• A

Ciepło dla Olsztyna


Opis

Przedmiotem konsultacji społecznych są zmiany w systemie ciepłowniczym Miasta Olsztyna w obszarze wytwarzania ciepła po 2017 roku. Należy podkreślić, że problem zabezpieczenia dostaw ciepła dla mieszkańców Olsztyna po 2017 roku wynika przede wszystkim z dwóch przyczyn:

 1. decyzji Michelin Polska S.A. o zaprzestaniu dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej z końcem roku 2017,
 2. uwarunkowań prawnych z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności Dyrektywy IED, wymuszających dostosowanie istniejących źródeł ciepła do spełnienia zaostrzonych standardów emisyjnych.


W okresie 18 czerwiec - 31 lipiec 2012 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące „Wyboru rozwiązań technologicznych i organizacyjnych związanych 
z zabezpieczeniem mieszkańców Olsztyna w ciepło”. W ramach konsultacji Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie przedstawiło koncepcję budowy elektrociepłowni w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Jako modelowe przedstawiono dwa warianty:

 1. budowa bloku gazowo-parowego o mocy 116 MWe i 93 MWt w lokalizacji „Lubelska”, Ciepłownia Kortowo pracowałaby jako źródło uzupełniające;
 2. budowa dwóch bloków energetycznych w lokalizacji „Lubelska”; jednego bloku gazowo-parowego oraz jednego bloku parowego z kotłem spalającym mieszankę paliwa stałych (biomasa, paliwo z odpadów - stabilat). Łączna moc elektryczna źródła: 120 MWei 93MWt. Ciepłownia Kortowo pracowałaby jako źródło uzupełniające.


Ostateczna technologia i rodzaj paliwa ustalone zostaną w toku postępowania 
o partnerstwie publiczno-prywatnym w trybie dialogu konkurencyjnego.

W związku ze zgłoszeniem w trakcie konsultacji społecznych propozycji alternatywnych ustalono, iż zostaną one, a także koncepcje rekomendowane przez MPEC poddane analizie. Dokonanie analizy zlecone zostało firmie zewnętrznej specjalizującej się w doradztwie projektów energetycznych. W ramach tych prac sporządzona została analiza koncepcji rekomendowanej przez MPEC („koncepcja źródeł scentralizowanych”) oraz propozycje alternatywne uszczegółowione poprzez 4 poniższe warianty:

 1. „małe kotłownie szczytowe” – budowa małych kotłowni gazowych, zlokalizowanych na terenie całego miasta, ulokowanych w pobliżu istniejących sieci cieplnych przesyłowych; łączna moc kotłowni szczytowych to 120 MW.
 2. „ciepło dla mieszkalnictwa” – odłączenie od miejskiej sieci ciepłowniczej budynków niemieszkalnych (oprócz szpitali, żłobków i przedszkoli) i zainstalowanie w tych obiektach indywidualnych kotłowni gazowych ze środków własnych odbiorców lub z udziałem MPEC (oddzielna taryfa). Łączną moc odłączonych obiektów oceniono na 90 MW.
 3. ciepłownie rejonowe” – budowa trzech nowych źródeł niewielkiej mocy:
  • szczytowej ciepłowni gazowo-olejowej o mocy ok. 25 MW w miejscu istniejącej przepompowni przy ul. Partyzantów dla potrzeb Zatorza,
  • szczytowej ciepłowni gazowo-olejowej o mocy ok. 40 MW zlokalizowanej w obszarze dzielnicy Pieczewo, Jaroty,
  • elektrowni opalanej węglem i biomasą (lub gazem) o mocy cieplnej ok. 40 MW, z olejowym kotłem szczytowym 15 MW. Lokalizacja EC w obszarze bliskim EC Michelin.
 4. „układ kogeneracyjny z silnikami na gaz ziemny i z kotłem szczytowym” – budowa układu kogeneracyjnego z silnikami gazowymi o łącznej mocy cieplnej 24MWt oraz budowa nowego kotła (kotłów) o mocy ok. 40MWt zlokalizowanych na terenie Ciepłowni Kortowo. Do pracy podstawowej przewidziano silniki oraz Ciepłownię Kortowo. Pozostałe źródła uzupełniające przewiduje się do pracy szczytowej. Propozycja zakłada przebudowę sieci ciepłowniczej.
Ponadto analizie poddano wariant podnoszony w toku debaty podczas konsultacji społecznych, tj. „kontynuacja dostaw ciepła z EC Michelin”. Propozycja ta ma charakter szczególny i zawiera zachętę do kontynuowania przez Władze Miasta rozmów i negocjacji z Michelin Polska SA w sprawie dostaw ciepła do miasta przez kolejne lata. 
W ramach niniejszych konsultacji społecznych przedstawione zostaną wyniki analizy powyższych propozycji, które w debacie eksperckiej poddane zostaną ocenie i weryfikacji. Następnie wyniki debaty eksperckiej zostaną przedstawione i omówione na spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami. 
Szczegółowy opis aktualnej sytuacji zamieszczony jest na portalu informacyjnym: www.ec.olsztyn.pl

