• A

„Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Olsztyna”


Prezydent Olsztyna zaprasza do konsultacji „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Olsztyna”

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

Szczegóły dotyczące Miejskich Planów Adaptacji: 44mpa.pl

Celem opracowania projektu pn. „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Olsztyna” jest stworzenie podstaw do podejmowania przez władze miasta decyzji strategicznych i inwestycyjnych, które uwzględniałby zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Miejski plan adaptacji do zmian klimatu (dalej MPA) jest narzędziem wdrażania Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (COM(2013)216) oraz krajowego Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (SPA 2020) – służącym rozwiązaniu najważniejszych problemów miasta wynikających ze zmian klimatu. Opracowanie MPA jest niezbędnym krokiem mającym wskazać działania lub zaniechania prowadzące do ograniczania negatywnych konsekwencji takich zmian oraz wykorzystania i wzmocnienia pozytywnych ich skutków, ale także - co ważne - optymalizacji kosztów podejmowanych działań adaptacyjnych pod kątem ich efektywności. Katalog możliwych działań w odpowiedzi na zagrożenia związane z klimatem jest bardzo szeroki, zasadne jest więc opracowanie merytorycznych podstaw do podejmowania decyzji optymalnych pod względem środowiskowym, społecznym i finansowym, a także wykonalnych pod względem technicznym i prawnym.

W ramach opracowania MPA wykonano szereg analiz, które pozwalają na rozstrzygnięcie, które działania adaptacyjne są najbardziej korzystne dla miasta, w szczególności dla poprawy jakości życia i bezpieczeństwa jego mieszkańców. Konsultacje społeczne opracowywanego MPA powinny pozwolić na uzyskanie akceptacji dla planowanych w dokumencie działań.

Naukowe uzasadnienie i akceptacja społeczna przyczynią się do sprawnego wdrażanie działań adaptacyjnych w planowaniu strategicznym i przestrzennym, w procesach inwestycyjnych, w zarządzaniu infrastrukturą społeczną, a także w pozyskiwaniu środków finansowych na te działania, w szczególności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w którym jedna z osi priorytetowych poświęcona jest adaptacji do zmian klimatu.

Opracowane dokumenty, tj. „Plan adaptacji miasta Olsztyna do zmian klimatu” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko" są dostępne do wglądu:

  • w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, w Wydziale Środowiska, ul. Wyzwolenia 30, pok.

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna: http://bip.olsztyn.eu w zakładce Informacje < Informacje o środowisku i jego ochronie,

  • na stronie internetowej projektu MPA, http://44mpa.pl./ w zakładce konsultacje społeczne

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do projektu ww. dokumentów:

  • w formie pisemnej pod adres: Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Środowiska, ul. Wyzwolenia 30, 10-106 Olsztyn,

  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, w Wydziale Środowiska,
    ul. Wyzwolenia 30, pok. , w godzinach pracy Urzędu;

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adres srodowisko@olsztyn.eu bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z dopiskiem „konsultacje społeczne – projekt MPA”

Do pobrania:

- Zarządzenie Prezydenta

- „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Olsztyna”

- Zał 1.

- Zał 2.

-Zał 3.

- Analiza i ocena oddziaływania MPA na środowisko.

- Raport z konsultacji