• A

Gminny zasób mieszkaniowy


Opis

Prezydent Olsztyna przygotował „Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012-2016”.

Mieszkaniowy zasób Gminy Olsztyn tworzą lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących w całości własność Gminy Olsztyn i lokale będące własnością Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Według stanu na dzień 31.12.2010r. miasto Olsztyn w swoich zasobach posiadało 5 718 mieszkań. W zdecydowanej większości są to mieszkania w budynkach wymagających dużych nakładów finansowych na remonty. Ok. 62% zostały wybudowane przed rokiem 1945, ok.31% wybudowano w latach 1945-1970, 7% budynków wybudowano po 1970 roku.

Planowane potrzeby remontowe nieruchomości stanowiących 100% własność Gminy Olsztyn wynoszą 11.552.000 zł. Wysoki poziom wynika z pilnych potrzeb remontowych, które z racji ograniczonych środków finansowych były przesuwane do realizacji na lata późniejsze. Z danych przekazanych przez ZLIBK ponad 7.000 000zł to niezbędne planowane nakłady na remonty wynikające z przeprowadzonych kontroli okresowych (I stopień pilności).
Rokrocznie z budżetu Miasta Olsztyna przekazywane są środki finansowe na remonty w formie dotacji przedmiotowej. W 2010 roku kwota przekazanej dotacji przedmiotowej wynosiła 3.290.000 zł, natomiast w 2011 roku kwota przyznanej dotacji przedmiotowej wynosi 2.942.670 zł.

Według stanu na dzień 30.09.2011r. 3 756 najemców mieszkań komunalnych zalega z czynszem co stanowi 64,77% najemców. Należności najemców lokali mieszkalnych wg stanu na dzień 30.09.2011r. wobec Zakładu wynoszą 24 068 496,81 zł (w tym odsetki i świadczenia).
Ogółem należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży wg stanu na dzień 30.09.2011r. wobec Zakładu wynoszą 25.862.840,02 zł (dotyczą 4.154 najemców), w tym:

  • z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży - 9.662.872,64 zł,
  • z tytułu dostarczania usług do ww. lokali (c.o., c.w., energii elektrycznej, zimnej wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości) - 10.361.874,59 zł

Razem należności z tytułu wynajmu lokali - 20.024.747,23 zł
z tytułu naliczonych odsetek - 5.838.092,79 zł


Zobowiązania Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie wg stanu na dzień 30.09.2011r. wynoszą 9.970.079,73 zł, w tym:
- zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych na kwotę 8.330.769,63 zł,
- zobowiązania wobec dostawców usług na kwotę 1.639.310,10 zł

Zobowiązania realizowane są z bieżących wpłat najemców za wynajmowane lokale mieszkalne, garaże i użytkowe. Mimo prowadzonej wzmożonej windykacji, wpłaty należności za okres od I-IX` 2011r. kształtują się na poziomie śr. 91,42 % wpłat należnych, co stanowi utratę wpłat rzeczywistych na kwotę 1.674.323,33 zł ( w tym z tytułu czynszu 545.271,22 zł, z tytułu świadczeń 1.129.052,11 zł).

Problemem utrudniającym działalność związaną z gospodarowaniem zasobami lokalowymi są istniejące zaległości w opłatach czynszowych. Od kilku lat poziom zaległości w opłatach za lokale mieszkalne sukcesywnie wzrasta. Wysoki poziom należności nieściągalnych, powoduje wysoki poziom zobowiązań przeterminowanych. Zaległości w opłatach czynszowych utrudniają bieżącą działalność Zakładu, stanowią przyczynę opóźnień w płatności na rzecz usługodawców oraz powodują konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z windykacją należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Zmniejszające się przychody, wzrost zaległości oraz wzrost kosztów utrzymania lokali i budynków komunalnych powodują pogorszenie się sytuacji finansowej Zakładu. Sytuacja ta powoduje zmniejszenie środków własnych przeznaczonych na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego.
W 2010 roku pomoc Gminy w formie dodatków wyniosła 6.750.829 zł w tym 3 000 743 zł w zasobie gminy, a w 2011 roku przewiduje się wydać 6.273.500 zł w tym 2.539.523 zł dla najemców lokali komunalnych.

 

Pliki do pobrania