• A

Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi 2017.


Prezydent Olsztyna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących uchwalenia Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w roku 2017.
Celem Programu Współpracy jest umacnianie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.
Współpraca Miasta z organizacjami, mająca charakter finansowy oraz pozafinansowy, odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 1 października 2016 r. do dnia 15 listopada 2016
na obszarze Miasta Olsztyna.

Propozycje zadań do Programu można składać w formie elektronicznej lub papierowej poprzez załączony formularz zgłoszeniowy na adres ngo@olsztyn.eu, Biurze ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
ul. Knosały 3/5 lub w kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna do dnia 16 października 2016 r.

Jednocześnie zapraszamy na spotkania zespołów tematycznych, które odbędą się zgodnie z przedstawionym poniżej grafikiem.

1. Zdrowie, pomoc społeczna
17.10.2016, godz. 16.00
(ul. Knosały 3/5, bud. A, sala 19)

2. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego,wolontariat
19.10.2016 godz. 16.00
(ul. Knosały 3/5, bud. A, sala 19)

3. Kultura, ochrona zabytków, promocja miasta oraz turystyka
21.10.2016,
godz. 16.00, sala 119 (Ratusz)

4. Sport
24.10.2016, godz. 16.00
00 (ul. Knosały 3/5, bud. A, sala 19)

5. Rewitalizacja podwórek
02.11.2016, godz. 16.00,
(ul. Knosały 3/5, bud. A, sala 19)

 

Do pobrania

Zarządzenie nr 353

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY