• A

Koncepcje rozwoju transportu publicznego na osiedlach Zatorze, Wojska Polskiego i Podleśna


Szanowni Państwo

Po analizie wniosków, jakie zostały zgłoszone podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 26.10, oraz braku akceptacji społecznej dla wariantów przygotowanych przez BPBK Sp. z o.o. Prezydent postanowił o zakończeniu konsultacji w obecnym kształcie i nie przeprowadzaniu ujętych w dotychczasowym harmonogramie spotkań.

Zarządzeniem nr 397 z dnia 2 listopada 2016 r. Prezydent uchylił konsultacje społeczne w sprawie "Wielowariantowej koncepcji projektowej w zakresie obsługi osiedli Zatorze, Wojska Polskiego i Podleśna (w ujęciu linii tramwajowych i komunikacji autobusowej".

Jednocześnie Prezydent polecił urzędnikom, przygotowanie założeń do szerszej dyskusji dotyczącej problemów komunikacyjnych północnych osiedli Olsztyna, oraz ocenę możliwości przygotowania kompleksowego planu przestrzennego dla Zatorza.

 

Prezydent Olsztyna postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie „Wielowariantowej koncepcji projektowej w zakresie obsługi osiedli Zatorze, Wojska Polskiego i Podleśna (w ujęciu linii tramwajowych i komunikacji autobusowej)”.

 

Konsultacje odbędą się w terminie od 11.10.2016 r. do 30.11.2016 r.

 

Harmonogram konsultacji społecznych:

26.10 - I spotkanie otwarte dla mieszkańców - s. 219 Ratusz g. 17.00

8.11 - spotkanie Platformy Ekomobilności Miejskiej 

9.11 - warsztaty dla mieszkańców - s. 219 Ratusz g. 17.00

17.11 - II spotkanie z mieszkańcami - s. 219 Ratusz g. 17.00

 

Przedmiot konsultacji:

Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej w zakresie zbiorowego transportu publicznego dla obsługi osiedli Zatorze, Wojska Polskiego i Podleśna, wariantowo przez linie tramwajowe i autobusowe ze wskazaniem przebiegu i lokalizacji linii tramwajowej w przekroju poprzecznym ulic z przebudową układów drogowych.

 

Cele i oczekiwane rezultaty:

 • Powstanie nowego układu torowego.

 • Powstanie wydzielonych pasów dla autobusów.

 • Zintegrowanie sieci połączeń komunikacyjnych miasta.

 • Zwiększenie dostępności do osiedli.

 • Poprawa komunikacji pomiędzy różnymi częściami miasta.

 • Usprawnienie komunikacji zbiorowej.

 • Wzrost liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej.

 • Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic.

 • Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu kołowego, rowerowego i pieszego.

 • Poprawa jakości przestrzeni publicznej i wizerunku miasta.

 • Poprawa jakości życia mieszkańców.

 

Zgodnie z zapisami „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012-2027” przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/509/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 października 2012 r., w okresie planowania do 2027 r., w miarę dostępności środków z budżetu miasta Olsztyna i możliwości aplikowania o środki pomocowe z budżetu Unii Europejskiej, zasadne jest realizowanie kolejnych inwestycji usprawniających funkcjonowanie transportu miejskiego w Olsztynie.
 

Założenia co do rozwoju sieci autobusowej i tramwajowej zostały uszczegółowione w „Strategii rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.” Zgodnie z ww. „Strategią”, w latach 2020-2027 sieć tramwajowa,w pierwszej kolejności, powinna zostać poprowadzona od pl. Ofiar Katynia, ulicą Kętrzyńskiego (z przecięciem realizowanego w ramach projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” torowiska prowadzącego w ul. Kościuszki) do pl. Bema i dalej, poprzez wiadukt im. Powstańców Węgierskich oraz ulice Limanowskiego i Jagiellońską, do skrzyżowania z ul. Borową lub Wiosenną. Układ torów na skrzyżowaniu ulic Kętrzyńskiego i Kościuszki oraz w obrębie pl. Ofiar Katynia powinien zapewniać tramwajom wszystkie możliwe relacje jazdy.

 

Poniżej przedstawiamy przygotowany przez Zespół Projektowy opis wariantów i plany sytuacyjne:

