• A

Koncepcja Uchwały Krajobrazowej Olsztyna


Prezydent Olsztyna zaprasza do dyskusji nad koncepcją UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ OLSZTYNA. Zarządzeniem nr 208 z dnia18 maja 2017 r. Prezydent postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w tej sprawie, które odbędą się w dniach od 23.05 do 30.06.2017 r. Zachęcamy do publikowania swoich wniosków na forum Platformy, ewentualnie przesyłanie na mail rm@olsztyn.eu .

Koncepcja Uchwały Krajobrazowej Olsztyna, ze względu na szeroki zakres oddziaływania Uchwały, wymaga przeanalizowania z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi. Przygotowany do konsultacji dokument posiada określoną strukturę, natomiast jest "otwarty" jeżeli chodzi o treść i szczegółowość regulacji. Poprzez konsultacje społeczne stworzona zostanie możliwość składania uzasadnionych wniosków i przez to dokonywanie zmian w treści koncepcji Uchwały zanim wejdzie ona w tryby procedury narzuconej przez Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po rozpatrzeniu wniosków i wprowadzeniu koniecznych zmian projekt Uchwały Krajobrazowej Olsztyna zostanie przesłany do opinii i uzgodnień, po czym – wyłożony do publicznego wglądu. Do wyłożonego projektu będzie można składać uwagi, które zostaną rozpatrzone. Lista uwag ze sposobem ich rozpatrzenia będzie stanowiła załącznik nr 2 do Uchwały, przedłożonej Radzie Miasta Olsztyna.

Prezydent Olsztyna zaprasza mieszkańców na spotkanie konsultacyjne w sprawie koncepcji UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ OLSZTYNA (Uchwała określająca na terenie Miasta Olsztyna zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane).

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 6 CZERWCA 2017 R. O GODZ.17.00 W SALI 219 OLSZTYŃSKIEGO RATUSZA. Na spotkaniu, na którym zostaną wyjaśnione i przedyskutowane zapisy dokumentu; i po nim (do dnia 30.06.2017r.), będą zbierane wnioski do koncepcji Uchwały, udostępnionej wcześniej na Platformie Konsultacji Społecznych.

Do pobrania:

- Zarządzenie Prezydenta Olsztyna

- Koncepcja Uchwały Krajobrazowej

- Strefy Krajobrazowe - załącznik graficzny

- Prezentacja Urzędu Miasta ze spotkania 06.06.2017

- Protokół ze spotkania które odbyło się 6.06.2017

- Raport z konsultacji.