• A

Rewitalizacja Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie.


Zarząd Dróg Zieleni i Transportu przygotowuje koncepcję projektową zadania
pn.: „Rewitalizacja Parku im Janusza Kusocińskiego w Olsztynie:.

W celu poznania Państwa opinii na temat koncepcji Parku im. Kusocińskiego, zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ANKIETY

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze wstępnymi koncepcjami, które chcemy poddać dyskusji.

KONCEPCJA FUNKCJONALNA

KONCEPCJA ROBOCZA

 

Opinie, wnioski i uwagi prosimy kierować na adres pracownia@44sto.pl

 

Zapraszamy również do udziału w spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się 20.11.2018
o godz. 17.00 w XI Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie przy ul Kołobrzeskiej 9.

 

Park im. Janusza Kusocińskiego to miejsce wypoczynku i spotkań bardzo wielu mieszkańców. Ścieżki przebiegające przez park stanowią komunikację pomiędzy ul. Dworcową, Głowackiego, Piłsudskiego, Kołobrzeską, Pana Tadeusza i Leonharda. Ponadto w parku znajdują się niewykorzystane miejsca, które Miasto chciałby zagospodarować w sposób najbardziej odpowiadający mieszkańcom. Dyskusji należy poddjemy m.in. lokalizację i przeznaczenie ciągów pieszych, czy mają być one udostępnione rowerzystom, czy może należałoby zrobić oddzielne ścieżki rowerowe i piesze. Uwagi wniesione podczas konsultacji pozwolą zawrzeć w koncepcji najważniejsze założenia, które będą podstawą do sporządzenia projektu budowlanego, a także późniejszej realizacji.

Główne założenia:

- strefowanie przestrzeni parku, czyli wydzielenie stref funkcjonalnych dla różnych grup użytkowników

- zachowanie układu kompozycyjnego parku opartego na dwóch równoległych alejach

- stworzenie stref wejściowych oraz strefy centralnej

- uporządkowanie i remont, zamiast radykalnych zmian

- wprowadzenie nowych atrakcji sportowych i zabawowych w sposób nie zakłócający funkcji wypoczynkowej i przyrodniczej parku

Układ przestrzenny parku

Nasza koncepcja nie narusza istniejącego układu przestrzennego parku, który opiera się na dwóch równoległych alejach, korekcie poddane zostały pozostałe ścieżki. Zaplanowano usankcjonowanie widocznych przedeptów, przeprojektowanie ścieżek mało używanych oraz korektę geometrii niektórych ciągów pieszych.

Układ funkcjonalny

Wprowadzamy strefowanie parku, dzięki któremu uzyskamy miejsca dla zabawy i rekreacji, gdzie nikomu nie będą przeszkadzać głośne śmiechy oraz strefy wypoczynku, gdzie znajdą dla siebie miejsce osoby poszukujące ciszy i wytchnienia. Strefy sportowe skupią wszystkich aktywnie spędzających czas użytkowników parku. Taki jasny podział ułatwia współdzielenie parku przez użytkowników mających różne potrzeby i oczekiwania.

Podział na strefy

  1. Strefa wejściowa

Strefa ta zakłada wejście z dwóch głównych kierunków, od strony Teatru Lalek i od ul. Kościńskiego. W strefie tej proponujemy uporządkowanie miejsc postojowych na ul. Kościńkiego dzięki któremu możliwe będzie stworzenie placu wejściowego. Proponujemy również ustawienie rzeźbiarskiej formy „witacza” parkowego.

Przearanżowanie wejścia od strony teatru lalek będzie próba stworzenia wnętrza z istniejącego obecnie wąskiego przejścia.

Na terenie samego parku, w części wejściowej, zakładamy niwelację terenu poprzez system tarasowych stopni oraz stworzenie placu, będącego miejscem spotkań, miejscem dla informacji przestrzennych lub mikrosceną z amfiteatrem ze stopni.

  1. Strefa rekreacyjna

W miejscu, gdzie obecnie znajduje się siłownia i boisku, stworzona zostanie strefa rekreacyjna, gdzie dzieci będą mogły bawić się na placu zabaw, a ich opiekunowie znajdą dla siebie zajęcie albo na siłowni, albo na placu piknikowym. Plac zabaw, który w naszej propozycji, zostanie przeniesiony z obecnej lokalizacji, znajdować się będzie w miejscu zacienionym, osłoniętym, w pobliżu potencjalnych miejsc odpoczynku opiekunów. Przewiduje się wyposażenie go w urządzenia dla dzieci we wszystkich grupach wiekowych oraz dla dzieci niepełnosprawnych. Na placu zabaw przewiduje się nawierzchnię bezpieczną oraz ławki zestawy piknikowe, ławki z przewijakami. Siłownia wyposażona zostanie w standardowe urządzenia oraz elementy uzupełniające tj. ławki, stojaki dla rowerów. W części piknikowej znajdować będą się stoły piknikowe oraz stoły z grami. W tej części rodzice starszych dzieci będą mogli z daleka nadzorować swoje dzieci odpoczywając jednocześnie.

