• A

Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2019


Prezydent Olsztyna zaprasza Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących uchwalenia Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

Celem Programu Współpracy jest umacnianie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.

Współpraca Miasta z organizacjami, mająca charakter finansowy oraz pozafinansowy, odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 17 września 2018 r. do dnia 10 października 2018 r. na obszarze Miasta Olsztyna.


Propozycje zadań do Programu można składać w formie elektronicznej lub papierowej poprzez załączony formularz zgłoszeniowy na adres  ngo@olsztyn.eu,  w Wydziale Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, ul. Knosały 3/5 lub w kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna do dnia 10 października 2018 r.

 

Do pobrania:

- Zarządzenie Prezydenta Olsztyna nr 433

- Formularz zgłaszania propozycji