• A

Plac Konsulatu Polskiego


Opis

20 kwietnia 2010r. odbyło się ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie rewitalizacji urbanistyczno-architektonicznej przestrzeni publicznej Placu Konsulatu Polskiego wraz z otoczeniem. W granicach opracowania oprócz terenu placu znajdowały się odcinki ulic Lanca i Warmińskiej oraz w całości ulica Linki. Wytycznymi urbanistyczno-architektonicznymi należało objąć również ewentualne korekty układu ciągów pieszych i zagospodarowania zieleni Placu Trzech Krzyży.

Zadaniem konkursu było:

  • uzyskanie jednolitej koncepcji zagospodarowania i aranżacji architektonicznej przestrzeni publicznej na całości obszaru określonego w przedmiocie konkursu,
  • rozstrzygnięcie materiałowe nawierzchni placów i ulic, form małej architektury i informacji wizualnej oraz sposobu i form oświetlenia,
  • ustalenie zakresu adaptacji zieleni istniejącej oraz przyjęcie docelowych rozwiązań kształtowania zieleni,
  • stworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców śródmiejskiej przestrzeni publicznej (stanowiącej fragment większej całości) funkcjonującej całorocznie, a także w czasie uroczystości świąt narodowych.

I wyróżnienie, ze wskazaniem do realizacji projektu – Pracownia Projektowa EOS Magdalena Rafalska – za propozycję reprezentacyjnej funkcji Placu z wyeksponowaniem akcentów historycznych – żywa lekcja historii

Ocena stanu istniejącego

Plac Konsulatu Polskiego położony jest w ścisłym centrum Olsztyna. Ma charakter miejsca pamięci, ale jednocześnie braku jemu spójnych rozwiązań przestrzennych. Głównym i najważniejszym elementem zagospodarowania placu jest Kolumna Orła Białego. Usytuowana centralnie, stanowi dominantę placu i jednocześnie wyznacza jego najważniejszy punkt.
Nawierzchnia placu jest zniszczona, nierówna, powinna zostać w całości wymieniona. Uporządkowania wymaga również szata roślinna. Rosnące na placu drzewa wymagają prac pielęgnacyjnych, a całość nadania nowej kompozycji.
Dodatkowym problemem tego miejsca jest brak wystarczającej ilości miejsc postojowych. Wokół samego placu jak i wzdłuż przyległych ulic znajduje się wiele instytucji publicznych, do których codziennie przyjeżdżają setki klientów.

Założenia projektowe

Głównym założeniem projektu jest stworzenie spójnej przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, podkreślającej wyjątkowość znajdującej się na nim Kolumny Orła Białego, ale jednocześnie przyjaznej mieszkańcom i ciekawej w odbiorze. Takiej przestrzeni, w której będzie miejsce na organizację imprez o charakterze patriotycznym ale również takiej gdzie będzie się chętnie przychodziło na spacery i na odpoczynek.
W części północnej i wschodniej placu proponujemy umieszczenie tablic o charakterze edukacyjnym i pamiątkowym, na których opisana jest historia placu, Kolumny Orła Białego i Olsztyna z podaniem nazwisk osób szczególnie zasłużonych. Na tablicy położonej centralnie w osi placu proponujemy umieszczenie symbolu Virtuti Militari, w otoczeniu dwu masztów do wywieszania flag państwowych, dla podkreślenia patriotycznego charakteru miejsca. Tablice podświetlone białym światłem stanowią jednocześnie tło dla samej kolumny oraz są elementem oświetlającym przestrzeń placu.
Otwarta płaska przestrzeń placu daje swobodę przy organizacji różnego rodzaju imprez. Jedynym elementem różnicującym powierzchnie są trzy niewielkie stopnie usytuowane równolegle do ul. Warmińskiej, pozwalające na dodatkowe ustawienie ławek lub innych miejsc siedzących w ramach potrzeb konkretnej uroczystości.
Poza tablicami pamiątkowymi system oświetlenia placu stanowią linie świetlne ułożone w posadzce placu, podkreślające elegancję i wyjątkowość miejsca oraz słupowe latarnie o prostej formie walca wyposażone w reflektorki dające możliwość kierowania strumienia światła w dowolnie wybrany punkt. Ustawienie takich lamp proponujemy wzdłuż budynku NOT-u oraz wzdłuż północno zachodniego boku placu. W podobny sposób proponujemy również oświetlić ul. Linki aż do ul. 1.Maja oraz fragmenty ul. Lanca i Warmińskiej przyległe do placu.
Północną część placu zamyka szpaler drzew, podkreślający wyjątkowość tego miejsca, a jednocześnie odcinający w wyraźny sposób przestrzeń komunikacyjną przebiegająca wzdłuż ul. Jerzego Lanca.
Istniejąca zieleń wysoka została w części północno-wschodniej zagospodarowana, część istniejących drzew proponujemy w miarę możliwości przesadzić w nową lokalizacje na placu lub w inną wskazaną po konsultacjach albo całkowicie usunąć.

Powiązania urbanistyczne i komunikacyjne

Uporządkowanie rozwiązań komunikacyjnych w rejonie placu przez wprowadzenie jednokierunkowego ruchu na fragmencie ulicy prostopadłej do ul. Jerzego Lanca (wzdłuż ZUS i Alior BANK) z możliwością również jednokierunkowego przejazdu na przedłużeniu ul.Linki wzdłuż budynku NOT-u. Rozwiązanie takie wyeliminuje problem blokowania końcowego odcinka ul. Linki przez samochody próbujące zawrócić na wąskiej uliczce.
W związku z tym proponujemy również rozważenie możliwości jednokierunkowego otwarcia ul. Linki od strony ul 1 Maja.

 

Pliki do pobrania

Galerie zdjęciowe

Plac Konsulatu

Park Podzamcze