• A

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych


Opis

Projekt „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” ma doprowadzić do uporządkowania gospodarki odpadami na terenie 37 gmin woj. warmińsko-mazurskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na tym terenie. Planując system dla takiego obszaru, za najważniejsze cele należy przyjąć przetwarzanie z odzyskiem materiałowym i energetycznym jak największej ilości zmieszanych odpadów komunalnych, budowę instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów (stacji przeładunkowych, instalacji termicznego przetwarzania), wzrost poziomu odzysku materiałowego z odpadów poprzez wprowadzenie intensywnego programu ich selektywnej zbiórki oraz zmniejszenie ilości odpadów zarówno zmieszanych, jak i ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska. System ma też kompleksowo rozwiązać problem odzysku i/lub unieszkodliwiania różnego typu odpadów komunalnych na obszarze objętym projektem oraz rozwój współpracy pomiędzy gminami, które mają w przyszłości stworzyć zintegrowany system gospodarki odpadami dla całego obszaru. Taki system wymaga dostosowania techniki przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych do nowych regulacji prawnych, zgodnych z dyrektywami Unii Europejskiej, prawem polskim, zapisami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010) oraz z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla woj. warmińsko-mazurskiego na lata 2007-2011. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zagospodarowanie jak największej ilości odpadów z procesów przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, np. żużla poprocesowego.
Konsekwencją inwestycji ma być doprowadzenie gospodarki odpadami na terenie objętym jej zakresem do pełnej zgodności z przepisami Unii Europejskiej (zwłaszcza dyrektyw 2006/12/WE w sprawie odpadów i 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów) oraz prawa polskiego w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, odzysku surowców 
i ponownego wykorzystania odpadów lub wykorzystania ich jako źródła energii oraz zmniejszenia ilości deponowanych na składowiskach.

Zakres rzeczowy

Ogólne założenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla realizowanego projektu opierać się będzie na jego optymalizacji technologicznej i ekonomicznej, zakładającej powstanie centralnej instalacji do unieszkodliwiania zmieszanych odpadów komunalnych w Olsztynie. Ze względu na specyfikę obszaru objętego przedsięwzięciem niezbędna jest budowa stacji przeładunkowych. Za ich pośrednictwem odpady będą przewożone do ZUOK-u 
w Olsztynie oraz dwóch regionalnych instalacji do odzysku odpadów, w których zostaną one poddane procesom odzysku i unieszkodliwiania. W jednym z tych zakładów będą składowane odpady poprocesowe oraz te, których nie można poddać przetworzeniu.

Mając na uwadze prognozy ilości odpadów wytwarzanych w regionie, stan istniejących instalacji oraz zapotrzebowanie na nowe obiekty do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, sformułowano zakres rzeczowy przedsięwzięcia. Obejmie on gromadzenie oraz wywóz odpadów zbieranych selektywnie, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe, szkło (z podziałem na bezbarwne i kolorowe), odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady budowlano-remontowe i zielone.

W planowanym ZUOK-u w Olsztynie powstaną:

  • instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów z odzyskiem energii,
  • instalacja do waloryzacji żużli,
  • kompostownia odpadów zielonych,
  • instalacja do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • instalacja do kruszenia odpadów budowlanych oraz plac ich magazynowania,
  • magazyn odpadów niebezpiecznych,
  • Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów,
  • cztery stacje przeładunkowe wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w gminie Bisztynek, Orneta, Mrągowo i Pisz,
  • dwa regionalne zakłady zagospodarowania odpadów (w każdym powstanie stacja przeładunkowa, kompostownia, instalacja do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, instalacja do kruszenia odpadów budowlanych oraz plac ich magazynowania, kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów wraz z magazynem odpadów niebezpiecznych).

Zaproponowane technologie opierają się na najnowocześniejszych rozwiązaniach światowych i europejskich, są zgodne z zapisami KPGO 2010, spełniają wymogi BAT i od wielu lat sprawdzają się w europejskich zakładach termicznego unieszkodliwiania odpadów.

Ponadto w ramach projektu na terenie objętym przedsięwzięciem zrekultywowane zostanie 19 składowisk odpadów oraz dwie kwatery składowisk przewidzianych jako regionalne.

 

Nagrania

otwarta debata dotycząca gospodarki odpadami i planów budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie "Przetwarzaj dla życia"