• A

Przebudowa ul. Lubelskiej


Opis

W celu poznania opinii mieszkańców miasta Prezydent Olsztyna postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zadania pt.: „Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Lubelskiej z ul. Stalową (wraz ze skrzyżowaniem) do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy”  realizowanego w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową  ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy”.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w następujących formach:

 • organizacja i przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych, w tym reprezentatywnego badania opinii publicznej;
 • organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców umożliwiających zdobycie wiedzy na temat konsultowanego przedsięwzięcia i wypracowanie rozwiązań;
 • przygotowanie informacji i zagadnień do zamieszczenia na portalu konsultacje.olsztyn.eu w zakresie przedmiotu zamówienia

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie dokumentacji tj. koncepcji programowej oraz dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Lubelskiej z ul. Stalową (wraz ze skrzyżowaniem) do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy” wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU) oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Omawiane fazy procesu projektowego mają na celu w głównej mierze:

 • ustalić przebieg trasy, określić powiązania rozwiązań geometrycznych z podstawowymi parametrami technicznymi dróg i obiektów budowlanych,
 • określić wariantowe rozwiązania przebudowy ulicy Lubelskiej,
 • określić zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia,
 • określić powiązania i wprowadzić usprawnienia ruchu regionalnego.

Podstawy opracowania

Sporządzenie ww. opracowań projektowych opierać się będzie na następujących materiałach wyjściowych:

 • Strategia Rozwoju Olsztyna na lata 2006 – 2020,
 • Uchwała nr LXII/724/2010 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 maja 2010r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Uchwała Nr XXXVII/660/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 maja 2013 r. o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna,
 • „Standardy techniczne infrastruktury rowerowej dla sieci dróg rowerowych Miasta Olsztyn”,
 • Koncepcja programowa budowy ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonhrada do projektowanej obwodnicy Olsztyna opracowana przez firmę EGIS Poland Sp. z o.o.,
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy ul. Towarowej na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do połączenia z obwodnica miasta opracowany przez firmę EGIS Poland Sp. z o.o.,
 • warunki techniczne dysponentów sieci i urządzeń technicznych,
 • umowa z wykonawcą,
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowę ulicy. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania ulicy Lubelskiej z ulicą Stalową (wraz ze skrzyżowaniem) do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu południowej obwodnicy Olsztyna, w tym :

 • odcinek ulicy Lubelskiej od skrzyżowania z ulicą Stalową do połączenia ulicy Lubelskiej z węzłem Olsztyn Wschód zlokalizowanym w ciągu południowej obwodnicy miasta,
 • skrzyżowanie ulicy Lubelskiej z ulicą Budowlaną oraz odcinek ulicy Budowlanej od skrzyżowania z ulicą Lubelską do skrzyżowania ulicy Budowlanej z ulicą Towarową w pełnych zakresach,
 • ulicę Stalową i ulicę Cementową w zakresie połączenia (skrzyżowania) z ulicą Lubelską,
 • przebudowę dwóch wiaduktów kolejowych.

Stan istniejący

W chwili obecnej ulica Lubelska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Stalową w kierunku granicy administracyjnej miasta posiada przekrój jednojezdniowy o szerokości nawierzchni od 7,0 do 12,0m.

Nawierzchnia ulica wykazuje bardzo duże zniszczenia i deformacje, zarówno w przekroju poprzecznym jak i profilu podłużnym. Na przeważającej długości ulica posiada przekrój bez krawężników. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Budowlaną występują po stronie lewej niewielkie odcinki chodników.

Zagospodarowanie ulicy Lubelskiej stanowi zabudowa :

 • usługowa (stacje paliw, sklepy i hurtownie, salony samochodowe),
 • przemysłowa (Pomorska Spółka Gazownicza, Chłodnia Olsztyn),
 • instytucji państwowych (Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy).

Istniejący wiadukt kolejowy w ciągu linii kolejowej nr 219 Olsztyn-Ełk, ze względu na zły stan techniczny, przeznaczony jest do rozbiórki, natomiast wiadukt kolejowy w ciągu bocznicy kolejowej do Michelin przeznaczony jest do przebudowy jedynie w przypadku, gdy okaże się to niezbędne w wyniku przeprowadzenia wielokryterialnej analizy.

