• A

Program ochrony środowiska przed hałasem


Opis

W 2009 roku została opracowana „Mapa akustyczna Olsztyna", a jej wynikiem były stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku aglomeracji. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu stanowiły podstawę do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna", który określił działania pozwalające chronić mieszkańców przed ponadnormatywnym hałasem. Program ten został przyjęty w  formie Uchwały Rady Miasta i stał się aktem prawa miejscowego. Jego realizacja będzie kontrolowana poprzez sprawozdania składane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Komisji Europejskiej. Projekt Programu poddaje się ocenie mieszkańców Olsztyna w ramach udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentów.

W ramach konsultacji społecznych od 9 grudnia 2010 r. do 30 grudnia 2010 r. wszyscy zainteresowani mogli się zapoznać z treścią „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna" oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentu. Dokument udostępniony został na oficjalnej miejskiej stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym (www.konsultacje.olsztyn.eu) w postaci pliku do pobrania. Rozpoczęcie konsultacji społecznych poprzedzone zostało kampanią prasową.
Wnioski i uwagi można było składać:
na oficjalnej stronie poświęconej konsultacjom społecznym, w postaci wpisów na forum, drogą mailową na adres olsztyn@bmt.com.pl
pisemnie na adres Wykonawcy Programu: BMT ARGOSS Sp. z o.o., ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk,
przesyłać faxem na nr Wykonawcy Programu: 58 552 2019, dla osób bez dostępu do internetu pisemnie w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Knosały 3/5 Budynek B, pok. 101 w godzinach pracy Urzędu (tam dostępna była również forma drukowana w/w dokumentów).

 

Pliki do pobrania