• A

Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia


Opis Projektu

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz podpisał zarządzenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna czyli dokumentu określającego zakres i kierunek rozwoju tej części miasta.

Sytuacja w Śródmieściu Olsztyna skłania do podjęcia działań urbanistyczno-planistycznych mających na celu uporządkowanie przestrzeni tej części Olsztyna. Plan czy też plany powinien powstać jako efekt wcześniejszych działań analityczno-projektowych, zintegrowanych z konsultacjami społecznymi. Działania zintegrowane, także te dotyczące przestrzeni miejskiej wytwarzają efekt synergii, czyli powstaje pewna wartości dodana. W naszym przypadku mogą to być korzyści wynikające z możliwości koordynowania zamierzeń projektowych z dziejącymi się już w mieście procesami projektowo-inwestycyjnymi.
Efektem tych działań będzie Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna, wielobranżowy dokument graficzno-opisowy, sporządzony przy współudziale wielu wydziałów urzędu (zintegrowanie działań analityczno-projektowych), ekspertów, projektantów zewnętrznych oraz konsultantów społecznych. Program określi cele strategiczne i operacyjne dla Śródmieścia i pozwoli sporządzić plany zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta.

Konsultacje zostały zainaugurowane 11 lutego pokazem filmów „ARCHFILMFEST” pod hasłem „Miasto i ludzie”.
Po pierwszym z przewidzianych do pokazania filmów odbyła się dyskusja na temat „Olsztyn – Miasto Naszych Marzeń”.

Moderatorem śródmiejskich konsultacji został Dariusz Bielas, wiceprzewodniczącego rady organizacji pozarządowych
w Olsztynie. „Chciałbym, żeby w ten projekt zaangażowały się wszystkie organizacje, które mają na to chęć. Nie przedstawimy gotowych rozwiązań do oceny, ale zaprosimy do tworzenia własnych propozycji - wyjaśnia społecznik”.

W ramach konsultacji zaplanowano m.in. powołanie „Okrągłego Stołu dla Śródmieścia” (szerokiej reprezentacji olsztyńskich środowisk), który będzie forum wymiany myśli w powyższym temacie. Pierwsze spotkanie tego gremium zaplanowane jest w połowie marca. Moderator zakłada, że merytoryczna praca będzie odbywać się w tzw. mikrozespołach.
Mają to być grupy złożone zarówno z mieszkańców, społeczników jak i urzędników. Będą pracowały nad konkretnymi zagadnieniami, jak np. komunikacja, kultura, gospodarka itp.

Zachęcamy Państwa do złożenia swojej aplikacji do tworzonych przez Urząd Miasta zespołów wg poniższego wzoru. W przypadku otrzymania dużej liczny zgłoszeń dokonamy losowania. Wypełnioną aplikację prosimy przesłać na konsultacje@olsztyn.eu bądź dostarczyć osobiście do pokoju nr 29 w Ratuszu.

 

Pliki do pobrania