• A

Budowa ulicy Towarowej


Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest koncepcja programowa dla budowy ulicy Towarowej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ulic Towarowej i Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna.
Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji w fazie koncepcji a następnie Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
Omawiane fazy procesu projektowego mają na celu w głównej mierze:

 • ustalić przebieg trasy, określić powiązania rozwiązań geometrycznych z podstawowymi parametrami technicznymi dróg i obiektów budowlanych,
 • określić wariantowe rozwiązania budowy ul. Towarowej,
 • określić zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia
 • określić powiązania i wprowadzić usprawnienia ruchu regionalnego


Podczas realizacji powierzonego zadania projektowego posłużono się następującymi materiałami wyjściowymi:

 • Opis Przedmiotu Zamówienia
 • Studium techniczno - ekonomiczne przebudowy ciągu ulic Partyzantów i Lubelskiej w Olsztynie
 • Koncepcja projektowa przebudowy ulic Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Władysława Leonharda w Olsztynie,
 • Uchwała Nr LXII/724/10 z dnia 26-05-2010 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyn
 • Uchwała Nr XLIII/561/05 Rada Miasta Olsztyn z dnia 15 kwietnia 2005r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu położonego między ulicą Towarową a bocznicą kolejową Stomilu – Olsztyn S.A.
 • Uchwała Nr LVII/763/06 Rada Miasta Olsztyn z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Strategia Rozwoju Olsztyna na lata 2006 - 2020

Zakres opracowania obejmuje budowę ul. Towarowej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ul Leonarda do włączenia z projektowaną drogą ekspresową S16 za pośrednictwem węzła Klebark. Ul. Towarowa w Olsztynie jest jedną z głównych ulic osiedla Kętrzyńskiego znajdującego się po północno wschodniej części miasta a także jest jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych. Ulica wchodzi w skład dwóch dróg krajowych. Na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Dworcową i Kętrzyńskiego ze skrzyżowaniem z ulicą Leonarda w skład drogi krajowej nr 51, natomiast na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Leonarda a skrzyżowaniem z ulicą Budowlaną w skład drogi krajowej nr 16. Ulica rozciąga się od Placu Ofiar Katynia (skrzyżowanie z ulicami Dworcową i Kętrzyńską) do oddalonych o ok. 500 m od skrzyżowania z ulicą Budowlaną terenów fabryki Michalin. Ulica nazwę zawdzięcza swojej roli, którą od lat jest transport towarów do Fabryki Opon samochodowych. Wzdłuż ulicy Towarowej znajdują się między innymi: sklep wielko powierzchniowy z artykułami budowlano – ogrodowymi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Olsztyńska Izba Budowlana, fabryka opon Michalin Polska i okoliczne sklepy oraz hurtownie. Na opracowanym odcinku brak jest zabudowy mieszkaniowej. Istniejąca ulica ze względy na swój charakter prowadzi ruch zarówno o charakterze lokalnym jak również tranzytowym i ma wyjątkowo ważne znaczenie dla rozwoju miasta.
Istniejący układ komunikacyjny tej części miasta nie jest w stanie przenieść zwiększającego się ruchu samochodowego oraz zapewnić bezpiecznego i komfortowego dojazdu do obiektów przemysłowych zlokalizowanych w tym rejonie Olsztyna (strefa usługowo – gospodarcza). Projektowany przebieg ul. Towarowej będzie obejmował zarówno budowę nowego odcinka drogi w nowym śladzie jak również rozbudowę odcinka istniejącego wraz z przebudową wszystkich skrzyżowań.
W ramach realizacji zadania wykonano szczegółową analizę pomiarowo - ruchową. Na podstawie otrzymanych wyników sporządzono prognozy ruchu które były podstawą do projektowania geometrii drogi.
Podstawowym celem inwestycji jest poprawa przepustowości na ciągu głównym ul. Towarowej i skrzyżowaniach skanalizowanych. Zaprojektowano dogodne połączenie jednej z głównych arterii miasta Olsztyna z obwodnicą S16 za pośrednictwem węzła Klebark. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz umożliwienie dalszego rozwoju gospodarczego terenów zlokalizowanych na terenie miasta. Budowa przedmiotowego odcinka ul. Towarowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na lokalne usługi i towary. Lokalizacja drogi wpłynie też na zurbanizowanie terenu przyległego do nowobudowanego odcinka ulicy. Obecnie odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Budowlaną a węzłem Klebark jest niezagospodarowany.

