• A

Kombinat ciepłowniczy


Opis

Ze względu na decyzję Michelin Polska S.A. o zaprzestaniu dostaw ciepła do miejskiej sieci z końcem roku 2017, miasto ma niespełna 5 lat na wdrożenie rozwiązania, które pozwoli na utrzymanie bezpieczeństwa dostaw ciepła wszystkim odbiorcom zasilanym z miejskiej sieci. Dotychczas ustalono  faktyczną skalę przedsięwzięcia, a następnie możliwe warianty technologiczne oraz modele biznesowe. 
Już pierwsze własne analizy wskazały, że najlepszym rozwiązaniem dla miasta jest budowa nowoczesnego źródła energetycznego produkującego ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu. Kogeneracja jest pożądanym i wskazywanym w polityce energetycznej Polski i Unii Europejskiej sposobem wytwarzania energii. 
Na potrzeby budowy nowego źródła, z uwzględnieniem walorów logistycznych oraz możliwości połączenia z siecią energetyczną i ciepłowniczą udało się wybrać odpowiednią działkę objętą planem miejscowym i zakwalifikowaną pod przedsięwzięcie energetyczne, która obecnie jest już w posiadaniu Spółki MPEC.  Aby ocenić możliwości generacji energii elektrycznej, zlecono opracowanie analizy wyprowadzenia mocy oraz możliwych rozpływów do sieci energetycznej.     
W celu uzyskania odpowiedzi o optymalnej, rekomendowanej technologii w oparciu o bezpieczne i dostępne paliwo zlecono opracowanie wielowariantowej koncepcji technicznej oraz studium wykonalności. Wzięto pod uwagę gaz ziemny, biomasę oraz paliwo alternatywne pochodzące z odpadów komunalnych tzw. RDF. W analizach nie brano pod uwagę wykorzystania węgla ze względu na założenie utrzymania produkcji na tym paliwie w istniejącej ciepłowni miejskiej. 
Przeprowadzone analizy i opracowania eksperckie wskazały, iż najbardziej rentownymi i bezpiecznymi rozwiązaniami są bloki parowo-gazowe, ewentualnie uzupełnione o dodatkowe instalacje do spalania biomasy lub innych paliw alternatywnych. Ze względu na uzasadnioną dla Olsztyna politykę połączenia gospodarki odpadowej z energetyczną podjęto decyzję o rekomendacji właśnie takiego układu nazwanego roboczo „kombinatem energetycznym”.      
Podjęto również stosowne działania w celu uzyskania decyzji środowiskowej oraz warunków technicznych dostawy gazu, energii elektrycznej oraz wody. Uzyskane do tej pory ekspertyzy wskazały najbardziej optymalny model konfiguracji systemu ciepłowniczego, opierający się na przejęciu głównego zasilania z nowej elektrociepłowni oraz docelowym zredukowaniu ciepłowni miejskiej do roli źródła uzupełniająco – szczytowego.    
W celu określenia modelu organizacyjnego, ustalenia inwestora oraz źródeł finansowania,  wykonana została analiza instytucjonalna.    Weryfikacja wykonana przez instytucje finansowe wykazała brak zdolności spółki MPEC do zaciągania tak dużych zobowiązań, a także brak możliwości uzyskania wsparcia czy poręczenia ze strony Gminy. Ostatecznie model takiej organizacji ukształtował się po przeprowadzeniu analizy prawnej, instytucjonalnej oraz serii testów rynkowych. Biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe ustalenia, jak również uwzględniając perspektywę konsekwencji podjętych decyzji, ustalono, że realizacją inwestycji powinna zająć się powołana na bazie wkładu MPEC i Partnera prywatnego spółka celowa.         
Procedura wyboru partnera musi co do zasady opierać się o zapisy Ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, jednakże w trybie negocjacji z ogłoszeniem, co zasadniczo nie odróżnia jej znacząco od typowego przetargu. 
Model przyszłej organizacji opierać się ma o udziały, podział ryzyka i zadań pomiędzy spółką miejską będącą podmiotem publicznym, a partnerem prywatnym. Od Partnera oczekiwać się będzie wkładu kapitałowego w wysokości środków na pokrycie wkładu własnego niezbędnego do zaciągnięcia przez nową spółkę celową kredytu na całość inwestycji. Zdolność realizacyjna oraz operacyjna spółki celowej ma opierać się o wniesione przez partnera prywatnego wiedzę i doświadczenie.
MPEC wprowadzi aportem do nowej spółki zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci ciepłowni miejskiej. Razem z ciepłownią do nowej struktury przejdzie również załoga ciepłowni, która będzie stanowić trzon osobowy również dla nowego źródła. Takie rozwiązanie pozwoli na optymalne zarządzanie majątkiem wytwórczym, a MPEC uzyska udziały w nowej spółce. Wkładem MPEC będzie również nieruchomość pod budowę. Wniesienie przez MPEC ciepłowni aportem do nowej spółki nie jest w żadnym wypadku tożsame z prywatyzacją przedsiębiorstwa. Należy to raczej traktować jako formę inwestycji dostępnych przez Gminę środków majątkowych w znacznie większym i bardziej w dochodowym przedsięwzięciu. 
Bardziej szczegółowy opis aktualnej sytuacji oraz samego projektu zamieszczony jest na portalu informacyjnym: www.EC.Olsztyn.pl .

