• A

Projekt Uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.


Prezydent Olsztyna na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszeni inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) wprowadziła obowiązek podjęcia uchwały przez radę gminy dotyczącą obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Dzięki nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym (art. 41a) mieszkańcom gminy, przysługuje obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Zgodnie z tym przepisem grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne praw o wyborcze do danej rady gminy, będzie mogła wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Obowiązujący statut gminy Olsztyn dawał możliwość mieszkańcom występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, a przez co możliwość większego uczestnictwa mieszkańców w działaniach na rzecz gminy, jednakże nowelizacja ustawy nałożyła na Rady Gmin obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji tych inicjatyw oraz formalnych wymogów, jakim będą musiały odpowiadać składane projekty.

Konsultacje trwają w terminie od 28 stycznia do 11 lutego.

Zachęcamy do przesyłania swoich uwag i wniosków:

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adres radamiasta@olsztyn.eu bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- w formie pisemnej pod adres: Urząd Miasta Olsztyna, Biuro Rady Miasta, ul. Wyzwolenia 30, 10-106 Olsztyn.

 

Do pobrania:

- Zarządzenie Prezydenta 

- Projekt Uchwały

- Raport