• A

Uchwała krajobrazowa


Prezydent Olsztyna postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania „Uchwały krajobrazowej dla Miasta Olsztyna”.

Prezydent Olsztyna postanowił o przedłużeniu konsultacji społecznych do 30 listopada 2016 r. (Zarządzenie Nr 393)

Gminy dysponują od 11 września 2015 r. możliwością uporządkowania przestrzeni w zakresie reklam, ogrodzeń i małej architektury. Od tego dnia obowiązuje "Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobra­zu" z dnia 24 kwietnia 2015 r. W oparciu o nią Gmina Olsztyn przystąpiła do sporzą­dzenia "Uch­wały określają­cej na terenie Miasta Olsztyna zasady i warunki sytuowa­nia obiektów małej architek­tu­ry, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościo­we oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane" (UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA).

W Olsztynie, podobnie jak w innych polskich miastach, krajobraz psują przypadkowo i w nadmiarze sytuowane tablice reklamowe oraz urządzenia reklamowe. Do chaosu przestrzen­ne­go przyczyniają się również ogrodzenia, często za wysokie i zawężające przest­rzeń publiczną. Ważne są również w przestrzeni obiekty małej architektury, które nie zawsze respektują najbliższe oto­czenie­ usytuowaniem, formą i materiałem z którego są wykonane.

Prezydent Olsztyna powołał zespół roboczy ds. przygotowania Uchwały określającej na terenie Miasta Olsztyna zasady   i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane, nazywanej dalej "Uchwałą krajobrazową".

 

Do pobrania:

 

- PREZENTACJA dotycząca Uchwały krajobrazowej

- Zarządzanie Prezydenta o powołaniu zespołu roboczego

- Zarządzenie Prezydenta Olsztyna Nr 199

- Ustawa krajobrazowa Dz.U. 2015 poz. 774

- Zarządzenie Prezydenta Olsztyna Nr 393

- PREZENTACJA "Podsumowanie ankiet i warsztatów"

- Podsumowanie ankiet

- Wnioski z części otwartej ankiet

- Rekomendacje przygotowane w oparciu o warsztaty

- Protokół ze spotkania w dniu 15.11.2016 r.

- Raport z konsultacji