Stan projektowany

Przebudowa ulicy Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania ulicy Lubelskiej z ulicą Stalową (wraz ze skrzyżowaniem) do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy będzie obejmowała w szczególności:

 • przebudowę ulicy Lubelskiej na przekrój dwujezdniowy z dostosowaniem do prognozowanego ruchu drogowego,
 • przebudowę skrzyżowań z ulicami Stalową, Budowlaną i Cementową,
 • przebudowę ulicy Budowlanej do zakresów określonych w koncepcji przebudowy ulicy Towarowej,
 • przebudowę wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 219 Olsztyn-Ełk,
 • przebudowę wiaduktu kolejowego w ciągu bocznicy kolejowej do Michalin SA (o ile okaże się to niezbędne),
 • budowę chodników i ścieżek rowerowych,
 • budowę dróg serwisowych i zbiorczych w celu ograniczenia ilości wjazdów publicznych,

wszelkie niezbędne – wynikające z warunków technicznych – budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia, sygnalizacji świetlnej oraz innych, kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

Podstawowe projektowane parametry techniczno – użytkowe budowanej ulicy Lubelskiej:

 • Kategoria drogi: gminna/ krajowa (w chwili obecnej ulica Lubelska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Budowlaną (włącznie) do granic administracyjnych miasta stanowi ciąg drogi krajowej nr 16 Grudziądz-Olsztyn-Ełk-Ogrodniki i prowadzi ruch tranzytowy w kierunku krajów nadbałtyckich),
 • Klasa drogi: Z
 • przekroje ulic: - dwujezdniowy o szerokości jezdni 2 x 7,00 m ( każda jezdnia o 2 pasach ruchu) – dla zakresu ulicy Lubelskiej wraz z dodatkowymi pasami ruchu w rejonie skrzyżowań,  - jednojezdniowy dla pozostałych przebudowywanych ulic,
 • skrzyżowania z ulicami bocznymi (w szczególności z ulicami Stalową, Budowlaną i Cementową oraz w razie potrzeb w innych lokalizacjach) skanalizowane  z sygnalizacją świetlną,
 • pas dzielący jezdnie – szerokość zmienna,
 • prędkość projektowa w terenie zabudowanym - Vp = 50-60km/h,
 • prędkość projektowana poza terenem zabudowanym - Vp = 70km/h,
 • nośność nawierzchni - 115 kN/oś,
 • zieleń izolacyjna pomiędzy jezdnią a chodnikiem oraz chodnikiem ze ścieżką rowerową o szerokości minimum 3,50m – w miarę możliwości terenowych,
 • opaski bezpieczeństwa przy jezdni – szerokość 0,50 m,
 • ulice przystosowane do prowadzenia komunikacji autobusowej, przystanki autobusowe – wyłącznie w zatokach autobusowych lokalizowanych za skrzyżowaniami. Minimalna długość zatok autobusowych 40,0m, lokalizacja zatok autobusowych uzgodniona z Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu oraz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Olsztynie,
 • wiadukty kolejowe – według warunków technicznych uzyskanych u zarządców linii nr 219 Olsztyn-Ełk i bocznicy kolejowej w kierunku Michelin.

Ogólny zakres robót przewidzianych przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Lubelskiej będzie obejmował w szczególności:

 • budowę i przebudowę urządzeń i sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej (urządzenia teletechniczne, energetyczne, sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowe i urządzenia melioracyjne),
 • budowę chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów publicznych,
 • przebudowę i reorganizację ruchu w rejonie skrzyżowań ulicy Lubelskiej z ulicami: Stalową, Budowlaną i Cementową,
 • rozbiórkę nawierzchni drogowych i obiektów inżynierskich,
 • budowę nowych konstrukcji nawierzchni,
 • budowę nowych obiektów inżynierskich (wiaduktów kolejowych nad linią 219 i nad bocznicą kolejową),
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • wykonanie urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, zieleń ochronna, urządzenia oczyszczające,
 • wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

Bezpośrednie korzyści płynące z budowy odcinka ul. Towarowej wiążą się głównie z:

 • poprawą bezpieczeństwa ruchu,
 • zmniejszeniem ryzyka kolizji i wypadków drogowych,
 • zwiększeniem przepustowości,
 • skróceniem czasu podróżny,
 • ograniczeniem emisji spalin i hałasu,
 • polepszeniem warunków użytkowania dla wszystkich uczestników ruchu, poprzez poprawę stanu technicznego ulicy, wyznaczenie ciągów pieszych i rowerowych.

 

Pliki do pobrania

Galerie zdjęciowe

Przebudowa ul. Lubelskiej