• A

Budowa ulicy Żurawiej


Opis projektu

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja projektowa budowy ulicy Żurawiej na odcinku od ul. Czarnieckiego do skrzyżowania ulic Cyranki i Perkoza. Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie miejskim Olsztyn, w północnej części miejscowości Olsztyn (gmina Miasta Olsztyn), na styku z gminą Jonkowo oraz gminą Gietrzwałd. W zakresie opracowania znajduje się ulica Żurawia. Celem inwestycji jest budowa ul. Żurawiej wraz z infrastrukturą.

2. Stan istniejący

Obszar opracowania stanowi pas terenu ul. Żurawiej od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do skrzyżowania ul. Cyranki i Perkoza. Istniejąca nawierzchnia na przeważającej części odcinka stanowi nawierzchnia gruntowa. Na odcinku na Osiedlu Łupstych od ul. Czajki do końca opracowania występuje nawierzchnia z płyt betonowych o szerokości 6,0m. W pasie drogowym znajduje się pełne uzbrojenie. Na obszarze objętym inwestycją występują dwa przepusty drogowe – w km projektowanym ok. 1+960 oraz w km projektowanym ok. 2+160.

Ul. Żurawia w Olsztynie projektowana jest jako droga klasy L (lokalna). Ruch pieszy odbywa się za pomocą drogi gruntowej / drogi z płyt betonowych. Chodniki nie występują. W km projektowanym ok. 2+130 zlokalizowana jest pętla autobusowa obsługująca autobusy jadące od strony drogi krajowej nr 16 (od Osiedla Dajtki).

3. Stan projektowany

Przedsięwzięcie obejmuje budowę ul. Żurawiej od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do skrzyżowania ul. Cyranki i Perkoza. W ramach przedsięwzięcia planuje się:

- budowę ul. Żurawiej o przekroju 1x2,

- budowę chodnika i ścieżki rowerowej,

- przebudowę pętli autobusowej na Osiedlu Łupstych oraz budowę zatoki autobusowej w pobliżu skrzyżowania z ul. Czarnieckiego,

- budowę oświetlenia ulicznego,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- przebudowę skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi,

- przebudowę dwóch przepustów drogowych z przejściami dla płazów,

- wycinkę drzew kolidujących z budową oraz nasadzenia kompensacyjne,

- ewentualną budowę urządzeń i obiektów ochrony środowiska,

- organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD),

- przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Warianty inwestycji:

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieją alternatywne, możliwe do realizacji warianty lokalizacyjne. Projektowana infrastruktura zgodna jest z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie uchwalonym uchwałą Rady Miasta Olsztyn Nr XLVI/615/05 z dnia 22 czerwca 2005r. oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna uchwalonym uchwałą Rady Miasta Olsztyn Nr LXII/724.2010 z dnia 26 maja 2010r. Istniejące w obszarze projektu uwarunkowania terenowe: rzeźba terenu, własność gruntów i walory środowiskowe w znaczący sposób ograniczają możliwość wariantowania odmiennej lokalizacji projektowanej infrastruktury drogowej. Zmiana usytuowania ciągu w stosunku do dotychczasowego przebiegu ul. Żurawiej wiąże się z następującymi konsekwencjami:

Przesunięcie drogi w kierunku północnym: ul. Żurawia zlokalizowana jest na granicy Gminy Olsztyn, północna granica pasa drogowego pokrywa się z granicą administracyjną miasta. Przesunięcie drogi w którymkolwiek odcinku w kierunku północnym spowoduje budowę drogi poza granicami miasta, na terenie Gminy Jonkowo i/lub Gietrzwałd. Niemal na całej długości, droga od strony północnej ograniczona jest różnej wysokości skarpą – ciąg położony jest w wykopie. Przesunięcie drogi w kierunku północnym spowoduje zwiększenie przemieszczania mas ziemnych oraz zmiany ukształtowania obszaru na terenie gminy Jonkowo i Gietrzwałd. Ponadto w centralnej części na wysokości działki 5-3170/1 na odcinku ok. 358 m graniczy ze zwartym kompleksem leśnym i w wyniku takiego przebiegu drogi nastąpi konieczność wyłączenia obszaru leśnego z produkcji leśnej. Konieczny będzie wykup gruntów prywatnych z obszaru gminy Gietrzwałd i Jonkowo.

Przesunięcie drogi w kierunku południowym: grunty położone na południe od ul. Żurawiej znajdują się w obniżeniu terenu. W stosunku do nich droga usytuowana jest na nasypie. W wyniku takiego rozwiązania nie będzie przemieszczania mas ziemnych a należy wykonać dodatkowe nasypy. Również powyższe rozwiązanie zakłada prowadzenie ciągów po terenie co dodatkowo nie zmieni ukształtowania.

W związku z powyższym opracowano i przedstawiono Zamawiającemu do zaopiniowania 10 wariantów planu sytuacyjnego dla przedmiotowego zadania, z czego do dalszych analiz oraz prac związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wybrano warianty nr 1 i 2. W procesie inwestycyjnym przedsięwzięcia rozważano odmienne warianty w zakresie zarówno przebiegu osi drogi, jak też lokalizacji chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych. Wariantowania podlegała też projektowana pętla autobusowa w msc Łupstych.

