• A

Wyniki budżetu - Suwak Budżetowy

Liczba wysłanych budżetów: 1
Maksymalna łączna kwota: 0
Średnia łączna kwota użytkowników: 0
Kategoria Podkategoria Wartość Średnia użytkowników Różnica Oddano głosów
010 Rolnictwo i Łowiectwo
01030 Izby Rolnicze 1 1 0 3
150 Przetwórstwo Przemysłowe
15011 Rozwój Przedsiębiorczości 1 1 0 2
600 Transport i Łączność
60004 Lokalny transport zbiorowy 1 1 0 3
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 1 0 3
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 1 0 3
60016 Drogi publiczne gminne 1 1 0 3
60017 Drogi wewnętrzne 1 1 0 3
60095 Pozostała działalność 1 1 0 3
630 Turystyka
63095 Pozostała działalność 1 1 0 3
700 Gospodarka Mieszkaniowa
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 1 0 3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 1 0 3
70095 Pozostała działalność 1 1 0 3
710 Działalność usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 1 0 3
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 1 0 3
71015 Nadzór budowlany 1 1 0 3
71095 Pozostała działalność 1 1 0 3
750 Administracja Publiczna
75011 Urzędy Wojewódzkie 1 1 0 3
75020 Starostwa powiatowe 1 1 0 3
75022 Rady gmin 1 1 0 3
75023 Urzędy Gmin 1 1 0 3
75045 Kwalifikacja wojskowa 1 1 0 3
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 1 0 3
75095 Pozostała działalność 1 1 0 3
751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy
75101 Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 1 0 3
752 Obrona Narodowa
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 1 0 3
754 Bezpieczeństwo Publiczne
75405 Komendy powiatowe Policji 1 1 0 3
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 1 0 3
75412 Ochotnicze straże pożarne 1 1 0 3
75414 Obrona cywilna 1 1 0 2
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 1 1 0 3
75416 Straż miejska 1 1 0 3
75421 Zarządzanie kryzysowe 1 1 0 3
757 Obsługa Długu Publicznego
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 1 1 0 3
758 Różne rozliczenia
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 1 1 0 3
75814 Różne rozliczenia finansowe 1 1 0 3
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 1 0 3
801 Oświata i Wychowanie
80101 Szkoły podstawowe 1 1 0 3
80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 1 0 3
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 1 0 3
80104 Przedszkola 1 1 0 3
80105 Przedszkola specjalne 1 1 0 3
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 1 0 3
80110 Gimnazja 1 1 0 3
80111 Gimnazja specjalne 1 1 0 3
80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 1 0 3
80120 Licea ogólnokształcące 1 1 0 3
80121 Licea ogolnokształcące specjalne 1 1 0 3
80130 Szkoły zawodowe 1 1 0 3
80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 1 0 3
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 1 1 0 3
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 1 0 3
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 1 0 3
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 1 1 0 3
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 1 1 0 3
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1 1 0 3
80195 Pozostała działalność 1 1 0 3
851 Ochrona zdrowia
85153 Zwalczanie narkomanii 1 1 0 3
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 1 0 3
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 1 0 3
85158 Izby wytrzeźwień 1 1 0 3
85195 Pozostała działalność 1 1 0 3
852 Pomoc społeczna
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 1 0 3
85202 Domy pomocy społecznej 1 1 0 3
85203 Ośrodki wsparcia 1 1 0 3
85204 Rodziny zastępcze 1 1 0 3
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 1 0 3
85206 Wspieranie rodziny 1 1 0 3
85212 Świadczenia rodzinne 1 1 0 3
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1 1 0 3
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 1 0 3
85215 Dodatki mieszkaniowe 1 1 0 3
85216 Zasiłki stałe 1 1 0 3
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 1 0 3
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 1 0 3
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 1 0 3
85231 Pomoc dla cudzoziemców 1 1 0 3
85295 Pozostała działalność 1 1 0 3
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85305 Żłobki 1 1 0 3
85306 Kluby dziecięce 1 1 0 3
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 1 0 3
85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 1 1 0 3
85333 Powiatowe urzędy pracy 1 1 0 3
85395 Pozostała działalność 1 1 0 3
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 Świetlice szkolne 1 1 0 3
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 1 0 3
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 1 0 3
85406 Poradnie psychologiczno-pedegogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 1 0 3
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 1 0 3
85410 Internaty i bursy szkolne 1 1 0 3
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzici i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1 1 0 3
85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 1 0 3
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1 1 0 3
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowacze 1 1 0 3
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 1 1 0 3
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 1 0 3
85495 Pozostała działalność 1 1 0 3
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 1 0 3
90002 Gospodarka odpadami 1 1 0 3
90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 1 0 3
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 1 0 3
90013 Schroniska dla zwierząt 1 1 0 3
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 1 0 3
90095 Pozostała działalność 1 1 0 3
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92106 Teatry 1 1 0 3
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 1 0 3
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 1 0 3
92114 Pozostałe instytucje kultury 1 1 0 3
92116 Biblioteki 1 1 0 3
92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami 1 1 0 3
92195 Pozostała działalność 1 1 0 3
926 Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe 1 1 0 3
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 1 0 3
92695 Pozostała działalność 1 1 0 3