• A

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi


Opis

Celem Programu Współpracy jest umacnianie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Współpraca Miasta z organizacjami, mająca charakter finansowy oraz pozafinansowy, odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Art. 5a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

Dlatego też Urząd Miasta Olsztyna konsultuje również Program Współpracy i zaprasza do konsultacji wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Olsztyna.

 

Pliki do pobrania