• A

Tramwaje w Olsztynie


Opis inwestycji

Historia projektu pn. „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” zaczęła się w 2006 r. W marcu 2006 roku ukazał się projekt Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w którym jedno z działań przewidywało realizację projektów z zakresu transportu publicznego w pięciu miastach wojewódzkich Polski Wschodniej. Do realizacji przewidziano inwestycje z zakresu zintegrowanych systemów transportu miejskiego bezpośrednio przyczyniających się do poprawy jakości życia, podnoszenia wizerunku regionu oraz wpływania na zwiększenie możliwości rozwojowych miasta.
W czerwcu 2006 r. Urząd Miasta Olsztyn zlecił opracowanie dwóch dokumentów: „Przegląd strategiczny wdrażania polityki transportowej w Olsztynie i Raport dla potrzeb zdefiniowania projektów rozwojowych“ oraz „Badanie zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Olsztyna“. W sierpniu 2006 r. Gmina Olsztyn zgłosiła pięć projektów do Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w tym projekt pn. "Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie", które w grudniu 2006 r. zostały zaakceptowane przez Komitet Rady Ministrów. W marcu 2007 r. zostało zlecone opracowanie "Studium rozwoju transportu publicznego w Olsztynie wraz z analizą racjonalności wprowadzenia transportu szynowego", które zostało wykonane w październiku tego samego roku. W ramach tego opracowania rozważano wiele opcji, przede wszystkim warianty: autobusowy, trolejbusowy i tramwajowy. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że warianty autobusowy i tramwajowy spełniają wymogi projektu i spośród nich miał być wybrany wariant ostateczny na podstawie kryteriów oraz ostatecznych zasad przyznawania wsparcia projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

21 maja 2008r. Gmina Olsztyn podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego pn. "Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie". W czerwcu tego roku została również podpisana umowa na wykonanie studium wykonalności dla projektu. Prace nad studium wykonalności zostały podzielone na trzy etapy.
W ramach etapu pierwszego została wykonana analiza oddziaływania oraz wykonalności i obejmowała swoim zakresem:

 • szczegółowe rozpoznanie techniczne i geologiczno-inżynierskie,
 • sprawdzenie własności gruntów, możliwości ich pozyskania i uwarunkowań społecznych,
 • analizę istniejących dokumentów strategicznych miasta oraz dotyczących projektu: "Modernizacja i rozwój zintegrowanegosystemu transportu zbiorowego w Olsztynie",
 • biorąc pod uwagę ograniczenia techniczne sprawdzenie, czy możliwe jest zrealizowanie inwestycji w określonym czasie i budżecie.

W wyniku tych prac zostało wybranych pięć następujących wariantów:

 • wariant autobusowy minimum ("zerowy") - ewolucja stanu obecnego,
 • wariant autobusowy "nowy", z preferencjami dla ruchu autobusowego i z założeniem dobudowy pasów ruchu dla autobusów w układzie ulic, gdzie natężenie ruchu samochodowego powoduje blokowanie się ruchu; założeniem jest, aby handlowa prędkość autobusów przekroczyła 22 km/h.
 • Wariant tramwajowy niezależnej trasy dla tramwaju w relacji Jaroty-centrum miasta - Dworzec Główny, z koniecznością zbadania podwariantów przebiegu linii ze względu na dostępność terenu od strony stanów własności nieruchomości oraz możliwości posadowienia trasy i obiektów inżynierskich,
 • Wariant tramwajowy trasy dla tramwaju w układzie ulicznym w relacji Jaroty - ul. Obiegowa - Dworzec Główny, oraz jako dodatkowa opcja wariantów 3 i 4:
 • Wariant pojazdu hybrydowego po trasie wydzielonej.

Wykonano analizę kosztów i korzyści, co stanowiło drugi etap prac nad studium wykonalności. Analiza ta wykazała, że tylko dwa warianty tramwajowe spełniają minimalne wymagania dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tzn.

 • wariant tramwajowy W4 (trasa wydzielona przez ul. Kościuszki z dojazdem do centrum) w przebiegu południe - północ, od Jarot do Dworca Głównego wzdłuż doliny Łyny, przez ul. Kościuszki; odgałęzienia: (a) do Uniwersytetu wzdłuż ul. Tuwima, (b) do Wysokiej Bramy w ul. Piłsudskiego od Kościuszki (jednotorowe);
 • wariant tramwajowy W5 (trasa przez ul. Obiegową) w przebiegu południe-północ, od Jarot do Dworca Głównego wzdłuż ulic Sikorskiego, Obiegowej, Żołnierskiej, Kościuszki; odgałęzienia: do Uniwersytetu wzdłuż ul. Tuwima i do Wysokiej Bramy w ul. Piłsudskiego od Kościuszki (jednotorowe).

Z porównania tych wariantów wynika, że najkorzystniejszym funkcjonalnie i ekonomicznie rozwiązaniem jest wariant 4, z przebiegiem wzdłuż Łyny. Niemniej z powodu utrudnień w zajęciu niezbędnych terenów oraz kosztów przekraczających budżet projektu wybrano wariant 5, wykazujący niewiele gorsze parametry funkcjonalne i ekonomiczne, a przy tym tańszy i łatwiejszy w realizacji. Dla wariantu 5 - w ramach prac trzeciego etapu - wykonano właściwe studium wykonalności. Ostateczny wybór wariantu, który będzie realizowany nastąpi jednak w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
„Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie" to nie tylko wybudowanie linii tramwajowej, ale reorganizacja całego systemu transportu publicznego. Dla potrzeb komunikacji autobusowej zostanie wybudowanych 2 km wydzielonych pasów, zostanie wprowadzony system sterowania ruchem dający priorytet na skrzyżowaniach dla pojazdów transportu publicznego, a na przystankach zostaną zainstalowane tablice informacyjne pokazujące rzeczywisty czas przyjazdu i odjazdu autobusu lub tramwaju. Projekt „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie" to ogromna szansa i wyzwanie dla miasta. Szansa, ponieważ po raz pierwszy mamy możliwość kompleksowej modernizacji systemu transportu publicznego w Olsztynie. Wyzwanie, ponieważ Olsztyn jest jedynym miastem w Polsce, które po prawie pół wieku wraca do komunikacji szynowej, a projekt pn. „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie" jest największym projektem z zakresu transportu publicznego realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

 

tramwaje trasa

 

czat.olsztyn.eu

 

Pliki do pobrania

 

Multimedia audio, video