• A

Przebudowa ul. Partyzantów wraz z budową węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym


Szanowni Państwo

Prezydent Olsztyna postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie 'Przebudowy ulicy Partyzantów wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie'.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w następujących formach:

  • zamieszczenia podstawowych informacji na stronie www.konsultacje.olsztyn.eu;

  • warsztatów dla mieszkańców umożliwiających zdobycie wiedzy na temat konsultowanego przedsięwzięcia i wypracowanie rozwiązań;

  • spotkań z mieszkańcami umożliwiających wyrażenie opinii;

  • badań jakościowych i ilościowych, w tym reprezentatywnego badania opinii publicznej.

Harmonogram konsultacji społecznych:

Termin: od 24.08.2015 r. do 05.10.2015 r.

24.08.2015 r. - rozpoczęcie konsultacji: publikacja zarządzenia Prezydenta w BIP, publikacja ogłoszenia w lokalnej prasie, zamieszczenie podstawowych informacji na stronie www.konsultacje.olsztyn.eu,

7.09.2015 r. godz. 17.00, Ośrodek Badań Naukowych im Wojciecha Kętrzyńskiego przy
ul. Partyzantów 87 - I spotkanie otwarte

8.09.2015 r. godz. 17.00, Ośrodek Badań Naukowych im Wojciecha Kętrzyńskiego przy
ul. Partyzantów 87 - I warsztaty

18.09.2015 r. godz. 17.00, Ośrodek Badań Naukowych im Wojciecha Kętrzyńskiego przy ul. Partyzantów 87 - II warsztaty

29.09.2015 r. godz. 17.00, Ośrodek Badań Naukowych im Wojciecha Kętrzyńskiego przy ul. Partyzantów 87 - II spotkanie otwarte

 

Informujemy, że materiały graficzne zawierające koncepcje przebudowy ul. Partyzantów zamieścimy do 31.08.2015 r.

 

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowań jest sporządzenie koncepcji, a następnie niezbędnej dokumentacji projektowej dla potrzeb uzyskania decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwoleń na roboty budowlane lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID) zadań inwestycyjnych wraz z projektem odwodnienia terenów przyległych do ulicy Partyzantów w Olsztynie, w zakresie:

Zadanie I – Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ulicy 1-go Maja
do Pl. Bema w Olsztynie

Zadanie II – Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego
przy Dworcu Głównym w Olsztynie na odcinku od o Pl. Bema
w Olsztynie do skrzyżowania ulicy Lubelskiej z Przemysłową

Zadanie I

Stan istniejący.

Szerokość jezdni ulicy Partyzantów wynosi od 11,0 m do 12, m. W stanie istniejącym posiada ona jedną jezdnię o trzech pasach ruchu (1x3, dwa pasy w kierunku ul. 1 Maja
i jeden w kierunku pl. Bema
) z obustronnymi ciągami pieszymi. Ponadto ulica wyposażona jest w miejsca postojowe zlokalizowane w miejscach koncentracji obiektów usługowych.

Nawierzchnia jezdni wykazuje znaczne zniszczenia oraz deformacje w kierunku poprzecznym oraz podłużnym. Występują liczne spękania podłużne, poprzeczne oraz siatkowe. Ponadto miejscowo występują w niej znaczne wykruszenia warstwy ścieralnej, które odsłaniają znajdującą się pod nią nawierzchnię brukową. Wbudowane krawężniki betonowe w znacznym stopniu są połamane oraz wykruszone.

Występujące chodniki o nawierzchni bitumicznej oraz z płyt betonowych są w stanie technicznym dostatecznym i złym. Ponadto w niektórych miejscach brak jest wyraźnego oddzielenia chodnika od jezdni, co powoduje wykorzystywanie go do postoju pojazdów
i utrudnia ruch pieszych.

Zakres i cel inwestycji

Głównym celem opracowania jest określenie optymalnego wariantu przebudowy przedmiotowego odcinka ul. Partyzantów, a także:

− poprawa parametrów funkcjonalno - technicznych drogi,

− nadanie priorytetu transportowi publicznemu,

− uspokojenie i upłynnienie ruchu samochodowego,

− stworzenie warunków do bezpiecznego przemieszczania się pieszych i rowerzystów,

− poprawa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

− zachowanie istniejących powiązań z elementami układu komunikacyjnego,

− minimalizowanie oddziaływań ruchu pojazdów na zabudowę i środowisko przyrodnicze.

Program zadania inwestycyjnego zakłada przebudowę ulicy Partyzantów na parametrach klasy Z, w tym m. in.:

− przebudowę ul. Partyzantów na odcinku od ul. 1-go Maja do Pl. Bema długości
ok. 815 m,

− przebudowę ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Partyzantów do przejścia pod torami kolejowymi,

− wykonanie jezdni ul. Partyzantów o przekroju 1x4 (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, bez wyspy dzielącej) lub 1x3 (po jednym pasie ruchu w każdym

kierunku z buspasem o zmiennym kierunku) – o szerokości 9,5 - 12,5 m (w zależności od wariantu),

− podniesienie nośności konstrukcji jezdni,

− przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań,

− budowę bezzatokowych przystanków autobusowych,

− zapewnienie dostępności do drogi przez budowę zjazdów indywidualnych i publicznych do przyległych posesji,

− budowę obustronnych chodników,

− budowę ścieżki rowerowej,

− budowę miejsc postojowych do obsługi istniejących obiektów usługowych,

− uporządkowanie zieleni miejskiej w zakresie opracowania, uzyskanie alejowego charakteru ulicy,

− przebudowę sieci i infrastruktury.

