• A

Przedłużenie linii tramwajowej


Szanowni Państwo

Prezydent Olsztyna postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zadania pn. „Przedłużenie linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin i zintegrowanym węzłem przesiadkowym przy dworcu PKP/PKS wraz z rozbudową zajezdni tramwajowej z wyposażeniem '.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w następujących formach:

 • zamieszczenia podstawowych informacji na stronie www.konsultacje.olsztyn.eu;
 • spotkań z mieszkańcami umożliwiających wyrażenie opinii;
 • spotkań z Platformą Ekomobilności Miejskiej;
 • spotkań z radnymi Rady Miasta Olsztyna.

 

Spotkania otwarte z mieszkańcami:

1.03 (wtorek) godz. 17.00 - Szkoła Podstawowa nr 34

2.03 (środa) godz. 17.00 - Ratusz, sala 219

 

Cel inwestycji

Zgodnie z zapisami „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012-2027” przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/509/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 października 2012 r., w okresie planowania do 2027 r., w miarę dostępności środków z budżetu miasta Olsztyna i możliwości aplikowania o środki pomocowe z budżetu Unii Europejskiej, zasadne jest realizowanie kolejnych inwestycji usprawniających funkcjonowanie transportu miejskiego w Olsztynie, a mianowicie m.in.:

 • rozbudowy sieci tramwajowej w ciągu ul. Witosa (od wybudowanego odcinka) poprzez ulice: Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego do al. Piłsudskiego (do wybudowanego odcinka),
 • rozbudowy sieci tramwajowej o odcinek od ul. Obiegowej poprzez al. Piłsudskiego do ul. Dworcowej (do wybudowanego odcinka),
 • rozbudowy sieci tramwajowej wzdłuż al. Warszawskiej i ul. Dybowskiego do Starego Dworu.

Realizacja wymienionych zamierzeń ma służyć integracji transportu zbiorowego oraz poprawie jakości i funkcjonalności tras linii autobusowych po uruchomieniu komunikacji tramwajowej.

Założenia co do rozbudowy sieci tramwajowej zostały uszczegółowione w „Strategii rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.”

Zgodnie z ww. „Strategią”, w pierwszej kolejności należy rozbudować sieć tramwajową od skrzyżowania ul. Sikorskiego/Wilczyńskiego/Płoskiego (miejsce obecnie realizowanej inwestycji tramwajowej), zlokalizowanego na granicy osiedli Jaroty i Generałów, poprzez ulice: Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego, al. Piłsudskiego, Dworcową do skrzyżowania ul. Dworcowej i ul. Towarowej (miejsce obecnie realizowanej inwestycji tramwajowej).

Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla potrzeb uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID) zadań inwestycyjnych  dla przedsięwzięcia pn.: „Przedłużenie linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin i zintegrowanym węzłem przesiadkowym przy dworcu PKP/PKS wraz z rozbudową zajezdni tramwajowej z wyposażeniem”, wraz z wykonaniem studium wykonalności
i przygotowaniem wniosku aplikacyjnego w związku z ubieganiem się Zamawiającego
o dofinansowanie planowanej inwestycji ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Zadanie inwestycyjne obejmuje następujące odcinki realizacyjne – w projekcie podstawowym:

 1. odcinek I – odcinek ul. Płoskiego od skrzyżowania z ulicą Witosa/Bukowskiego do okolic pętli autobusowej „Tęczowy Las”
 2. odcinek II – ciąg  ulicy Wilczyńskiego

b1 – od skrzyżowania ulic Wilczyńskiego/Płoskiego/Sikorskiego do skrzyżowania ulic Wilczyńskiego/Krasickiego;

b2 – od skrzyżowania ulic Wilczyńskiego/Krasickiego do pętli autobusowej „Pieczewo”