Bezpośrednie korzyści płynące z budowy odcinka ul. Towarowej wiążą się głównie z:

 • zmniejszenie czasu jazdy,
 • oszczędności paliwa,
 • zwiększenie komfortu jazdy,
 • zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków drogowych,
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych ulic,
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

Podstawowe projektowane parametry techniczno – użytkowe budowanej ulicy Towarowej:

 • Kategoria drogi klasy G, 2x2x3.5m pasy ruchu w obrębie skrzyżowań dodatkowo pasy wyłączeń (3,5m)
 • Klasa drogi G
 • Opaski drogowe 0.70m
 • Chodnik odsunięty 1.50m, ścieżka rowerowa 2.50m
 • Pas dzielący 2.50 – 6.00m
 • Prędkość projektowa Vp = 50km/h (teren zabudowany),
 • Vp = 70km/h (poza terenem zurbanizowanym),
 • Prędkość miarodajna Vm = 60km/h (teren zabudowany),
 • Vm = 90km/h (poza terenem zurbanizowanym),
 • Przyjęta kategoria ruchu –KR-6,
 • Nośność nawierzchni - 115 kN/oś,
 • Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe, o szerokości 2x7,00m,
 • Pobocza utwardzone o nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, szerokości 1,50m,
 • Chodniki z kostki betonowej o szerokości 1,50m lub 2.00 – odsunięte od jezdni,
 • Ścieżka rowerowa dwukierunkowa z kostki betonowej lub alternatywnie z betonu asfaltowego, o szerokości 2,50m
 • Odwodnienie za pośrednictwem kanalizacji deszczowej na odcinkach drogi o przekroju ulicznym lub półulicznym,
 • Odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych i zbiorników retencyjnych
 • Wiadukty WD-1 jak i WD-2 zaprojektowano jako niezależne obiekty, osobno dla poszczególnych nitek projektowanej drogi.
 • Konstrukcję wiaduktów to układy jednoprzęsłowe zespolone, o rozpiętościach teoretycznych 39,00m (WD-1) oraz 28,80 (WD-2)

Ogólny zakres robót przewidzianych przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Towarowej:

 • wzmocnienie podłoża gruntowego w celu uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich,
 • wykonanie robót ziemnych,
 • rozbiórkę kolidujących z inwestycją budynków, nawierzchni drogowych, obiektów inżynierskich,
 • budowę nowych konstrukcji nawierzchni,
 • budowę systemu odwodnienia, urządzeń oczyszczających i odprowadzających wodę oraz dwóch zbiorników retencyjno - infiltracyjnych
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego łącznie z oznakowaniem poziomym, pionowym, sygnalizacją świetlną i ogrodzeniami,
 • budowę obiektów mostowych (wiaduktów drogowych nad linią kolejową i nad bocznicą kolejową) w ciągu ul. Towarowej,
 • budowę chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów publicznych,
 • przebudowę istniejących ulic w zakresie ich skrzyżowań z ul. Towarową,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • wykonanie urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, zieleń ochronna, urządzenia oczyszczające,
 • budowa i przebudowa urządzeń i sieci infrastruktury pod- i naziemnej (urządzenia teletechniczne, energetyczne, sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowe i urządzenia melioracyjne),
 • budowę przejść ekologicznych
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych, jeśli będzie to wymagane stosownymi decyzjami,
 • po zakończeniu budowy wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecze techniczne i socjalne, place budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót,
 • wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

Zakres przedsięwzięcia szczegółowo omówiono w opisie do koncepcji programowej i załączonych rysunkach projektowych.

 

Pliki do pobrania

Galerie zdjęciowe

Budowa ulicy Towarowej