• A

Miejski Program Rewitalizacji Olsztyna 2020


„Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.”

Minister Infrastruktury i Rozwoju,

Wytyczne w sprawie rewitalizacji

w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 

Warszawa 3.07.2015 r.

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy projekt Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020. Dokument stanowi wieloletni plan działań w sferze społecznej, przestrzennej, technicznej i gospodarczej, na najbardziej zdegradowanym obszarze miasta. Obszar rewitalizacji został wyznaczony w oparciu o diagnozę stanu całego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych zjawisk społecznych, w tym obejmujących zagadnienia wykluczenia społecznego. Obszar rewitalizacji oraz cele Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020 zostały poddane konsultacjom społecznym w listopadzie 2015 r.

http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/zalozenia-do-miejskiego-programu-rewitalizacji-olsztyna-do-roku-2020

 

W kolejnym etapie tworzenia programu swoje pomysły na włączenie się w proces rewitalizacji na wyznaczonym obszarze Olsztyna, składali sami mieszkańcy, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Na podstawie charakterystyki przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych
w złożonych przez mieszkańców kartach przedsięwzięć opracowane zostały kierunki działań MPRO 2020, których realizacja pozwoli na eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową.

Miejski Program Rewitalizacji Olsztyna 2020 został sporządzony zgodnie z wytycznymi   Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Zachęcamy Państwa do dzielenia się swoimi uwagami na temat dokumentu. Uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Miasta Olsztyna, Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn lub adres e-mail: zukowska.paulina@olsztyn.eu.

 

Uwagi będzie można również przedstawić na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie w dniu 30.05.2016 r. o godz. 17.00 w budynku Ratusza, pl. Jana Pawła II 1, sala 219.

 

Dokumenty do pobrania:

Protokół za spotkania 30.05

Raport z konsultacji