• A

Park Podzamcze


 Opis i założenia projektowe 

Podzamcze jest ciągiem zieleni, położonym w dolinie Łyny wokół zamku, otoczonym terenami zurbanizowanymi. Wyróżnia się bardzo zróżnicowanym ukształtowaniem terenu. Całe założenie parkowe przedzielone jest ciągami komunikacyjnymi na 3 sektory składające się z dwóch części: sektora północnego (odcinek miedzy wiaduktami kolejowymi a na ul. Nowowiejskiego) oraz sektorów środkowego (odcinek między mostem na ul. Nowowiejskiego a mostem św. Jana) i południowego (miedzy mostem św. Jana a mostem św. Jakuba). Projekt zakładający rewaloryzacje części północnej został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu 01/09/4.2 RPO WiM. Wszystkie części Podzamcza mają charakter współczesnej aranżacji parkowej.
Część środkowa zawiera ślady historycznych założeń tj. fontannę znajdującą się przed dawna willa Haricha, tarasy ziemne na skarpie przy kasynie oficerskim oraz fragmenty szpalerów lub pojedynczych egzemplarzy drzew. Na obrzeżach parku, na skarpach występują masywy drzewostanu liściastego, na dnie doliny rzecznej grupy zieleni komponowanej drzew, krzewów liściastych i iglastych wraz z trawnikami. Na terenie objętym projektem znajduje się nie użytkowany budynek byłego Klubu Garnizonowego, kręgielnia, ozdobny okrągły basen parkowy ozdobiony fontanna centralna wymagający remontu, 3 mostki parkowe w złym stanie, murki oporowe o zróżnicowanej wysokości wymagające uzupełnienia, gotyckie mury obronne, a także pomniki, figury oraz rzeźby kamienne i betonowe. Park Miejski Podzamcze leży w otoczeniu układu urbanistycznego Miasta Olsztyn i objęty jest prawna ochrona konserwatorska na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 17.09.1957 r., wpisującej układ do rejestru zabytków nieruchomych województwa. Istnienie zniszczonego parku wokół zamku, będącego ulubionym miejscem spotkań i spacerów mieszkańców, który nie jest w stanie spełniać swojej funkcji wskazuje na brak zrozumienia społecznego dla idei ochrony zabytków, a także na niewłaściwe wykorzystanie potencjału przyrodniczego.

Park Podzamcze – w zamierzeniu ma być parkiem o charakterze spacerowym w otoczeniu istniejących zabytków i starodrzewu. Jest to inwestycja, która łączy się z realizacją Parku Centralnego.


Rewaloryzacja Podzamcza II obejmuje:

 • przebudowę chodników
 • budowę ścieżek rowerowych
 • przebudowę i budowę schodów
 • przebudowę oświetlenia
 • remont i przebudowę istniejącej fontanny
 • remont i rozbudowę murków oporowych
 • budowę placu zabaw w miejscu zniszczonego placu sportowego
 • podświetlenie fontanny, rzeźb, schodów
 • naprawę (wymianę) mostków przez rzekę Łynę
 • przebudowę rurociągów przez rzekę Łynę
 • wykonanie odwodnienia terenu
 • wymianę ławek i koszy na śmieci,
 • elementy wyposażenia parkowego, stojaki rowerowe,
 • uporządkowanie zieleni.


Projekt poprzez działania zmierzające do uporządkowania zieleni miejskiej, zastosowanie naturalnych materiałów planowanych do wykorzystania przy realizacji inwestycji wpływa pozytywnie na środowisko. W wyniku realizacji inwestycji zlikwidowane zostaną nielegalne wysypiska śmieci oraz zostanie przebudowana siec wodnokanalizacyjna. Wody deszczowe ujmowane będą w szczelny, zamknięty system i odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej. Obecnie wody deszczowe odprowadzane są do Łyny. Przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Uwzględnia potrzeby środowiskowe Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Środkowej Łyny" i przewiduje różne rozwiązania mające na celu jak najmniejsze zmiany w otoczeniu. Projekt pozostaje zgodny z zapisami rozporządzenia Rady 1083/2006 z dnia 11.07.06r. oraz zapisami ustawy z 03.10.08r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz ocenach oddziaływania.

Pliki do pobrania

Galerie zdjęciowe

Podzamcze I