Wariant 1

Linia tramwajowa przebiega ulicami: Kętrzyńskiego, Limanowskiego, Jagiellońską do pętli „osiedle Podleśna”. Projektowana linia tramwajowa nawiązuje się do istniejącego torowiska w ul. Kościuszki. Budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Limanowskiego wpisuję się w szerokość istniejącego wiaduktu Powstańców Węgierskich nad koleją. Linię tramwajową poprowadzono asymetrycznie względem osi drogi, po stronie wschodniej. Założono, że od skrzyżowania ul. Limanowskiego – Partyzantów do pętli „Osiedle Podleśna” autobusy będą poruszać się torowisku (zaprojektowano tram-bus-pas). Od pętli „Osiedle Podleśna” do skrzyżowania ul. Limanowskiego – Paderewskiego autobus porusza się po torowisku, natomiast dalej w kierunku ul. Partyzantów autobus zjeżdża z torowiska na jezdnię. Wprowadzenie tram-bus-pasów ułatwia pasażerom przesiadanie się z tramwaju do autobusu i odwrotnie z jednego wspólnego peronu. W ul. Limanowskiego zaprojektowano po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast w ul. Jagiellońskiej po jednym pasie. Tramwaj asymetryczny poprowadzony obok jezdni po stronie zabudowy mieszkaniowej zapewni pieszym dostęp do peronów bez konieczności przekraczania jezdni. Konfliktowa może być sytuacja dla tramwaju asymetrycznego w przypadku, gdy zabudowa mieszkaniowa znajduje się po obu stronach ulicy. Dostępność do tramwaju mieszkańców po stronie wschodniej będzie lepsza niż mieszkańców po stronie zachodniej. Należy zwrócić uwagę, że tramwaj poprowadzony asymetrycznie przybliży tramwaj do budynków mieszkalnych, co spowoduje mimo cichej pracy tramwaju wzrost natężenia hałasu oraz wibracje. Z uwagi na ograniczenia terenowe w projekcie przewidziano ciągi pieszorowerowe jednostronne po stronie zachodniej. Ruch pieszy może odbywać się po obu stronach ulicy wzdłuż całej trasy tramwajowej, za wyjątkiem wiaduktu nad koleją, gdzie chodnik zaprojektowano tylko po zachodniej stronie. Lokalizacja przystanków: - ul. Limanowskiego w obszarze skrzyżowania z ul. Paderewskiego, - ul. Jagiellońska w obszarze skrzyżowania z ul. Poprzeczną, - ul. Jagiellońska w obszarze skrzyżowania z ul. Borowa, - pętla „Osiedle Podleśna” (przystanki autobusowe). Długość projektowanej linii tramwajowej wynosi około 2170m. Rozwiązania wariantu 1 przedstawia rysunek nr 1 - Plan sytuacyjny.

Wariant 2

Linia tramwajowa przebiega ulicami: Kętrzyńskiego, Limanowskiego, Żeromskiego Niedziałkowskiego, Jagiellońską, Sybiraków, Wojska Polskiego, do pętli „Jakubowo” przy ul. Parkowej. Projektowana linia tramwajowa nawiązuje się do istniejącego torowiska w ul. Kościuszki. Rozwiązania przyjęte w tym wariancie zakładają przebudowę wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego. Ulice Żeromskiego i Niedziałkowskiego są ulicami jednokierunkowymi i zaprojektowano w nich tylko jeden tor linii tramwajowej i jeden pas ruchu. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Niedziałkowskiego do ul. Sybiraków ruch kołowy i tramwajowy odbywa się po tym samym pasie ruchu. W ul. Sybiraków zaprojektowano linię tramwajową w środku ulicy pomiędzy jezdniami o jednym pasie ruchu. Istniejącą pętlę autobusową przy ul. Parkowej przebudowano na węzeł autobusowo – tramwajowy oraz zaprojektowano parking dla samochodów osobowych (park & ride). Wzdłuż całej trasy tramwajowej po obu stronach ulicy przewidziano chodniki, a tam gdzie nie było wystarczająco dużo miejsca na chodnik i ścieżkę rowerową zaprojektowano ciągi pieszo-rowerowe (ul. Jagiellońska i Sybiraków). Ścieżkę rowerową przylegająca do chodnika uwzględniono wzdłuż ul. Limanowskiego po wschodniej stronie ulicy oraz wzdłuż ul. Sybiraków po południowo-zachodniej stronie. W ul. Żeromskiego i Niedziałkowskiego ruch rowerowy odbywa się po jezdni. Lokalizacja przystanków: - ul. Żeromskiego w pobliżu ul. Sienkiewicza, - ul. Niedziałkowskiego w obszarze skrzyżowania Sienkiewicza/Kossaka, - ul. Jagiellońska w obrębie skrzyżowania z ul. Niedziałkowskiego, - ul. Sybiraków w obszarze skrzyżowania z ul. Malborską, - ul. Sybiraków w pobliżu skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, - ul. Parkowa - pętla „Jakubowo”. Długość projektowanej linii tramwajowej wynosi około 2830m. Rozwiązania wariantu 2 przedstawia rysunek nr 2 - Plan sytuacyjny.

Wariant 3

Wariant zakłada wprowadzenie pasów dla autobusów (buspasy) w ulicach: Limanowskiego, Sybiraków Wojska Polskiego do pętli „Jakubowo” , bez budowy linii tramwajowej. Projektowane pasy dla autobusów nawiązują się do buspasów projektowanych w ramach opracowania przebudowy ul. Partyzantów. Przyjęte w tym wariancie rozwiązania projektowe nie wymagają przebudowy wiaduktu Powstańców Węgierskich nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego. Na jezdniach zaprojektowano dwa pasy ruchu z czego jeden pas przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusowego – buspas. Na buspasie wyznaczono miejsca zatrzymywania autobusów przy przystankach bez wykonywania dodatkowych zatok. Wzdłuż całej trasy zaprojektowano obustronne chodniki i jednostronną ścieżkę rowerową. Lokalizacja przystanków: - ul. Limanowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Paderewskiego, - ul. Sybiraków w obszarze skrzyżowania z ul. Malborską, - ul. Sybiraków na wysokości Stadionu Warmii, - ul. Sybiraków w pobliżu skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, - ul. Wojska Polskiego na wysokości pętli „Jakubowo”. Długość projektowanych buspasów wynosi około 1950m. Rozwiązania wariantu 3 przedstawia rysunek nr 3 - Plan sytuacyjny.

 

Do pobrania:

- Zarządzenie nr 397

- Zarządzenie nr 371

- Koncepcja BPBK

- Wariant 1 plan sytuacyjny

- Wariant 2 plan sytuacyjny

- Wariant 3 plan sytuacyjny

- RAPORT z badań ankietowych

 

Lokalizacja Google maps