Zadanie II

Stan istniejący.

Szerokość jezdni ulicy Partyzantów od Pl. Bema do pl. Konstytucji 3-go Maja wynosi od 9,5 m do 12,0 m. W stanie istniejącym posiada ona jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu (1x2) z obustronnymi ciągami pieszymi. Na odcinku od Pl. Konstytucji 3-go Maja do ul. Przemysłowej ulica Lubelska ma przekrój dwujezdniowy (2x2) z pasem zieleni.

Na Placu Konstytucji 3-go Maja jezdnia ma 2 lub 3 pasy ruchu, funkcjonuje on jako rozległe rondo 4-wlotowe.

Nawierzchnia jezdni wykazuje znaczne zniszczenia oraz deformacje w kierunku poprzecznym oraz podłużnym. Występują liczne spękania podłużne, poprzeczne oraz siatkowe. Ponadto miejscowo występują w niej znaczne wykruszenia warstwy ścieralnej, które odsłaniają znajdującą się pod nią nawierzchnię brukową. Wbudowane krawężniki betonowe w znacznym stopniu są połamane oraz wykruszone.

Występujące chodniki o nawierzchni bitumicznej oraz z płyt betonowych są w stanie technicznym dostatecznym i złym. Ponadto w niektórych miejscach brak jest wyraźnego oddzielenia chodnika od jezdni, co powoduje wykorzystywanie go do postoju pojazdów
i utrudnia ruch pieszych.

Zakres i cel inwestycji

Projektowany węzeł przesiadkowy zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta Olsztyn (dzielnica Śródmieście), w województwie warmińsko-mazurskim. Odcinek objęty opracowaniem ma długość ok. 900 m i zawiera się pomiędzy Placem Bema
a skrzyżowaniem ul. Lubelskiej z ul. Przemysłową (wraz ze skrzyżowaniem). Pokrywa się on z położonym przy dworcu PKP i PKS Placem Konstytucji 3-go Maja, na którym w chwili obecnej dobiega końca budowy linii tramwajowej. Istniejąca ulica jest drogą gminną klasy Z, o przekroju jednojezdniowym szerokości ok. 9,5-11m i nawierzchni bitumicznej.

Głównym celem opracowania jest określenie optymalnego wariantu przebudowy przedmiotowego odcinka ul. Partyzantów, a także:

− utworzenie węzła przesiadkowego integrującego komunikację tramwajową, autobusową
i kolejową,

− poprawa parametrów funkcjonalno - technicznych drogi,

− nadanie priorytetu transportowi publicznemu,

− uspokojenie i upłynnienie ruchu samochodowego,

− stworzenie warunków do bezpiecznego przemieszczania się pieszych i rowerzystów,

− poprawa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

− zachowanie istniejących powiązań z elementami układu komunikacyjnego,

− minimalizowanie oddziaływań ruchu pojazdów na zabudowę i środowisko przyrodnicze.

Program zadania inwestycyjnego zakłada przebudowę ulicy Partyzantów na parametrach klasy Z, w tym m. in.:

− przebudowę ul. Partyzantów na odcinku od Pl. Bema do Placu Konstytucji 3-go Maja, ze zmianą przebiegu zgodnie z obowiązującym MPZP,

− przebudowę Placu Konstytucji 3-go Maja,

− przebudowę ulicy Lubelskiej od Placu Konstytucji 3-go Maja do skrzyżowania
z ul. Przemysłową (wraz ze skrzyżowaniem),

− budowę parkingu (zajezdni / pętli) dla autobusów w rejonie skrzyżowania
z ul. Przemysłową,

− podniesienie nośności konstrukcji jezdni,

− przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań,

− budowę bezzatokowych przystanków autobusowych,

− zapewnienie dostępności do drogi przez budowę zjazdów indywidualnych i publicznych do przyległych posesji,

− budowę obustronnych chodników,

− budowę ścieżki rowerowej,

− budowę miejsc postojowych w rejonie projektowanego hotelu (obecnie hotel Gromada),

− uporządkowanie zieleni miejskiej w zakresie opracowania, uzyskanie alejowego charakteru ulicy,

− przebudowę sieci i infrastruktury. 

 

Poniżej zamieszczamy szczegółowe opisy i plany sytuacyjne.

Do pobrania:

Zadanie I – Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ulicy 1-go Maja
do Pl. Bema w Olsztynie

Zadanie II – Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego
przy Dworcu Głównym w Olsztynie na odcinku od o Pl. Bema
w Olsztynie do skrzyżowania ulicy Lubelskiej z Przemysłową

Protokół ze spotkania 07.09.2015r.

Tabela wniosków zgłoszonych na spotkaniu 07.09

Protokół ze spotkania 29.09.2015r.

Wariant Zadania I z dnia 29.09 

Wariant Zadania II z dnia 29.09

 

RAPORT Z KONSULTACJI

PROPONOWANY WARIANT ZADANIA I 

PROPONOWANY WARIANT ZADANIA II

 

Lokalizacja Google maps