• A

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego


Opis projektu

Ustawa z dnia 16-12-2010r. o publicznym transporcie zbiorowym nakłada na gminy liczące co najmniej 50 000 mieszkańców i planowo organizujące przewozy o charakterze użyteczności publicznej /art. 9/ obowiązek opracowania planu „planu transportowego”. Ustawodawca zobowiązuje gminę do sporządzenia takiego planu w okresie 3 lat od dnia wejścia ustawy w życie /art. 84.2 ust. 2/. Jest to również warunek niezbędny do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na okres dłuższy niż 3 lata.

ZKM w miesiącu maju przystąpił do prac związanych z opracowaniem planu transportowego poprzez zebranie materiałów niezbędnych do jego opracowania oraz ogłoszenie przetargu na wybór konsultanta do jego technicznego wykonania. Przetarg wygrała i podpisano z nią umowę firma public transport consulting Marcin Gromadzki.

Art. 13.2 ust. 3 ustawy nakłada na Prezydenta Miasta Olsztyna obowiązek przedstawienia projektu planu do uchwalenia przez Radę Miasta. Po uchwaleniu stanowi on akt prawa miejscowego.

Art. 10.1,2 ustawy zobowiązuje opracowującego plan do przeprowadzenia konsultacji społecznych poprzez ogłoszenie informacji o opracowanym projekcie planu w miejscowej prasie, BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty i przyjmowanie opinii w okresie co najmniej 21 dni.

 

Konsultacje rozpoczną się 18.09.2012r. i będą trwały do 9.10.2012r.

 

Pliki do pobrania