• A

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna


Przedstawiamy Państwu projekt strategicznego dokumentu „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna”. Dokument jest opracowaniem zawierającym inwentaryzację źródeł niskiej emisji oraz określającym środki zaradcze, mające na celu poprawę jakości powietrza do roku 2023 na terenie Miasta Olsztyna.

Niską emisją określamy produkty spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł o wysokości nie większej niż 40m. Głównym źródłem niskiej emisji jest spalanie paliw stałych (węgiel, drewno) w nieefektywnych kotłach i piecach służących np. ogrzewaniu budynków mieszkalnych.

Podstawę PONE stanowią Programy Ochrony Powietrza opracowane przez Urząd Marszałkowski w wyniku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych stężeń benzo(a)pirenu w roku 2011 oraz pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w roku 2014.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji zakłada ograniczenie do roku 2023 rocznej emisji do atmosfery szkodliwych substancji: benzo(a)pirenn - 31,3kg, pył PM10 -131 ton.

W ramach programu przewiduje się udzielanie dotacji celowych dla mieszkańców na modernizację systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych. Dotację mogą uzyskać właściciele budynków, wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe, których obecny system lub systemy ogrzewania są zasilane głównie paliwami stałymi (węgiel, drewno). Szczegółu programu udzielania dotacji znajdują się na stronie www.wymienpiec.olsztyn.eu

 

Harmonogram spotkań:

8.11 (środa) – Spotkanie otwarte – Ratusz sala 219, godz. 17.30

9.11 (czwartek) – Ratusz sala 219

      13.00-14.30 - Warsztaty dla przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych i administratorów nieruchomości

      17.00-18.30 - Warsztaty dla mieszkańców

 

Do pobrania:

- Zarządzenie Prezydenta Olsztyna Nr 523

- PROJEKT Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

- REGULAMIN udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna

- WWW.WYMIENPIEC.OLSZTYN.EU

- RAPORT Z KONSULTACJI