• A

Strategia rozwiązywania problemów społecznych


Szanowni Państwo

Zarządzeniem Nr 97 z dnia 1 kwietnia 2016 r. Prezydent Olsztyna postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Olsztyna do roku 2020”. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Olsztyna o przygotowanym dokumencie strategicznym.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Olsztyna do 2020 roku jest opracowaniem wyznaczającym główne kierunki działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom Miasta odpowiedniej jakości życia. Potrzeba stworzenia niniejszego dokumentu wynika z rosnących w Olsztynie zagrożeń, które rodzi ubóstwo oraz inne negatywne zjawiska społeczne.

Ponadto Strategia jest dokumentem uwarunkowanym prawnie. Zgodnie z art. 16b ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) gmina i powiat opracowują strategię rozwiązywania problemów społecznych, przy czym  obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka -
jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym - wynika z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ww.  ustawy, zaś opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – jako zadanie własne powiatu – wynika z art. 19 ust. 1 cytowanej ustawy.

Celem Strategii jest podjęcie systemowych rozwiązań problemów społecznych występujących
w Olsztynie i destabilizujących życie mieszkańców. Zapewnienie odpowiednich warunków do prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin jest podstawowym zadaniem aktywnej i skutecznej polityki lokalnej. Zintensyfikowanie ukierunkowanych działań pomocy społecznej ma na uwadze doprowadzenie osób korzystających ze świadczeń socjalnych do życiowego usamodzielniania i umiejętności rozwiązywania własnych problemów.

 

DO POBRANIA:

Zarządzenie Nr 97

PROJEKT "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Olsztyna do 2020 r."