Wariant 1

- jezdnia o szerokości 6,6m (2x3,30m),

- ścieżka rowerowa o szerokości 2,5m oraz chodnik o szerokości 2,0m po południowo-wschodniej stronie ul. Żurawiej od km 0+000 do km ok. 1+900, na dalszej części odcinka (przez msc. Łupstych) chodnik o szerokości 2,0m (który lokalnie może być zawężony do szerokości 1,25m). Chodnik i ścieżka rowerowa odseparowane od siebie, a także od jezdni pasem zieleni o zmiennej szerokości (w celu dostosowania ich przebiegu do istniejącego ukształtowania terenu, co pozwoli na zminimalizowanie ilości robót ziemnych, wycinki istniejącego drzewostanu oraz zachowanie walorów krajobrazowych terenu),

- ścieżka i chodnik usytuowane na nasypie co pozwala na zminimalizowanie konieczności przemieszczania mas ziemnych,

- pętla autobusowa obsługująca autobusy jadące zarówno od strony Dajtek jak i od strony Gutkowa, stanowisko postojowe dla autobusów oczekujących na odjazd wraz z peronem dla pasażerów wysiadających oraz peron dla pasażerów wsiadających wraz z wiatą przystankową.

- brak konieczności wykupów nieruchomości położonych na terenie Gmin Jonkowo i Gietrzwałd,

- brak konieczności rozbiórki istniejących budynków

- wariant zgodny z założeniami MPZP

Wariant 2

- jezdnia o szerokości 6,5m (2x3,25m),

- ścieżka rowerowa o szerokości 2,9 m oraz przylegający do niej chodnik o szerokości 1,5m po północno-zachodniej stronie ul. Żurawiej na całej długości odcinka,

- pętla autobusowa obsługująca jedynie autobusy jadące od strony Dajtek,

- chodnik i ścieżka "wchodzą" w istniejącą skarpę po północno-zachodniej stronie ulicy Żurawiej, co niesie za sobą zwiększenie przemieszczania mas ziemnych, konieczność wyłączenia części obszaru leśnego z produkcji leśnej oraz konieczność zajęcia części terenów Gmin Jonkowo i Gietrzwałd,

- konieczność rozbiórki 4 istniejących budynków.

Podstawowymi różnicami między przedstawionymi wariantami jest wpływ inwestycji na otoczenie. Wariant nr 1 zakłada:

- mniejsze przemieszczanie mas ziemnych pozwalające na zachowanie walorów krajobrazowych terenu,

- brak konieczności rozbiórki budynków co pozwoli na uniknięcie konfliktów społecznych oraz zmniejszenie ilości odpadów powstałych podczas inwestycji,

- rozdzielenie ciągów pieszych, rowerowych i jezdni co powoduje większą możliwość uniknięcia kolizji z istniejącym drzewostanem i w konsekwencji wpłynie na znaczne zmniejszenie ilości drzew do wycinki.

Ostatecznie do dalszych prac projektowych wybrano wariant nr 1 i dla niego uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

4.Rozwiązania projektowe

Podstawowe parametry do projektowania:

 

OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr techniczny

Wielkość

Klasa techniczna drogi

L

Kategoria ruchu

KR3

Prędkość projektowa na terenie zabudowy

Vp = 40 km/h

Przekrój poprzeczny na terenie zabudowy

1x2

Szerokość pasa ruchu

3,30 m

Szerokość jezdni

6,60 m

Szerokość ścieżki rowerowej

2,5 m

Szerokość chodnika

1,25 - 2,00 m

Obciążenie docelowe konstrukcji nawierzchni

100 kN/oś

           

Zaprojektowano ul. Żurawią jako ulicę klasy L (lokalną). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, dla ulicy klasy L w terenie zabudowanym przyjęto prędkość projektową Vp=40km/h. Z uwagi na wymogi rozporządzenia MTiGM, a także wąski pas drogowy oraz trudne warunki terenowe przyjęto szerokość pasa jezdni równą 3,3m, łączną szerokość jezdni równą 6,6m. Wzdłuż projektowanej ul. Żurawiej zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0m oraz ścieżkę rowerową o szerokości 2,5m zlokalizowane po wschodniej stronie ulicy. Z uwagi na ograniczenia terenowe związane z wąskim pasem drogowym i gęstą zabudową, na odcinku przebiegającym przez Osiedle Łupstych ścieżkę rowerową zakończono w km ok. 1+910.

Od km projektowanego ok. 1+910 do końca projektowanego odcinka w km projektowanym 2+220, po wschodniej stronie ulicy Żurawiej zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0m obsługujący pasażerów korzystających z komunikacji autobusowej. Na odcinku od km projektowanego ok. 2+170 do km projektowanego ok. 2+200 z uwagi na istniejącą zabudowę chodnik lokalnie zawężono do szerokości 1,25m.

W km projektowanym ok. 2+130 zaprojektowano pętlę autobusową. Pętla obsługiwać będzie autobusy przyjeżdżające zarówno od strony drogi krajowej nr 16 (z kierunku Dajtek) jak i od strony Gutkowa. Zaprojektowano stanowisko postojowe dla autobusów oczekujących na odjazd wraz z peronem dla pasażerów wysiadających oraz peron dla pasażerów wsiadających wraz z wiatą przystankową. Zaproponowane rozwiązanie pętli zostało pozytywnie uzgodnione przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie.

 

Pliki do pobrania