• A

Zmiany w zakresie umożliwienia planowania stypendiów sportowych w ramach dotacji


Prezydent Olsztyna zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Olsztyn do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Zmiany Uchwały Nr LXVII/783/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2010 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz trybu i warunków ich finansowania”

W dniu 03 października 2016 r. w sali 219 w Ratuszu (ul. Plac Jana Pawła II 1 w Olsztynie) o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących "Zmiany Uchwały Nr LXVII/783/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2010 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz trybu i warunków ich finansowania". Celem spotkania jest przedstawienie uczestnikom uzasadnienia dotyczącego zmiany wyżej wymienionej uchwały oraz poznanie opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy o przygotowywanym dokumencie.

Celem konsultacji jest poinformowanie mieszkańców Olsztyna o konieczności zmiany Uchwały
Nr XXVIII/499/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników
za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
z
e zmianami, z uwagi na wniosek Prokuratora Rejonowego Olsztyn-Południe w Olsztynie w którym stwierdza niezgodność z prawem przepisów § 4, § 9 ust. 1, § 12 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały.

Zdaniem prokuratora powyższe przepisy są niezgodne z prawem z uwagi na:

 1. naruszenie art. 31 ust 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie poprzez wskazanie
  w § 4, iż stypendium sportowe może otrzymać zawodnik „reprezentujący olsztyński klub sportowy” oraz wskazanie w § 9 ust. 1 uchwały, iż z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego zawodnikowi i stypendium trenerowi „może wystąpić macierzysty klub sportowy” podczas gdy przepis art. 31 ust. 1 i 3 ustawy nie ogranicza kręgu podmiotów uprawnionych do stypendium wyłącznie do zawodników i trenerów należących do klubów sportowych;

 2. naruszenie art. 15 k.p.a. w związku z art. 127 § 1 k.p.a. poprzez wskazanie w § 12 ust. 2 uchwały, iż decyzja Prezydenta Olsztyna „jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie”, podczas gdy sprawa w przedmiocie przyznania stypendium sportowego jest sprawą indywidualną z zakresu administracji publicznej, a tym samym zgodnie z ogólnymi zasadami k.p.a. przysługuje od niej odwołanie.

 

Wprowadzenie powyższych zmian w uchwale skutkowałoby tym, że:

1) stypendia sportowe otrzymywać mogłyby osoby fizyczne - mieszkańcy Olsztyna niezależnie od przynależności klubowej np.: zawodnik będący mieszkańcem Olsztyna reprezentujący klub sportowy z innego miasta.

Intencją Miasta Olsztyna jest wspieranie rozwoju sportu poprzez między innymi przyznawanie stypendiów sportowych uzdolnionym zawodnikom będącym mieszkańcami Olsztyna ale jednocześnie reprezentującym olsztyńskie kluby sportowe, stypendium jest bowiem dodatkową formą wsparcia olsztyńskich zawodników promujących Miasto Olsztyn na zawodach w kraju i zagranicą,

2) stypendia przyznawane byłyby wszystkim zawodnikom w równej wysokości w zależności od osiągniętego wyniku sportowego, bez względu na uzdolnienia i rokowania danego zawodnika. Dotyczy to szczególnie zawodników gier zespołowych, którzy grają w lidze centralnej. Każdy zawodnik musiałby otrzymać stypendium w tej samej wysokości bez względu na to, czy jest zawodnikiem rezerwowym czy też liderem zespołu. Do tej pory stypendia były zróżnicowane i przyznawane określonej liczbie zawodników,

3) w sytuacji, kiedy stypendia przyznawane byłyby w drodze decyzji administracyjnej należałoby je przyznawać wszystkim, którzy spełniliby kryteria zawarte w uchwale. W takiej sytuacji trudno byłoby określić ilu mieszkańców Olsztyna złoży wnioski. Można się spodziewać, że środki finansowe zaplanowane na stypendia sportowe okażą się niewystarczające zważywszy na to, że wnioski będą mogli złożyć również zawodnicy reprezentujący kluby z innych miast.

4) utalentowani olsztyńscy zawodnicy częściej będą podejmować decyzje o zmianie barw klubowych i reprezentowaniu klubów sportowych z innych miast, gdzie będą mogli otrzymywać stypendia sportowe jako zawodnicy danego klubu a w Olsztynie jako mieszkańcy Olsztyna.

 

W celu kontynuowania wspierania uzdolnionych, odnoszących sukcesy zawodników reprezentujących olsztyńskie kluby sportowe, a tym samym miasto Olsztyn proponuje się:

 1. wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz trybu i warunków ich finansowania które, umożliwią finansowanie przez miasto Olsztyn stypendiów sportowych w ramach dotacji, które przyznawane są klubom sportowym w oparciu o kryteria określone w otwartym konkursie ofert,

 2. uchylenie uchwały Nr XXVIII/499/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub
  w krajowym współzawodnictwie sportowym
  zmienionej uchwałą Nr LV/879/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/499/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania
  i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

 

Kluby składając ofertę na realizację całorocznego szkolenia sportowego miałyby możliwość planowania wydatków związanych ze stypendiami sportowymi dla najbardziej utalentowanych zawodników, w oparciu o kryteria określone w otwartym konkursie ofert. Uzasadnieniem takiego rozwiązania są niżej opisane argumenty:

 

 1. to prezesi, trenerzy, którzy planowaliby stypendia dla zawodników ze środków dotacyjnych mają największą wiedzę na temat zawodnika i oprócz wyników sportowych przy planowaniu stypendiów braliby pod uwagę umiejętności i predyspozycje zawodnika,

 2. biorąc pod uwagę liczne potrzeby finansowe związane ze szkoleniem sportowym, jak również konieczność odprowadzania składek związanych ze stypendiami, trenerzy zaplanują wydatki związane ze szkoleniem sportowym tak, by stypendia były przyznawane tylko najlepszym zawodnikom,

 3. wsparcie finansowe otrzymają najbardziej uzdolnieni zawodnicy reprezentujący Olsztyn
  i olsztyńskie kluby sportowe,

 4. stypendia sportowe nie będą przyznawane zawodnikom reprezentującym kluby sportowe
  z innych miast,

 5. unikniemy przyznawania stypendium sportowego wszystkim zawodnikom w równych wysokościach nie biorąc pod uwagę ich umiejętności i możliwości rozwoju sportowego,

 6. zatrzymamy uzdolnionych zawodników w Olsztynie, którzy będą promować nasze miasto.


 


 

Biorąc pod uwagę powyższe, w projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie zmian
związanych z:

 

1) umożliwieniem planowania i wydatkowania przez organizacje pozarządowe środków dotacyjnych otrzymanych na realizację szkolenia sportowego, między innymi na stypendia sportowe dla zawodników ,

2) uchyleniem uchwały Nr XXVIII/499/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym zmienionej uchwałą Nr LV/879/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/499/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym,

3) udoskonaleniem zapisów uchwały w zakresie przyznawania dotacji klubom sportowym prowadzącym szkolenie sportowe w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych,

4) uporządkowaniem pisowni użytych w uchwale wyrazów „Miasta Olsztyn” na wyrazy „Miasta Olsztyna”.

 

Do pobrania

- Zarządzenie 341

- Projekt Uchwały

- Uchwała LXVII 783/10

- Uchwała XXVIII 499/12

- Uchwała LX 879/14

- Protokół z zebrania Rady Sportu

- Protokół ze spotkania z organizacjami pozarządowymi

- Raport z konsultacji