podstawowego układu komu-nikacyjnego miasta klasy zbiorczej (Z) łączy w relacji wschód – zachód na terenie dzielnicy Jaroty ul. Witosa-Sikorskiego z ul. Bartąską. 
Docelowo planowane jest przedłużenie ulicy do połączenia w formie pętli z ul. Wilczyńskiego.
Szerokość pasa w liniach rozgraniczających 30 -35 m. Istniejący pas terenu z drobnymi korektami umożliwia realizację inwestycji na terenie Gminy. Przekrój Z 1/4 z jezdnią jednoprze-strzenną szerokości 14,00 m o czterech pasach ruchu. Wzdłuż jezdni przebiegają obustronne chodniki oraz ścieżka rowerowa, oddzielone od jezdni pasami zieleni. Ulica docelowo może prowadzić miejską komunikację autobusową. W tym celu zarezerwowano techniczną możliwość wykonania zatok autobusowych. Skrzyżowania z ul. Sikorskiego, Antonowicza oraz Bartąską skanalizowane. Pozostałe, jako skrzyżowanie proste. 
Przekrój poprzeczny ulicy Bukowskiego Z/1x4 jednoprzestrzenny:
• Jezdnia szer. 4 x 3,50 = 14,00 m
• Opaski przy jezdni szer. 0,65 m
• Zieleń izolacyjna obustronna szer. 2,30 m: po stronie południowej pomiędzy jezdnią a chodnikiem oraz po stronie północnej pomiędzy jezdnią a chodnikiem ze ścieżką rowerową
• Chodnik po stronie południowej szer. 2,50 m
• Chodnik po stronie północnej ulicy szerokości 2,00m ze ścieżką rowerową szerokości 2,00 m oddzielony od chodnika pasem zieleni szerokości 1,00 m. W obrębie zatok autobusowych ścieżka rowerowa przechodzi na drugą stronę (zewnętrzną w stosunku do jezdni)

W oparciu o „Studium komunikacyjne dla miasta Olsztyna” opracowane przez Instytut Rozwoju Miast - Zespół Planowania Miejscowego i Komunikacji w Krakowie w lipcu 2009 r. przewidywane natężenie ruchu w roku 2030 r. wynoszą 465 p/h. W przypadku uruchomienia planowanej trakcji tramwajowej, przewidywane natężenie ruchu w roku 2030 r. wynoszą 432 p/h.

Opis ulicy 20 D 15
Projektowane ulice miejskie objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu KORTOWO-SADY, stanowiące elementy odsługującego układu komunikacyjnego Zespołu KORTOWO - SADY klasy dojazdowej (D). Przeznaczenie ulicy – obsługa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (wniosek o zmianę planu).
Odcinek podstawowy 20 D 15 - szerokość pasa w liniach rozgraniczających 15 m. Długość ulicy 218,97 m. Przekrój D 1/2 jednoprzestrzenny z jezdnią o szerokości 6,00 m. Wzdłuż jezdni przebiegają chodniki oddzielone od jezdni pasami zieleni izolacyjnej. Skrzyżowanie z ulicą Bukowskiego typu prostego. Ulica zakończona w części południowej placem manewrowo-zwrotnym o wymiarach 20,00 x 20,00 m.
Przekrój poprzeczny odcinka podstawowego ul. 20D15:
• Jezdnia szer. 2 x 3,00 = 6,00 m
• Opaski obustronne przy jezdni szer. 0,65 m
• Zieleń izolacyjna obustronna szer. 1,86 m
• Chodniki obustronne szer. 1,50 m
• Opaski jednostronna szer. 0,65 m przy jezdni po stronie południowej i wokół placu manewrowo zwrotnego.

 

Pliki do pobrania