Proces informowania:

W ramach dotychczasowej akcji informacyjnej w zakresie projektu zabezpieczenia potrzeb energetycznych dla mieszkańców Olsztyna po roku 2017 – Kombinat energetyczny (dalej projekt), przeprowadzone zostały dotychczas następujące działania:
1) Rada Miasta Olsztyna Uchwałą nr XVII/246/11 z dnia 30 listopada 2011 r. przyjęła opracowane na zlecenie Miasta Olsztyna „Złożenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna”. Dokument ten przed zatwierdzeniem został wcześniej wyłożony do informacji publicznej oraz zamieszczony na oficjalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna. Zgodnie z powyższą Uchwałą Rady Miasta rekomendowanym rozwiązaniem jest wybudowanie nowego źródła pracującego, jako podstawowe oraz dostosowanie Ciepłowni Kortowo do funkcji źródła uzupełniającego;
2)  na przełomie marca i kwietnia 2012 r. odbyły się spotkania z radnymi wszystkich Klubów Radnych, w tym Platformy Obywatelskiej, Ponad Podziałami, Demokratyczny Olsztyn oraz Prawo i Sprawiedliwość. Na spotkaniach szczegółowo omówiona została prezentacja „Nowa strategia energetyczna Olsztyna po 2015 r. – bieżąca analiza stanu przygotowań. Model realizacji przedsięwzięcia poprzez Spółkę Celową w Partnerstwie Publiczno–Prywatnym”;
3) w dniu 12 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta przedstawiona została również prezentacja „Nowa strategia energetyczna Olsztyna po 2015 r. – bieżąca analiza stanu przygotowań. Model realizacji przedsięwzięcia poprzez Spółkę Celową w Partnerstwie Publiczno–Prywatnym”. Projekt był także wielokrotnie przedmiotem dyskusji na wcześniejszych posiedzeniach Komisji. 
4) w dniu 24 maja 2012 r. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie Prezydenta Olsztyna z Przewodniczącymi Rad Osiedli przy udziale MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie, na którym przedstawiona została prezentacja pt. „EC Olsztyn – Kombinat Energetyczny (realizacja przedsięwzięcia poprzez Spółkę Celową w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym)”.  
Zaprezentowano również stronę internetową poświęconą projektowi. Warto dodać, że na spotkaniu Przewodniczący Rad Osiedli mieli bezpośrednią możliwość zadawania pytań odnośnie projektu.
5) w dniu 28 maja 2012 r. oficjalnie uruchomiona została strona internetowa dla mieszkańców Olsztyna, na której szczegółowo przedstawiony został projekt nowego źródła „EC Olsztyn – Kombinat Energetyczny”. Strona służy przede wszystkim informowaniu mieszkańców o projekcie. Zainteresowani mieszkańcy mają możliwość poprzez stronę internetową kierowania pytań dotyczących projektu, na które Spółka odpowiada na bieżąco. Warto dodać, że o rozpoczęciu funkcjonowania strony internetowej poinformowani zostali mieszkańcy poprzez media olsztyńskie.

 

Pliki do pobrania

Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych