• A

Budowa ulicy Nowobałtyckiej


Opis projektu

Przedmiotem inwestycji jest sporządzenie dokumentacji tj. koncepcji programowej dla budowy nowego przebiegu Drogi Wojewódzkiej Nr 527 na odcinku od granic Miasta do Wiaduktu kolejowego ( "ul. Nowobałtyckiej" w Olsztynie).

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji w fazie koncepcji a następnie Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz uzyskanie Decyzji o  Środowiskowych Uwarunkowaniach.  
Fazy procesu projektowego mają na celu w głównej mierze ustalić przebieg trasy, określić powiązania geometryczne z podstawowymi parametrami technicznymi dróg i obiektów budowlanych. Pokazują wariantowe rozwiązania budowy "ul. Nowobałtyckiej" określające dokładny zakres inwestycji. 
Podstawowym celem inwestycji jest poprawa przepustowości na ciągu głównym DW 527 na odcinku od granic miasta do centrum miasta przy  wiadukcie kolejowym w ciągu istniejącej ulicy Bałtyckiej. Zaproponowano nowy korytarz pod trasę główną wydzielony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wykorzystując pas wzdłuż linii istniejącej lini kolejowej), natomiast istniejący ślad ulicy Bałtyckiej przejmie rolę obsługi ruchu lokalnego.


Zamierzenie pozwoli na uzyskanie odpowiednich korzyści:

 • zmniejszenie czasu jazdy  
 • oszczędności paliwa
 • zwiększenie komfortu jazdy
 • zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków drogowych
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych ulic
 • rozwój terenów przyległych

Zadanie obejmuje wykonanie:

 • jezdni trasy głównej i skrzyżowań, chodników , ścieżek rowerowych i dróg serwisowych
 • obiektu inżynierskiego nad koleją ( estakada ) ,
 • niezbędnych przepustów drogowych pod trasą główną,
 • oświetlenie pasa drogowego
 • odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego  
 • zagospodarowanie zieleni z usunięciem drzew kolidujących z nową jezdnią oraz ścieżkami lub chodnikami .
 • oznakowanie poziome i pionowe
 • urządzenie bezpieczeństwa ruchu
 • sygnalizację świetlną
 • usuniecie kolizji sieci podziemnych i naziemnych z Drogą

Podstawowe projektowane parametry techniczno - użytkowe

 • Kategoria drogi klasy Z
 • Prędkość projektowa 50km/h
 • Przekrój uliczny – dwujezdniowy szerokość jezdni 2x7,0m
 • Szerokość pasów ruchu 3,5m
 • W rejonie skrzyżowań dodatkowe pasy lewo i prawo skrętu szer. 3,5m
 • Pas dzielący o szerokości 2,5-5,0m
 • Opaski bezpieczeństwa przy krawędzi jezdni głównej – szer. 0,5m
 • Chodniki z kostki betonowej – szer.2,0m
 • Ścieżka rowerowa dwukierunkowa z mieszanki mineralno asfaltowej – szer. 3,0m
 • Zieleń izolacyjna pomiędzy jezdnią a chodnikiem oraz chodnikiem ze ścieżką rowerową –szer. 2,50

 

Pliki do pobrania