• A

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


W dniach 17-31.03.2015 roku odbywają się konsultacje społeczne z zakresu planu gospodarki niskoemisyjnej – dokumentu, który systematyzuje działania w zakresie redukcji emisji CO2, podnoszenie efektywności energetycznej i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Olsztynie.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Olsztyna to projekt dokumentu strategicznego, nad którym Urząd Miasta Olsztyna pracuje od czerwca 2014 roku. Obecnie prace nad zasadniczą częścią dokumentu zostały zakończone. Kolejnym etapem są konsultacje społeczne PGN z mieszkańcami Olsztyna.

PGN to pierwszy krok w postaci dokumentu, który wyznacza drogę i cele dla miasta
w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Gospodarka niskoemisyjna, jako jeden
z głównych celów gospodarczych UE, charakteryzuje się przede wszystkim proekologicznym podejściem do rozwoju gospodarczego. Stawia na wzrost konkurencyjności gospodarki poprzez zastosowanie zielonych technologii tj. zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, minimalizację wykorzystania paliw kopalnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Celem głównym PGN jest wspominana transformacja miasta w kierunku zrównoważonej gospodarki, opartej na wykorzystaniu OZE, poprawy efektywności energetycznej budynków i urządzeń w mieście, dążącej do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a tym samym – poprawy jakości powietrza w Olsztynie. Planowane zadania zostały zapisane w 12 obszarach. Dotyczą one m.in. wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ograniczenia emisji w budynkach, niskoemisyjnego transportu, gospodarki odpadami, czy wykorzystania energooszczędnych technologii oświetleniowych. W sumie omawianych będzie 26 priorytetów dla miasta z zakresu gospodarki niskoemisyjnej,
w ramach których wydzielono 49 zadań.

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji emisji CO2 w Olsztynie przyjęto za rok bazowy (BEI – rok w stosunku do którego będą odnoszone założone cele w PGN) rok 2010. Wielkość emisji CO2 wynosi 1 383 830 t CO2. W roku pośrednim (MEI) tj. 2013 oszacowano sumę wielkości emisji CO2 na 1 301 795 t CO2. Największy udział w wielkości emisji gazu cieplarnianego przypada na sektor przemysłu i sektor mieszkaniowy.

Wdrożenie działań wymienionych w PGN zakłada osiągnięcie redukcji emisji dwutlenku węgla o 14,9% tj. 193 559 t CO2 oraz zaoszczędzenie 509 668 MWh energii w mieście do 2020 roku.

Działania z planu przyczynią się do wypracowania oszczędności dla miejskiego budżetu, dzięki zoptymalizowaniu zużycia energii i paliw w budynkach gminnych. Skutkiem wdrożenia wszystkich przewidzianych w dokumencie działań (obok redukcji emisj gazów cieplarnianych) redukcja stężenia ubocznych produktów spalania (tlenków węgla, azotu i siarki, benzo(a)pirenu oraz pyłów PM10 i PM2.5) w powietrzu, co pozytywnie wpłynie na zdrowie mieszkańców miasta.

W tworzeniu Planu gospodarki niskoemisyjnej mają swój udział również mieszkańcy miasta. W tym celu Urząd Miasta organizuje konsultacje społeczne. Podczas konsultacji przedstawiciele władz oraz wykonawcy Planu przedstawią obywatelom zakres działań i zadań zapisanych obecnie w Planie. Organizatorzy przedstawią również projektowane efekty wdrażania planu i poinformują o korzyściach z niego wynikających (zwłaszcza o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie na różne środowiskowe przedsięwzięcia). Podczas konsultacji możliwe będzie zgłoszenie swoich uwag do Planu, zaproponowanie uzupełnień do zadań i wyrażenie opinii na temat jego zapisów.

Konsultacje społeczne dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna przewidziane na okres 17-31.03.2015 r., w tym spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 31.03.2015 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta (pl. Jana Pawła II 1) w sali 219. Konsultacje będą prowadzone przez ten okres na miejskiej Platformie Konsultacji Społecznych (www.konsultacje.olsztyn.eu). Składnie uwag drogą elektroniczną będzie odbywać się za pomocą Platformy.

Zachęcamy do czynnego udziału mieszkańców w planowanych konsultacjach, ponieważ mają one nie tylko charakter informacyjny, ale mają przede wszystkim wywołać dyskusję na temat niskoemisyjnej przyszłości Olsztyna. Celem konsultacji jest przede wszystkim zasięgnięcie opinii mieszkańców, którzy stanowią głos doradczy w tym projekcie. Zgłoszone uwagi będą mieć wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie gospodarki niskoemisyjnej.

Zarządzenie Prezydenta Olsztyna.

http://www.bip.olsztyn.eu/bip/dokument/308790/

Do pobrania:

projekt opracowania Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna [PDF]

Raport z konsultacji społecznych PGN