 1. odcinek III

       c1 – ciąg ulicy Krasickiego od skrzyżowania ulic Wilczyńskiego/Krasickiego do skrzyżowania ulic Krasickiego/Synów Pułku;

       c2 – ciąg ulicy Synów Pułku od skrzyżowania ulic Synów Pułku/Krasickiego do skrzyżowania ulic Synów Pułku/Pstrowskiego;

       c3 – ciąg ulicy Wyszyńskiego od skrzyżowania ulic Pstrowskiego/Synów Pułku do skrzyżowania ulic Piłsudskiego/Wyszyńskiego/Leonharda;

       c4 – ciąg ulicy Piłsudskiego – od skrzyżowania ulic Piłsudskiego/Wyszyńskiego/Leonharda do skrzyżowania ulic Piłsudskiego/Dworcowa;

       c5 – ciąg ulicy Dworcowej – od skrzyżowania ulic Dworcowa/Piłsudskiego do skrzyżowania ulic Towarowa/ Kętrzyńskiego.

Zadanie inwestycyjne obejmuje następujące odcinki realizacyjne – w projekcie rezerwowym:

 1. odcinek IV – ciąg ulic Krasickiego od pętli początkowej obecnie realizowanego projektu
                          tramwajowego do skrzyżowania ulic Wilczyńskiego/Krasickiego;
 2. odcinek V – ciąg ulicy Piłsudskiego – odcinek od realizowanego obecnie zakresu –
                          skrzyżowanie ulic Piłsudskiego/Kościuszki do skrzyżowania ulic
                          Piłsudskiego/Dworcowa;
 3. odcinek VI – ciąg ulicy Warszawskiej i Dybowskiego – odcinek od skrzyżowania ulic
                           Warszawska/Tuwima do okolic Centrum Konferencyjnego UWM. 

Zakres opracowania

W ramach inwestycji:

 • powstanie dwutorowa linia tramwajowa stanowiąca uzupełnienie nowej linii tramwajowej,
 • przebudowana zostanie pętla Pieczewo i Tęczowy Las na węzeł integracyjny, uwzględniający ruch tramwajowy, autobusowy, samochodowy, pieszy i rowerowy wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
 • zmianie ulegnie układ drogowy poprzez niezbędną przebudowę istniejących ulic wzdłuż projektowanej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą oraz ze skrzyżowaniami ulic przylegającymi do trasy linii tramwajowej (przebudowa skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystanków, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych),
 • powstanie infrastruktura piesza i rowerowa (budowa ścieżek rowerowych, parkingów rowerowych i chodników).

Cele i oczekiwane rezultaty:

 • powstanie nowego układu torowego,
 • zintegrowanie sieci połączeń komunikacyjnych miasta,
 • zwiększenie dostępności do osiedli,
 • poprawa komunikacji pomiędzy różnymi częściami miasta,
 • usprawnienie komunikacji zbiorowej,
 • wzrost liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej,
 • poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic,
 • poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu kołowego, rowerowego i pieszego,
 • poprawa jakości przestrzeni publicznej i wizerunku miasta,
 • poprawa jakości życia mieszkańców.

 

Do pobrania:

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

Zarządzenie Prezydenta Nr 37

Plan sytuacyjny

Wariant I i II ul. Wilczyńskiego

Wariant I i II ul. Piłsudskiego

Wariant I i II ul. Dworcowa

Warianty - Skrzyżowania

Warianty - Pętle

Szczegółowy plan sytuacyjny WARIANTU I

1.1 - ul. Wilczyńskiego

1.2 - ul. Krasickiego i ul. Synów Pułku

1.3- ul. Wyszyńskiego i ul. Leonharda

1.4 - ul. Piłsudskiego do Placu Inwalidów Wojennych

1.5 - ul. Dworcowa

1.6 - ul. Płoskiego

1.7 - ul. Witosa i ul.Krasickiego (odcinek rezerwowy)

1.8 - ul. Piłsudskiego od Placu Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki (odcinek rezerwowy)

