• A

Program współpracy Gminy Olsztyn z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.


Prezydent Olsztyna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących uchwalenia Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.
Celem Programu Współpracy jest umacnianie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.
Współpraca Miasta z organizacjami, mająca charakter finansowy oraz pozafinansowy, odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.


Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 20 września 2017 r. do dnia 24 listopada 2017 r. na obszarze Miasta Olsztyna.


Propozycje zadań do Programu można składać w formie elektronicznej lub papierowej poprzez załączony formularz zgłoszeniowy na adres  ngo@olsztyn.eu, w Wydziale Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, ul. Knosały 3 lub w kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna do dnia 10 października 2017 r.

Jednocześnie zapraszamy na spotkania zespołów tematycznych, które odbędą się zgodnie
z przedstawionym poniżej grafikiem.

1. Sport
20.09.2017, godz. 15.30
ul. Knosały 3, bud. A, sala 19

2. Rewitalizacja podwórek
21.09.2017, godz. 16.00,
ul. Knosały 3, bud. A, sala 19

3. Kultura, ochrona zabytków
25.09.2017, godz. 16.00,
sala 220, Ratusz

4. Bezpieczeństwo publiczne
26.09.2017, godz. 16.00,
ul. Knosały 3, bud. A, sala 19

5. Pomoc społeczna, Zdrowie, Seniorzy
02.10.2017,godz. 16.00,
ul. Knosały 3, bud. A, sala 19

6. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariat
03.10.2017 godz. 15.30
ul. Knosały 3/5, bud. A, sala 19

 

Do pobrania:

- Zarządzenie Prezydenta Olsztyna Nr 457

- Formularz zgłoszenia propozycji