• A

Strategia parkingowa w centrum miasta


Opis

Parkingi są jednym z podstawowych elementów infrastruktury miejskiej. 
Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe zależy od lokalizacji, pory dnia i pory roku. Inna liczba miejsc parkingowych jest niezbędna do zaspokojenia popytu w ciągu typowego dnia roboczego, inna w godzinach wieczornych i inna w soboty i niedziele. Chcąc określić optymalną liczbę miejsc parkingowych w rejonie Strefy Płatnego Parkowania, zarówno na miejscach postojowych wzdłuż ulic jak również na wydzielonych parkingach, należy pamiętać o możliwości sterowania popytem. Do danego obszaru można zazwyczaj dostać się nie tylko samochodem osobowym. Jeśli miasto zapewni odpowiednio atrakcyjną ofertę poruszania się komunikacją zbiorową i rowerem zapotrzebowanie na miejsca postojowe, przy braku zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, zmaleje. 
Nie można jednak zapominać, że rozwojowi infrastruktury transportu zbiorowego (wydzielanie pasów dla autobusów, budowa linii tramwajowych) często towarzyszy likwidowanie miejsc postojowych występujących wzdłuż ulic. Potrzeba ich rekompensaty jest również zależna od zapotrzebowania w danym rejonie. 
Obszarami, w których popyt na miejsca parkingowe stale rośnie, niezależnie od polityki parkingowej miasta oraz rozwoju alternatywnych środków transportu są osiedla mieszkaniowe. Bogacenie się społeczeństwa ma również odzwierciedlenie we wzroście wskaźnika motoryzacji, obecnie w Polsce jego wartość wynosi około 0,5. Największe problemy parkingowe w osiedlach występują w sąsiedztwie zabudowy, przy powstawaniu której przyjęto mniejsze wskaźniki parkingowe.

Celami opracowania pt. „Analizy przedwykonawcze parkingów alternatywnych względem strefy płatnego parkowania (np. płaskich i wielopoziomowych) na terenie Olsztyna” są:

 • Zbadanie i ocena sytuacji parkingowej w stanie istniejącym;
 • Określenie popytu na miejsca parkingowe w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego;
 • Opracowanie koncepcji dla analizowanych lokalizacji;
 • Określenie szacunkowych kosztów inwestycyjnych
 • Analiza finansowa rozpatrywanych inwestycji

Firma Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Miasta Olsztyna przygotowała opracowanie podzielone na trzy etapy
Zakres opracowania 
Opracowanie składa się z trzech etapów:  

 • Etap I – analizy wstępne i transportowe;
 • Etap II – analiza techniczna dostępności terenu;
 • Etap III – Analiza finansowa.

Zaproponowano lokalizacje parkingów do dalszych analiz:

 1. Zaplecze kwartału ulic Wojska Polskiego, Prusa i Kolejowej ;
 2. Zaplecze północnej pierzei ul. Partyzantów przy torach kolejowych  - numer budynku 21,
 3. Plac Konstytucji 3
 4. Zaplecze południowej pierzei ul. Ratuszowej
 5. Plac Kazimierza Pułaskiego
 6. Południowa pierzeja ul. Feliksa Nowowiejskiego (P6);
 7. Zaplecze zabudowy ulic Pieniężnego i 22-stycznia
 8. Plac Xawerego Dunikowskiego
 9. Plac Solidarno
 10. Północna pierzeja ul. Mochnackiego (P10).

Olsztyn ma ponad 176 tys. mieszkańców i według danych z GUS zarejestrowanym w nim jest ponad 70 tys. samochodów osobowych.
Wyniki badań ankietowych wskazują,  że, co charakterystyczne dla stolicy województwa, do obszarów śródmiejskich jest również duże ciążenie podróży spoza Olsztyna. W Strefie Płatnego Parkowania, w dniu roboczym, występuje deficyt miejsc parkingowych. Brakuje parkingów, gdzie na miejscach postojowych można zostawić samochód w celu udania się do pracy, urzędu, sklepu lub w celach turystycznych. Brakuje również wydzielonych parkingów dla samych mieszkańców. W wyniku tego kierowcy zatrzymują pojazdy nie tylko na chodnikach wzdłuż ulic, ale również tam, gdzie przepisy ruchu drogowego tego zabraniają. 
Problemy związane z parkowaniem występują również w osiedlach mieszkaniowych o zabudowie wielorodzinnej. Brak odpowiedniej infrastruktury powoduje rozjeżdżanie trawników i podwórek, istniejące garaże w  żaden sposób nie zaspokajają potrzeb parkingowych, jednocześnie zabierając znaczną powierzchnię. 
Prowadzi to do sytuacji, w której mieszkańcy są zmuszeni do parkowania nielegalnego. Najwyższe wskaźniki parkowania na jednostkę powierzchni występują w następujących osiedlach: Jaroty, Nagórki, Kormoran i Kościuszki. Problem nie występuje w osiedlach charakteryzujących się zabudową mało intensywną. Tam pojazdy parkują na działkach właścicieli.  
Trudności dotyczących parkowania nie zidentyfikowano również w północno – zachodniej części miasta, na terenach przemysłowych i usługowych. W tej lokalizacji pracownicy zostawiają pojazdy na parkingach zakładowych, a dla klientów budowane są wydzielone miejsca postojowe.

 

Pliki do pobrania