• A

Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025-projekt


Prezydent Olsztyna postanowił o przedłużeniu konsultacji dotyczących „Planu mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025” do 3 marca 2017 r.

 

Gmina Olsztyn, wspólnie z partnerami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, tj. Gminami:

 

 

- Barczewo

- Dywity

- Stawiguda

- Purda

- Jonkowo

- Gietrzwałd

przystąpiła do opracowania Planu Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025. Plan jest wykonywany na podstawie dokumentu Komisji Europejskiej pn. „Wytyczne. Opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej” oraz Załącznikiem „Koncepcja dotycząca planów mobilności w miastach zgodnej
z zasadami zrównoważonego rozwoju” do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów Nr COM(2013)913final z dnia 17.12.2013 r.

 

Cele planu mobilności

Plan mobilności ma zadanie umożliwić stworzenie komfortowego systemu transportu poprzez spełnienie następujących celów:

  • zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do kluczowych celów podroży i usług;

  • poprawię stanu bezpieczeństwa;

  • przyczynienie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii;

  • poprawienie wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów;

  • wpłynięcie pozytywnie na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.

Celem opracowania jest uzyskanie Planu mobilności, który będzie wskazywał działania
i środki powodujące zwiększenie dostępności obszarów miejskich oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności i transportu, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmujących dojazd do obszaru miejskiego , przejazd przez ten obszar oraz przemieszczanie się w jego obrębie.

Założenia i koncepcje przedstawione w Planie mobilności mają przyczynić się do poprawy spójności i dostępności komunikacyjnej Olsztyna i jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (ze szczególnym uwzględnieniem m.in. dojazdu do miejsc prac i nauki, stref aktywności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej, obszarów rekreacyjno – sportowych oraz funkcjonowania komunikacji zbiorowej).

 

  Do pobrania:

- Zarządzenie Prezydenta

- Zarządzenie Prezydenta Nr 50

- Plan mobilności MOF - dokument

- Załącznik 1 - MAPA

- Prezentacja ze spotkania 7.02.2017

- Protokół Stawiguda 6.02

- Protokół Olsztyn 7.02

- Protokół Barczewo 8.02

- Protokół Dywity 8.02

- Protokół Jonkowo 9.02

- Protokół Gietrzwałd 10.02

- Protokół spotkanie Platformy Ekomobilności Miejskiej

- RAPORT z konsultacji