Proces informowania:

W ramach dotychczasowej akcji informacyjnej w zakresie projektu zabezpieczenia potrzeb energetycznych dla mieszkańców Olsztyna po roku 2017 – Kombinat energetyczny (dalej projekt), przeprowadzone zostały dotychczas następujące działania:
 1. Rada Miasta Olsztyna Uchwałą nr XVII/246/11 z dnia 30 listopada 2011 r. przyjęła opracowane na zlecenie Miasta Olsztyna „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna”. Dokument ten przed zatwierdzeniem został wcześniej wyłożony do informacji publicznej oraz zamieszczony na oficjalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna. Zgodnie z powyższą Uchwałą Rady Miasta rekomendowanym rozwiązaniem jest wybudowanie nowego źródła pracującego, jako podstawowe oraz dostosowanie Ciepłowni Kortowo do funkcji źródła uzupełniającego;
 2. na przełomie marca i kwietnia 2012 r. odbyły się spotkania z radnymi wszystkich Klubów Radnych, w tym Platformy Obywatelskiej, Ponad Podziałami, Demokratyczny Olsztyn oraz Prawo i Sprawiedliwość. Na spotkaniach szczegółowo omówiona została prezentacja „Nowa strategia energetyczna Olsztyna po 2015 r. – bieżąca analiza stanu przygotowań. Model realizacji przedsięwzięcia poprzez Spółkę Celową w Partnerstwie Publiczno–Prywatnym”;
 3. w dniu 12 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta przedstawiona została również prezentacja „Nowa strategia energetyczna Olsztyna po 2015 r. – bieżąca analiza stanu przygotowań. Model realizacji przedsięwzięcia poprzez Spółkę Celową w Partnerstwie Publiczno–Prywatnym”. Projekt był także wielokrotnie przedmiotem dyskusji na wcześniejszych posiedzeniach Komisji.
 4. w dniu 24 maja 2012 r. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie Prezydenta Olsztyna z Przewodniczącymi Rad Osiedli przy udziale MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie, na którym przedstawiona została prezentacja pt. „EC Olsztyn – Kombinat Energetyczny (realizacja przedsięwzięcia poprzez Spółkę Celową w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym)”. Zaprezentowano również stronę internetową poświęconą projektowi. Warto dodać, że na spotkaniu Przewodniczący Rad Osiedli mieli bezpośrednią możliwość zadawania pytań odnośnie projektu.
 5. w dniu 28 maja 2012 r. oficjalnie uruchomiona została strona internetowa dla mieszkańców Olsztyna, na której szczegółowo przedstawiony został projekt nowego źródła „EC Olsztyn – Kombinat Energetyczny”. Strona służy przede wszystkim informowaniu mieszkańców o projekcie. Zainteresowani mieszkańcy mają możliwość poprzez stronę internetową kierowania pytań dotyczących projektu, na które Spółka odpowiada na bieżąco. Warto dodać, że o rozpoczęciu funkcjonowania strony internetowej poinformowani zostali mieszkańcy poprzez media olsztyńskie.
 6. W okresie 18 czerwca 2012 r. – 31 lipca 2012 r. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Olsztyna przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące „Wyboru rozwiązań technologicznych i organizacyjnych związanych z zabezpieczeniem mieszkańców Olsztyna w ciepło”.

 

Do pobrania: