• A

Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie oraz wiaduktu na ul. Limanowskiego


PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie koncepcji a następnie niezbędnej dokumentacji projektowej dla uzyskania decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwoleń na roboty budowlane lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID) dla następujących zadań inwestycyjnych:

Zadanie I – Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego (drogi wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku drogi DK51 – przejście graniczne Bezledy)

Zadanie II – Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie

 

Zadanie I – Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego (drogi wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku drogi DK51 – przejście graniczne Bezledy). W skład tego zadania wchodzą między innymi poniższe opracowania projektowe oraz czynności:

Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej:

Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej (min. 4 warianty rozwiązań drogowych), wraz z przeprowadzeniem wielokryterialnej analizy i wybraniem wariantu optymalnego. Po wyborze optymalnego wariantu (po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie) planuje się wykonanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych oraz uzyskanie niezbędnej ilości decyzji ZRID lub Decyzji udzielających pozwoleń na budowę.

Lokalizacja inwestycji i opis stanu istniejącego

Odcinek Al. Sybiraków od ul. Jagiellońskiej do Al. Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego. Nawierzchnia na rozpatrywanym odcinku wykazuje duże zniszczenia i deformacje zarówno w przekroju poprzecznym, jak i profilu podłużnym. Na przedmiotowym odcinku wystepują liczne skoleinowania i nierówności, również na położonych wzdłuż chodnikach. Wzdłuż rozptarywanego odcinka Al. Sybiraków brak jest ścieżek rowerowych oraz parkingu obsługującego budynki służby zdrowia, szkoły oraz pobliskie tereny sportowe (stadion). Ulica nie ma obecnie charakteru alejowego, zieleń jest zdegradowana i nieurządzona.

Celem projektu jest przebudowa ulicy – Alei Sybiraków w Olsztynie, jako przyszłej drogi krajowej, na odcinku od skrzyżowania z ulicami Limanowskiego i Jagiellońską, aż do Al. Wojska Polskiego łącznie ze skrzyżowaniem w niezbędnym zakresie. Przebudowa ma służyć poprawie przejazdu przez miasto Olsztyn w kierunku północnym, w kierunku miejscowości Dobre Miasto, Bartoszyce i dalej do przejścia granicznego z Rosją w Bezledach.

Planowana przebudowa obejmuje odcinek ulicy z uwzględnieniem jako priorytetu transportu publicznego przy jednoczesnym uspokojeniu i upłynnieniu ruchu samochodowego.

Rozwiązanie projektowe powinno zawierać pasy jezdni ogólnodostępne, pasy o ruchu uprzywilejowanym (buspasy), ciągi piesze, ciągi rowerowe, parkingi, miejsca parkingowe wzdłuż jezdni oraz zieleń urządzoną. Preferowanym przez Zamawiającego rozwiązaniem jest przekrój jezdni w układzie 2x2, przy czym 2 pasy pełniłyby rolę buspasów. Jednocześnie w ramach wielowariantowej koncepcji Zamawiający oczekuje propozycji rozwiązań takich jak:

- buspasy na zewnątrz ( 2 x 2 jezdnie)

jeden buspas o zmiennym ruchu (jedna jezdnia z 3 pasami ruchu)

- inne uwzglednienie przebiegu linii tramwajowej wzdłuż ul. Sybiraków oraz na wiadukcie nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego do planowanej w przyszłości budowy linii tramwajowej (2 tory)

Powyższe koncepcje powinny również uwzględniać wariantowo:

- ścieżki rowerowe jako samodzielne ciągi komunikacyjne

- ścieżki rowerowe w ramach dopuszczenia ruchu po buspasach.

Należy również zaprojektować parking położony przy skrzyżowaniu ulicy Al. Sybiraków z ul. Rataja (obecny teren ogrodów działkowych) wraz z systemem informacyjnym o zajętości parkingu i wolnych miejscach w postaci tablic naprowadzających przy ul. Sybiraków oraz Rataja, a także na Al. Wojska Polskiego w okolicy Polikliniki i szpitala psychiatrycznego.

W ramach przebudowy układu drogowego należy rozwiązać wszelkie kolizje, uwzględnić budowę oraz przebudowę sieci i infrastruktury podziemnej w celu jej uporządkowania. Zaprojektować przebudowę Al. Sybiraków wraz z budową i przebudową odwodnienia, oświetlenia, budową niezbędnych sygnalizacji świetlnej oraz przebudową wszelkiej infrastruktury podziemnej i nadziemnej w niezbędnym zakresie w oparciu o wydane przez ich właścicieli warunki i wytyczne.

W ramach realizacji zadania przewidziane jest:

- przebudowa układu drogowego Al. Sybiraków wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego, wzmocnieniu konstrukcji drogi,

 • wydzielenie buspasów,

 • modernizacja skrzyżowania Al. Sybiraków z ul. Rataja oraz częściowej modernizacji ulicy Rataja – na odcinku ok. 130 m do skrzyżowania z Al. Sybiraków,

 • budowa nowych zatok i zjazdów przy przystankach autobusowych oraz dodatkowych pasów ruchu w obrębie skrzyżowań i zjazdów,

 • budowa nowych obustronnych chodników wraz ze ścieżką rowerową, przejść dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnej,

 • budowa parkingu P&R, parking na miejscu ogródków działkowych na 244 samochody i 17 autobusów,

 • przebudowa kolizji z istniejącym uzbrojeniem,

 • przebudowa infrastruktury znajdującej się w ulicy – kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, sieci ciepłowniczej, urządzeń energetycznych, w niezbędnym zakresie

 • budowa systemu informującego pasażerów,

 • budowa nowego oświetlenia drogi, zagospodarowania terenu małą architekturą - śmietniki, zieleń, oznakowanie.

Wykonawca uwzględni w dokumentacjach projektowych System Informacji Miejskiej.

 

Zadanie II - Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie. W skład tego zadania wchodzą między innymi poniższe opracowania projektowe oraz czynności:

Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej:

Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej wraz z przeprowadzeniem wielokryterialnej analizy i podaniem wariantu optymalnego, po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie (min. 3 warianty rozwiązań wiaduktu).

Lokalizacja inwestycji i opis stanu istniejącego

Wiadukt drogowy nad koleją w ciągu Al. Limanowskiego w ocenie Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie nie odpowiada obecnym standardom obciążenia, jakie są wymagane dla ulicy wyprowadzającej ruch w kierunku granicy państwa, przejmującej komunikację autobusową oraz łączącej osiedla miejskie.

Po ul. Limanowskiego każdego roboczego dnia wykonywanych jest ok. 450 kursów realizowanych przez pojazdy obsługujące 7 linii autobusowych. Jest to ulica doprowadzająca do ścisłego Śródmieścia oraz w okolice Dworca Głównego i osiedli wschodnich pojazdy komunikacji miejskiej z kierunków północnych (osiedla: Podleśna, Zatorze, Wojska Polskiego, Zielona Górka, Track), na dzień dzisiejszy stan wiaduktu na ul. Limanowskiego dopuszcza do ruchu pojazdy komunikacji miejskiej na zasadzie zgody ograniczonej warunkowo terminem. Prawidłowa obsługa komunikacją miejską wyżej wymienionych osiedli uzależniona jest od możliwości przeprawy przez obiekt na ul. Limanowskiego oraz nadanie priorytetu dla komunikacji miejskiej na tej ulicy.

Celem projektu jest:

 • podniesienie nośności wiaduktu z 30 na 50 Mg i umożliwienie zintegrowania transportu publicznego na ul. Partyzantów, ul. Limanowskiego, Al. Sybiraków z Al. Wojska Polskiego;

 • obiekt będzie posiadał priorytet dla transportu publicznego.

Zamawiający oczekuje propozycji rozwiązań takich jak:

- buspasy na zewnątrz ( 2 x 2 jezdnie)

jeden buspas o zmiennym ruchu (jedna jezdnia z 3 pasami ruchu)

Inne wymagania – uwzględnienie przebiegu linii tramwajowej na wiadukcie nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego do planowanej w przyszłości budowy linii tramwajowej (2 tory).

 

Do pobrania: 

Zarządzenie Nr 483

Zarządzenie Nr 530

 

Poniżej przedstawiamy rozwiązania wariantowe. Jednocześnie JRP.I. informuje, że
z nadesłanych 6 koncepcji przebudowy Al. Sybiraków preferuje do dalszej dyskusji
4 warianty drogowe z wyłączeniem wariantów koncepcji nr 1 i 4 (oznaczonych
w planie syt .1.1 i 1.4 wraz z przekrojami 1 i 4)
 

ZADANIE I

Przekrój 1

Wariant 1

Przekrój 2 

Wariant 2

Przekrój 3

Wariant 3

Przekrój 4

Wariant 4

Przekrój 5

Wariant 5

Przekrój 6

Wariant 6

ZADANIE II

Przekrój 1 

Przekrój 2

Przekrój 3 

 

Protokoły 

Protokół ze spotkania 20.11.2015

Protokół z warsztatów 24.11.2015

Protokół z warsztatów 30.11.2015

Protokół ze spotkania 07.12.2015

 

Poniżej przedstawiamy koncepcje wariantowe prezentowane przez Zespół projektantów w w dniu 7 grudnia 2015 r.

ZADANIE I

Koncepcja al. Sybiraków z rondem 

Koncepcja al. Sybiraków ze skrzyżowaniem

Przekrój z pasem dzielącym I

Przekrój z pasem dzielącym II

Przekrój bez pasa dzielącego I

Przekrój bez pasa dzielącego II

ZADANIE II

Wariant I

Wariant II

Wariant III

 

Poniżej przezentujemy dokument podsumowujący konsulatcje społeczne

RAPORT Z KONSULTACJI

Uzupełnienie raportu o graficzną prezentację ostatecznej wersji koncepcji.

Projektant biorąc pod uwagę stanowisko komisji BRD oraz opinię wstępną audytora BRD przedstawił rozwiązanie planu sytuacyjnego Al. Sybiraków, wprowadzając dodatkowe pasy ruchu na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z Al. Sybiraków oraz Al. Sybiraków z ul. Rataja.

Ulica Sybiraków -plan sytuacyjny

Wiadukt - rysunek ogólny

Zadanie I - Analiza i prognoza ruchu

Zadanie II - Analiza i prognoza ruchu

 

Galerie zdjęciowe

Transport i łączność

Lokalizacja Google maps