• A

Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego


Prezydent Olsztyna postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania Uchwały
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Celem konsultacji społecznych, jest wypracowanie w sposób deliberacyjny rekomendacji oraz projektu Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Konsultacje odbędą się w terminie od 22.02.2019 do 05.04.2019 r.

W Olsztynie od 6 lat mieszkańcy decydują o części wydatków budżetu miasta poprzez udział w Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim (OBO). Sejm RP zdecydował o wprowadzeniu, jako działania obowiązkowego dla polskich samorządów, budżetu partycypacyjnego. Dotychczas zasady OBO były regulowane zarządzeniem prezydenta miasta, ustawa z 11 stycznia 2018 roku wprowadza obowiązek przygotowania uchwały.

Ponieważ ustawa wprowadza różne warunki brzegowe dla zasad budżetów partycypacyjnych istnieje potrzeba wypracowania nowych rozwiązań, dla dotychczas działającego budżetu partycypacyjnego. W związku z tym Prezydent Olsztyna proponuje wspólne z mieszkańcami (w formie warsztatów) określenie elementów zasad, które staną się podstawą do przygotowania treści uchwały. Zarówno wypracowanie rekomendacji jak i projektu uchwały będą elementami procesu konsultacji społecznych. Tak wypracowany tekst uchwały oraz raport z konsultacji społecznych zostaną przedłożone Radzie Miasta.

Proponujemy pracę w 2 grupach tematycznych, które będą wypracowywały rozwiązania OBO 2020.

Zapraszamy do uczestniczenia w pracach zespołów wszystkich chętnych mieszkańców Olsztyna. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się do pracy w grupach, poprzez przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko oraz numer zespołu (I lub II) na adres obo@olsztyn.eu. Zgłoszenia przyjmujemy także bezpośrednio w siedzibie Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna, przy pl. Jana Pawła II 1, pok. 221

Miejsce i czas realizacji warsztatów:

miejsce: Urząd Miasta Olsztyna, sala 219,

czas trwania warsztatu: około 3 h

harmonogram spotkań:

Zespół I. 11 i 18 marca 2019 r., godz. 17.00.

Zespół II. 13 i 20 marca 2019 r., godz. 17.00.

Zespoły, na dwóch spotkaniach będą omawiać następujące zagadnienia:

I. Ogólne zasady i Zasady głosowania

II. Wymogi formalne i merytoryczne wniosków oraz Rola i zadania zespołów: koordynującego i opiniującego

Informujemy, że zgłoszenie danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celu przygotowania i przeprowadzenia warsztatów w ramach konsultacji społecznych dotyczących Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
Podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest: a) art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie  o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1).

Poniżej podajemy niektóre zagadnienia, jakie będą podlegały omówieniu i zarekomendowaniu rozwiązań do uchwały Rady Miasta dotyczącej zasad OBO 2020 w poszczególnych grupach:

I. Ogólne zasady budżetu i Zasady głosowania

 • wiek głosujących

 • głosowanie elektroniczne/tradycyjne

 • kryteria głosujących - zameldowani/zamieszkali

 • punkty do głosowania (ile, gdzie)

 • karta do głosowania (czy jedna na wszystkie rodzaje, czy oddzielne, format, graficzne wskazówki)

 • ilość głosów w każdej kategorii, czy jeden na jeden, wprowadzenie stopniowania głosowania np. 1, 2 i 3 miejsce

 • limity finansowe dla wniosków o zasięgu: ogólnomiejskim, zintegrowanym, osiedlowym

 • wybór rodzaju projektów do realizacji: ogólnomiejski, zintegrowany, osiedlowy

 • podział ogólnej kwoty budżetu na dziedziny, np. inwestycje, kultura, zieleń itp.

 • działania na rzecz uproszczenia zasad OBO

 • opracowanie wstępnego harmonogramu realizacji OBO

 • określenie zasad promocji i deliberacji, związanych z udziałem mieszkańców w OBO

 

II. Wymogi formalne i merytoryczne wniosków oraz Rola i zadania zespołów: koordynującego
i opiniującego

 • zawartość formularza wniosków/pola obowiązkowe

 • jakie dane pomysłu/projektu są najważniejsze

 • elektronicznie/pisemnie

 • podpisy pod wnioskiem, określenie ilości/ustawa

 • czas składania i opiniowania wniosków

 • formularz oceny

 • odwołania i ich czas

 • opinie prawne, jaki zakres

 • kto może składać wniosek/kryteria wiekowe i inne

 • klasyfikacja osiedlowy/miejski/zintegrowany - opracowanie kryteriów

 • określenie obowiązków zespołów powołanych do opiniowania wniosków i nadzoru nad głosowaniem

 • określenie sposobu wyłaniania spośród kandydatów członków zespołów

 • określenie zasad pracy zespołów/wybory przewodniczących

 

        Do pobrania:

      - Projekt uchwały o zasadach OBO

       - Raport z konsultacji społecznych

       - Prezentacja "Co dalej z Budżetem Obywatelskim?" 

        - Zarządzenie Prezydenta

  - Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie   wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

  - Raport z badania mieszkańców

  - Raport ewaluacyjny VI edycji

  - Raport ewaluacyjny V edycji

  - Raporty ewaluacyjny IV edycji

  - Raport ewaluacyjny III edycji