• A

Przebudowa ulicy Partyzantów


Opis

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie przedstawił koncepcje przebudowy ul. Partyzantów na odcinku od skrzyżowania z ulicą 1-go Maja do Placu Bema wraz z budową i przebudową odwodnienia, oświetlenia, budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Kajki oraz przebudową kolizji sieci uzbrojenia terenu z nowym układem geometrycznym ulicy.

Ulica Partyzantów jest jedną z głównych ulic układu komunikacyjnych miasta. Jest to ulica zbiorcza, łącząca dworzec kolejowy z ważnymi instytucjami i urzędami. Założenia projektowe mają na celu polepszenie warunków ruchu i bezpieczeństwa. Zakłada się przebudowę ulicy i poprawę funkcjonalności przez wyznaczenie możliwie jak największej ilości pasów wyłączenia dla skrętów. Projektant dąży do zlokalizowania możliwie jak największej ilości miejsc postojowych. W ramach przebudowy przewidziano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, aby zminimalizować oddziaływania ruchu na przyległe budynki, a także wykonanie warstwy ścieralnej (tzw. „cichej nawierzchni”), która obniży poziom hałasu.

Opracowano 3 warianty w celu dokonania wyboru wariantu najbardziej korzystnego, który będzie skierowany do realizacji.

Wariant nr 0

Wariant przewiduje remont stanu istniejącego polegający na:

  • wymianie nawierzchni bitumicznej jezdni,
  • wymianie części zniszczonych chodników,
  • zabiegach pielęgnacyjnych istniejącej zieleni,
  • odnowieniu urządzeń i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Wariant przebudowy ulicy nie ingeruje w sposób zagospodarowania pasa drogowego.
Zaprojektowano dwie jezdnie szer. po 6,50m rozdzielone wyspą szer. 1,60m.
Niniejszy wariant nie wprowadza zmian w geometrii oraz funkcjonalności ulicy.

Wariant nr 1

Na odcinku od ulicy 1-go maja do ul. Kajki po stronie lewej zaprojektowano ciąg pieszy szer. od 2,00m do 4,00m ze ścieżką rowerową szer. 2,00m.
Po stronie prawej jezdni zaprojektowano chodniki o szer. od 3,50m do 6,50m.
Skrzyżowanie z ulicą Kajki wyposażono w sygnalizację świetlną.
Ścieżkę rowerową przeprowadzono na prawą stronę ulicy i urwano w rejonie ulicy Dąbrowszczaków.
Na odcinku od ulicy Dąbrowszczaków do Pl. J. Bema obustronne chodniki szer. od 2,00m do 5,00m.
W związku z wycinką drzew pomiędzy krawędzią jezdni a ciągami pieszymi i rowerowym na przeważającej części jezdni zaprojektowano zieleń separacyjną w pasach szer. 2,00m z planowanym nasadzeniem zieleni wysokiej.
W niniejszym wariancie wszystkie istniejące konstrukcje nawierzchni przeznaczono do rozbiórki.
Zaprojektowano dwie jezdnie szer. od 6,50m do 9,50m rozdzielone wyspą szer. 1,60m, a w rejonie przejść dla pieszych szer. od 2,00m do 5,00m.

Wariant nr 2

Po obu stronach ulicy zaprojektowano na przeważającej części zatoki postojowe do parkowania równoległego szer. 2,50m, a w rejonie Pl. J. Bema strona lewa ulicy do parkowania pod skosem 45° długości 5,00m.
Po obu stronach ulicy zlokalizowano chodniki szer. od 3,00m do 5,50m, oraz pasy przykrawężnikowe zieleni separacyjnej z planowanym nasadzeniem zieleni wysokiej.
Skrzyżowanie z ulicą Kajki wyposażono w sygnalizację świetlną.
W związku z wycinką drzew planuje się wprowadzenie oprócz nasadzeń kompensacyjnych zagospodarowanie zielenią w donicach ustawianych w chodnikach.
W niniejszym wariancie wszystkie istniejące konstrukcje nawierzchni przeznaczono do rozbiórki.

 

Pliki do pobrania