  1. Strefa wypoczynkowa – centralna

W części centralnej proponujemy powiększenie stawu i wprowadzenie do niego nasadzeń roślin wodnych oraz stworzenie placu wypoczynkowego z drewnianym pomostem, po którym będzie można spacerować nad taflą wody. W tej części projektowana jest również aleja spacerowa otaczająca zbiorniki wodne, wzdłuż której ustawione będą liczne miejsca wypoczynkowe. Część z nich zacieniona będzie ażurowymi altanami, inne, w miejscach nasłonecznionych, z poustawianymi leżakami będą doskonałym miejscem do opalania. Miejsca wypoczynku otoczone będą nasadzeniami bylinowymi i krzewami, dobranymi w taki sposób, żeby były atrakcyjne przez cały sezon wegetacyjny.

  1. Część sportowa

W tej części skupione zostaną elementy sportowe. W pobliżu istniejącego skateparku przeniesiona zostanie siłownia, którą dodatkowo można rozbudować o elementy parkouru.

Siłownia ustawiona będzie na utwardzonym placu, wyposażona w elementy dodatkowe tj. ławki, stojaki rowerowe. Z dwóch stron wprowadzone zostaną nasadzenia mające na celu wizualne wygrodzenie tego fragmentu z terenu parku.

  1. Strefa rekreacyjna - przyrodnicza

Będzie to strefa kontaktu z przyrodą. Proponujemy ustawienie hoteli dla owadów, domków dla jeży oraz dla ptaków w otoczeniu łąki kwietnej oraz nasadzeń krzewów biocenotycznych. Elementy te mają nie tylko zapewnić bioróżnorodność w parku, ale przede wszystkim mają być elementem edukacji przyrodniczej. Zachęcać do korzystania z tej części parku będą gry terenowe oraz rzeźbiarskie elementy małej architektury tworzone z wierzby.

Od ul. Dworcowej park oddzielony zostanie nasadzeniami izolacyjnymi, które w jakimś zakresie zmniejszą hałas i ograniczą zanieczyszczenia pochodzące z ulicy.

Alternatywnie, w tej części umieścić można ogrodzony wybieg dla psów.

  1. Strefa sportowa

W strefie sportowej proponujemy wariantowo boiska lub pumptruck.

  1. Strefa sportowa

W strefie tej znajdować się będzie siłownia z urządzeniami ogólnorozwojowymi oraz dla osób starszych.

  1. Strefa wypoczynkowo – sportowa

W dalszej części opierając się na istniejącym układzie komunikacyjnym proponujemy stworzenie nowej części parku. Funkcjonalnie ta część parku podzielona zostanie na strefę dla dzieci oraz strefę rekreacyjno- wypoczynkową.

Istniejący plac zabaw zostanie rozbudowany i doposażony, rozciągać się będzie pomiędzy dwiema głównymi alejami. Podzielony zostanie na strefy ze względu na wiek użytkowników oraz doposażony w ławki i miejsca wypoczynku dla rodziców. Od wschodniej części parku zostanie odgrodzony ozdobnymi nasadzeniami.

W centralnej części sportowo wypoczynkowej znajdować się będzie łąka piknikowa, na której będzie można organizować pikniki i spotkania, grać w piłkę i fresbee lub opalać się.

Dookoła łąki znajdować się będzie pętla biegowa z nawierzchni z kruszywa, z oznaczonymi dystansami, dla biegaczy, którzy nie lubią biegać na asfalcie.

Ścieżka rowerowa

Zakładamy możliwość wprowadzenia ścieżki rowerowej do parku w dwóch wariantach.

W wariancie północnym ścieżka częściowo przylega do ciągów pieszych, częściowo udało się ją poprowadzić osobno. Jej łagodny przebieg ułatwi osiąganie przez rowerzystów dużych prędkości. Wariant ten zakłada mniej skrzyżowań z ciągami pieszymi niż wariant południowy.

W wariancie południowym ścieżka poprowadzona jest w sposób możliwie najmniej kolizyjny z komunikacją pieszą. Jej przebieg jest mocno pofalowany, co związane jest z próbą wymuszenie na rowerzystach ograniczenia prędkości oraz ma na celu maksymalną ochronę drzew w sąsiedztwie ścieżki.

Zarządzenie Prezydenta nr 509

Raport z konsultacji

Opis koncepcji

Raport z konsultacji

Załącznik graficzny do raportu z konsultacji