• A

Założenia do Planu mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025


Gmina Olsztyn, wspólnie z partnerami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, tj. Gminami:

- Barczewo

- Dywity

- Stawiguda

- Purda

- Jonkowo

- Gietrzwałd

przystąpiła do opracowania Planu Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025. Plan jest wykonywany na podstawie dokumentu Komisji Europejskiej pn. „Wytyczne. Opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej” oraz Załącznikiem „Koncepcja dotycząca planów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju” do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów Nr COM(2013)913final z dnia 17.12.2013 r.

 

Cele planu mobilności

Plan mobilności ma zadanie umożliwić stworzenie komfortowego systemu transportu poprzez spełnienie następujących celów:

  • zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do kluczowych celów podroży i usług;

  • poprawię stanu bezpieczeństwa;

  • przyczynienie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii;

  • poprawienie wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów;

  • wpłynięcie pozytywnie na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.

Celem opracowania jest uzyskanie Planu mobilności, który będzie wskazywał działania i środki powodujące zwiększenie dostępności obszarów miejskich oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności i transportu, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmujących dojazd do obszaru miejskiego , przejazd przez ten obszar oraz przemieszczanie się w jego obrębie.

 

Założenia i koncepcje przedstawione w Planie mobilności mają przyczynić się do poprawy spójności
i dostępności komunikacyjnej Olsztyna i jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (ze szczególnym uwzględnieniem m.in. dojazdu do miejsc prac i nauki, stref aktywności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej, obszarów rekreacyjno – sportowych oraz funkcjonowania komunikacji zbiorowej).

 

Teraz nadszedł moment na poznanie Państwa opinii. W związku z tym przedstawiamy Założenia do dokumentu pt. Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025. Chcemy poznać Państwa zdanie, uwagi, opinie na temat mobilności w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna.


Dlatego też 10 października 2016 r. Prezydent Olsztyna wydał Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie „Założeń do dokumentu pt. Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025”. Konsultacje odbędą się w dniach od 10 października do 6 listopada 2016 r.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie on-line pod linkiem :

ANKIETA PLAN MOF

 

Zachęcamy do przesyłania uwag za pomocą poniższego formularza:

FORMULARZ MOF

 

Dokumenty do pobrania:

1. Zarządzenie Prezydenta Olsztyna

2. Założenia do dokumentu pt. Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025

3. Protokół ze spotkania w Olsztynie

4. Protokół ze spotkania w Gietrzwałdzie

5. Protokół ze spotkania w Barczewie

6. Raport z konsultacji