1.9 - ul. Warszawska i ul. Dybowskiego (odcinek rezerwowy)

Szczegółowy plan sytuacyjny WARIANTU II

2.1 - ul. Wilczyńskiego

2.2 - ul. Krasickiego i ul. Synów Pułku

2.3 - ul. Wyszyńskiego i ul. Leonharda

2.4 - ul. Piłsudskiego do Placu Inwalidów Wojennych

2.5 - ul. Dworcowa

2.6 - ul. Płoskiego

2.7 - ul.Witosa i ul. Krasickiego (odcinek rezerwowy)

2.8 - ul. Piłsudskiego od Placu Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki (odcinek rezerwowy)

2.9 - ul. Warszawska i ul. Dybowskiego (odcinek rezerwowy)

Szczegółowy plan sytuacyjny Wariant III

3.1 ul. Wilczyńskiego

3.2 ul. Krasickiego i ul. Synów Pułku

3.3 ul. Wyszyńskiego i ul. Leonharda

3.4 ul. Piłsudskiego do Placu Inwalidów Wojennych

3.5 ul. Dworcowa

3.6 ul. Płoskiego

3.7 ul. Witosa i ul. Krasickiego (odcinek rezerwowy)

3.8 ul. Piłsudskiego od Placu Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki (odcinek rezerwowy)

3.9 ul. Warszawska i ul. Dybowskiego (odcinek rezerwowy)

Poniżej prezentujemy wariant przebiegu torów tramwajowych przy
ul. Kanta

skrzyżowanie ul.Kanta i ul. Witosa

PROTOKÓŁ ze spotkania Platformy Ekomobilności Miejskiej

PROTOKÓŁ ze spotkania w dniu 1 marca 2016 r. w SP 34

PROTOKÓŁ ze spotkania z Radnymi Rady Miasta Olsztyna

PROTOKÓŁ ze spotkania w dniu 2 marca 2016 r. w Ratuszu

Poniżej przedstawiamy przygotowane przez Zespół Projektowy PODWARIANTY przebiegu trasy tramwajowej, które powstały dzięki opiniom zgłoszonym w trakcie konsultacji społecznych. Pomysły, wnioski i opinie zgłoszone podczas konsultacji, będą teraz analizowane podczas narad roboczych przedstawicieli jednostek Gminy z projektantami oraz zarządzającymi taborem i transportem w mieście.

PROPOZYCJA ODCINKA PRZEZ OS. NAGÓRKI

PROPOZYCJA ODCINKA PRZEZ OS. MAZURSKIE

PROPOZYCJA ODCINKA PRZEZ UL. ŻOŁNIERSKĄ

NOWA PROPOZYCJA WĘZŁA PRZY DWORCU PKP/PKS

 

Poniżej przedstawiamy przygotowany przez Zespól projektowy optymalny wariant przebiegu linii tramwajowej.

D.1 - Pętla "Tęczowy Las"

D.2 - ul. Wilczyńskiego

D.3 - ul. Krasickiego i ul. Synów Pułku

D.4 - ul. Wyszyńskiego

D.5 - ul. Piłsudskiego do Placu Inwalidów Wojennych

D.6 - ul. Dworcowa

D.7 - ul. Witosa i ul.Krasickiego (odcinek rezerwowy)

D.8 - ul. Piłsudskiego od Placu Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki     (odcinek rezerwowy)

D.9 - ul. Warszawska i ul. Dybowskiego (odcinek rezerwowy)

D.10 - ul. Krasickiego i ul. Synów Pułku / podwariant

 

Przebieg nowej linii tramwajowej - projekt podstawowy

Pieczewo do Krasickiego

Krasickiego do Nagórek

Nagórki - Synów Pułku

Wyszyńskiego

Piłsudskiego

Profil - Pieczewo do Krasickiego

Profil - Krasickiego-Synów Pułku

Profil - Wyszyńskiego

Profil - Piłsudskiego