• A

ZAŁOŻENIA DO MIEJSKIEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OLSZTYNA DO ROKU 2020


 

„Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.”

Minister Infrastruktury i Rozwoju,

Wytyczne w sprawie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 

Warszawa 3.07.2015 r.

 

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy dyskusję o rewitalizacji Olsztyna w perspektywie do 2020 r. Zależy nam, aby wspólne działania kryjące się pod pojęciem rewitalizacji obejmowały jak najszersze spektrum aktywności, które w sumie doprowadzą do celu jakim jest ożywienie (w języku łacińskim  re vita, czyli przywrócenie do życia) najbardziej zaniedbanych i wymagających wsparcia części miasta.

Geneza powstania pojęcia rewitalizacji jako zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów miejskich, ma swoje korzenie w zjawisku suburbanizacji, czyli wyludniania się centrów miast na rzecz dzielnic usytuowanych na obrzeżach miast lub osiedli podmiejskich. Proces ten początkowo pojawił się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale już od 3 ćw. XX w. dotykać zaczął również miast europejskich. Aby temu przeciwdziałać zaczęto skupiać wysiłki na podejmowaniu zintegrowanych działań zarówno w sferze mieszkaniowej, jak i kulturowej, gospodarczej i przestrzennej, w celu podniesienia atrakcyjności wyludnionych dzielnic śródmiejskich.  Pojawił się wówczas zasadniczy wniosek, że miasto bez człowieka nie może się rozwijać w sposób zrównoważony oraz, że to mieszkańcy są głównym napędem tego rozwoju.  

W tym rozumieniu działania podejmowane w procesie rewitalizacji skierowane winny być przede wszystkim do lokalnej społeczności i odpowiadać jej konkretnym potrzebom.  Dotyczy to zwłaszcza osób, które z różnych przyczyn, znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie potrafią samodzielnie rozwiązać swoich problemów. Aby wspólnie stworzyć z Olsztyna miejsce lepsze do życia, pracy i odpoczynku należy zadbać przede wszystkim o to, żeby wszyscy mogli współuczestniczyć w tym procesie. Bardzo ważne w tym kontekście jest właściwe rozumienie procesu rewitalizacji, obejmującej nie tylko na remont czy tworzenie infrastruktury, ale nastawionej przede wszystkim na aktywizację i integrację lokalnej społeczności oraz budowanie jej więzi
z miastem. 

            Mając powyższe na uwadze, przystępujemy do opracowania założeń do Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna do roku 2020. Podczas tworzenia programu opierać się będziemy na metodologii zawartej w wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 03. 07. 2015 r. (link poniżej). Pierwszym etapem działań będzie wyznaczenie tych obszarów miasta, które w pierwszej kolejności wymagają podjęcia działań naprawczych, ze względu na szczególnie trudną sytuację społeczną ich mieszkańców, a także degradację przestrzenną, gospodarczą, techniczną lub środowiskową. Następnie określimy kierunki działań oraz efekty jakie chcemy na tych obszarach osiągnąć, aby wspomóc ich rozwój.       

W ramach konsultacji społecznych planujemy zorganizowanie dwóch spotkań dla mieszkańców, na które już dziś serdecznie zapraszamy:

  • 24.09.2015 r. g. 17.00 – koszary Funka, ul. Kasprowicza 4ab, na którym porozmawiamy na  temat najbardziej zdegradowanych obszarów naszego miasta  oraz problemów dominujących na tych obszarach.

 

  • 09.11.2015 r. g. 17.00 – Centrum Techniki i Rozwoju Regionu  „Muzeum Nowoczesności”, ul. Knosały 3b, na którym zaprezentujemy oraz poddamy dyskusji obszary rewitalizacji oraz założenia programu rewitalizacji, wytyczające kierunki podejmowania działań naprawczych .

Informujemy, że z powodu wytężonej pracy Zespołu ds. opracowania Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020 nad założeniami programu rewitalizacji, zmuszeni jesteśmy przesunąć spotkanie w ramach konsultacji społecznych zaplanowane na 23.10.2015 r. 
Nowy termin spotkania to 09.11.2015 r. godz. 17.00
Serdecznie zapraszamy.

 

Ponadto już w tym miesiącu rusza praca Zespołu powołanego przez Prezydenta Olsztyna
ds. opracowania Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020, który jako organ doradczy, będzie swą wiedzą i doświadczeniem wspierał proces powstawania programu. Planujemy także przeprowadzenie badania ankietowego na temat rozumienia przez mieszkańców procesu rewitalizacji oraz ich głównych potrzeb w tym zakresie. O efektach wszystkich tych działań będziemy Państwa informować na platformie konsultacji.

Zachęcamy również do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz uwagami na temat rewitalizacji oraz tego jakie efekty powinna ona przynieść w Olsztynie. 

 

Zapoznaj się z dokumentami :

Zarządzenie ws. konsultacji

Zarządzenie ws. powołania zespołu

Wytyczne MIR

Strategia Rozwoju Miasta

 

Poniżej prezentujemy wyniki badań ankietowych, których celem była odpowiedź na pytanie jak rewitalizację rozumieją mieszkańcy Olsztyna,a także jakie problemy miasta, w  ich odczuciu, proces rewitalizacji powinien rozwiązywać. 

Raport z badania mieszkańców

Raport z badania przedsiębiorców

 

Materiały ze spotkania 24.09

Prezentacja M.Jefremienko

Obszar rewitalizacji - mapa

Protokół ze spotkania

 

Materiały ze spotkania 09.11

Prezentacja

Protokół ze spotkania

 

Podsumowanie

Raport z konsultacji

Wizja i Misja Rewitalizacji

Cele Rewitalizacji

Obszar Rewitalizacji

Analiza SWOT-TOWS