• A

Przebudowa ulicy Bałtyckiej


Opis

MZDiM w Olsztynie przedstawił wielowariantową koncepcję przebudowy ul. Bałtyckiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją (za stacją paliw ORLEN).

Opracowane warianty przedstawiono w celu zaprezentowania mieszkańcom przeprowadzonych analiz procesu projektowego zwracając się jednocześnie o uwagi i wybór najbardziej korzystnego wariantu do realizacji.

Stan istniejący

Klasa drogi – Z (Zbiorcza)

 • Szerokość jezdni 10,5 m:
  • 2 pasy ruchu plus trzeci na skrzyżowaniach,
  • Zatoki autobusowe na części przystanków.
 • Dwustronne chodniki
 • Szpalery drzew często blisko jezdni
 • Szerokość pasa drogowego od 21-40 m.
 • Obecne obciążenie ruchem od 1000 do 1340 pojazdów / pas / h
 • SDR = 29000 pojazdów / dobę
 • Zły stan nawierzchni na dużej części odcinka
 • Zły stan chodników

Przewidywane zmiany

 • Wzrost ruchu wynikający z ogólnego rozwoju miasta,
 • Wzrost ruchu wynikający z planowanej budowy ul. Nowo Bałtyckiej,
 • Prognoza na rok 2020 mówi o obciążeniu SDR = 38700 poj./dobę, co oznacza, że w godzinach szczytu dla jednego kierunku ruchu wyniesie od 1400 do 1800 poj./h

Główne założenia projektowe:

1. Poprawa bezpieczeństwa:

 • Wydzielenie pasów ruchu,
 • Oddzielenie przeciwnych potoków pojazdów wyspą dzielącą,
 • Zastosowanie barierek i wygrodzeń, zabezpieczających przed niepożądanymi wtargnięciami na jezdnię,
 • Zastosowanie ścieżek rowerowych usuwających ruch tych pojazdów z jezdni,
 • Dostosowanie przejść dla pieszych do stosowania przez osoby niepełnosprawne,
 • Poprawienie widoczności i oznakowania,
 • Usunięcie elementów znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu drogi by uniknąć kolizji.

2. Poprawa warunków ruchu:

 • Więcej pasów ruchu z wydzieleniem lewo i prawoskrętów w miejscach uzasadnionych,
 • Równa nowa nawierzchnia,
 • Większa czytelność i przejrzystość skrzyżowań,
 • Zapewnienie przepustowości gwarantującej brak korków w perspektywie 20 lat,
 • Zastosowanie wydzielonych z podstawowych pasów ruchu zatok autobusowych.

3. Ograniczona ingerencja środowisko naturalne i tereny prywatne
4. Poprawa komfortu właścicieli sąsiednich gruntów:

 • Zastosowanie cichej nawierzchni,
 • Brak korków, mniejsze niepożądane oddziaływanie hałasu i spalin,
 • Brak spadku cen ich gruntów
 

Pliki do pobrania