• A

Nowy system gospodarki odpadami


Ustawa

W dniu 1 lipca 2011 r. została przyjęta nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian do systemu gospodarki odpadami komunalnym. Nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości. Zmiany te mają na celu poprawę obecnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Wszelkie zmiany muszą być wprowadzone do 30 czerwca 2013 r., a od 1 lipca tegoż roku nowy system ma funkcjonować.

Wojewódzki plan gospodarki odpadami

Z harmonogramu wprowadzania ustawy wynika, iż w pierwszej kolejności musiały być uchwalone Plany Gospodarki Odpadami dla poszczególnych województw (WPGO) – Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego wprowadził Uchwałą Nr XVIII/333/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016.Plan między innymi podzielił nasze województwo na 5 regionów gospodarki odpadami . Olsztyn, wraz z 36 gminami uczestniczącymi we wspólnym projekcie pt. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” znalazł się w Regionie Centralnym. WPGO określa również regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) i instalacje zastępcze dla RIPOK. W Regionie Centralnym jako regionalna instalacja jest wskazany Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, który zostanie wybudowany na Tracku. Do czasu wybudowania ZUOK odpady będą trafiały do zakładów działających obecnie zakładów. (listę określa WPGO str. 115)

Nowe przepisy w Gminie

Kolejnym etapem wprowadzania ustawy jest przyjcie, do końca 2012 r., w gminach regulaminów utrzymania czystości 
i porządku, decyzja o odjęciu systemem nieruchomości niezamieszkanych, wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami, ustalenie podziału obszaru gminy na sektory gospodarki odpadami, wzoru deklaracji, wysokości stawek opłat, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat i odbioru odpadów. Rada Gminy Olsztyn na XXX Sesji w dniu 13 grudnia 2012 r. podjęła stosowne uchwały. Wszystkie przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

Organizacja systemu

  • wszystkie nieruchomości w Olsztynie zostały objęte systemem (nieruchomości zamieszkane i niezamieszkane)
  • miasto dla sprawniejszego organizowania gospodarki odpadami zostało podzielone na 6 sektorów
  • opłata będzie pobierana od osoby zamieszkującej w nieruchomości w wysokości 14,41 zł, jeśli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny pobierana będzie niższa stawka w wysokości 9,80 zł
  • właściciele nieruchomości niezamieszkanych zapłacą opłatę za pojemnik:

80 l – 12 zł

110 l – 16 zł

240 l – 31 zł

1100 l – 115 zł

KP 7 – 691 zł

jeśli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny pobierana będzie niższa stawka za pojemnik w wysokości:

80 l – 8 zł

110 l – 11 zł

240 l – 21 zł

1100 l – 78 zł

KP 7 – 470 zł

  • opłatę właściciele nieruchomości będą wnosić miesięcznie, do 15-go dnia miesiąca „z dołu” (tj. miesiąca następującego  po miesiącu, którego dotyczy opłata) na rachunek bankowy Gminy Olsztyn
  • jeśli odpady posegregowane będą w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku będą traktowane jako odpady zmieszane
  • w zamian za opłatę będą odbierane odpady komunalne zmieszane oraz selektywnie zebrane: szkło, papier, metal, opakowania wielomateriałowe, plastik, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady biodegradowalne i paleniskowe w każdej wytworzonej ilości.
  • w zamian za opłatę odpady niebezpieczne będzie można pozostawić w Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) – resztki farb i lakierów, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektroniczny, żarówki, świetlówki, zużyte opony, odpady budowlane w ilości do 1m3 oraz inne odpady problemowe. Odpady do PGDO należy dostarczyć we własnym zakresie.
  • odbiór odpadów nie może następować w niedziele i dni ustawowo wolne, jeśli dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny, odbiór nastąpi w dniu „pracującym” następującym po wolnym.
  • odpady będą odbierane

- 1 raz w tygodniu – z terenów zabudowy jednorodzinnej;

- 2 razy w tygodniu – z terenów zabudowy wielorodzinnej;

- 1 raz w tygodniu – z terenu obiektów handlowych, gastronomicznych usługowych, oświatowych, medycznych biur 
i urzędów;

- 1 raz dziennie w okresie od 1 maja do 30 października a poza w/w okresem 2 razy w tygodniu – z terenów przeznaczonych do użytku publicznego tj.; z ulic, placów, parków, zieleńców, terenów rekreacyjnych, terenów targowych;

- 2 razy w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – z terenu cmentarzy z wyjątkiem okresu dwóch tygodni przed dniem 1 listopada i tygodnia po tym dniu. W tym czasie wywóz odbywa się codziennie. W pozostałych okresach roku raz 
w tygodniu;

- 1 raz w tygodniu w okresie od 1 marca do 31 października – z terenu ogródków działkowych, poza w/w okresem w miarę potrzeb.                                                      

 

KOMUNIKAT

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku w Olsztynie nastąpią zmiany w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku z powyższym na wszystkich właścicielach nieruchomości, najemcach, administratorach, zarządcach nieruchomości (zamieszkałych oraz niezamieszkałych) ciąży obowiązek rozwiązywania dotychczasowych umów na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów najpóźniej do 30 czerwca 2013 r., z zachowaniem terminów wypowiedzenia wynikających z podpisanych umów.

 

Warto przeczytać

Segregacja, czyli miej oko na sąsiada - Gazeta Olsztyńska 11.01.2013

Ustawa śmieciowa już na starcie do poprawy - Rzeczpospolita 18.12.2012

Opłaty za śmieci na kilka sposobów - Rzeczpospolita 25.01.2013

Ekonomiczne skutki projeku nowelizacji - Przeglad Komunalny nr 01/2013