• A

Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna


Prezydent Olsztyna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna.

Informujemy o:

  • możliwości zapoznania się z ww. dokumentami w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna (ul. Wyzwolenia 30, pokój nr 103) w godzinach pracy Urzędu (730 ÷ 1530) oraz na stronie internetowej www.bip.olsztyn.eu w zakładce Informacje < Informacje o środowisku
    i jego ochronie,

  • możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków, w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, bądź za pośrednictwem komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
    w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, w terminie od 27 lipca 2018 r. do 16 sierpnia 2018 r.

Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Środowiska urzędu Miasta Olsztyna (ul. Wyzwolenia 30, pokój nr 103) w godzinach pracy Urzędu (730 ÷ 1530) lub na adres e-mail: ochronasrodowiska@olsztyn.eu

 

W myśl art. 119 ust. 1 ustawy Poś, dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się programy ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.

Powyższy obowiązek został wprowadzony do ustawy Poś poprzez implementację Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Merytoryczną podstawą niniejszego opracowania są mapy akustyczne, opracowane przez firmę Internoise Marek Jucewicz w 2016 roku.

Głównym celem Programu jest wskazanie działań, których konsekwentna realizacja spowoduje dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego, na terenach, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm oraz zapobieganie powstawaniu nowych rejonów konfliktów akustycznych.

Program swoim zakresem obejmuje wszystkie odcinki dróg oraz linii kolejowych na terenie miasta Olsztyna, w otoczeniu których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN wskazane w mapie akustycznej z 2016 roku.

Niniejszy dokument, ze względu na obowiązujące przepisy, nie obejmuje działań związanych z ograniczaniem hałasu przemysłowego (inne wskaźniki hałasu) oraz tramwajowego (brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu). Jednakże w części 3 Programu, przedstawiono ogólne zasady ograniczania emisji hałasu pochodzącego od tych źródeł.

Działając stosownie do art. 119 ust. 1 i ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz art. 39, 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1405) przystąpiono do opracowania projektu Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna.

 

Do pobrania:

- Zarządzenie Prezydenta Olsztyna nr 333

- PROJEKT "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna"- docx

- PROJEKT "Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna" - pdf